Perifèries del cartell

Perifèries del cartell Jaume Portella

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Abstract català:

Tothom sap que un cartell és un mitjà visual imprès fet per comunicar que es penja a l'espai públic. Però, i si es canvia el paradigma d'aquest? Suports que van més enllà del format establert que tothom coneix, cartells en tres dimensions, inclús quatre. Els cartells han de servir sempre per comunicar? Han d'utilitzar tècniques d'impressió sempre? Amb aquests interrogants comença ‘Perifèries del Cartell‘.

‘Perifèries del cartell’ explora els límits, l'evolució del cartell fins a l'actualitat i el futur pròxim. S'investiguen les metodologies, els formats, les tècniques, els suports i les funcions que fan que coneguem el cartell tal com és i fins on pot arribar a ser. Sobre aquesta base, es generen diferents situacions i punts de vista creant un conjunt de “meta-cartells” (cartells que tracten sobre cartells) per reflexionar sobre qüestions i problemàtiques que els afecten. Algunes d'aquestes podrien ser la irrellevància actual del cartell i la saturació visual, els cartells de protesta, els nous mitjans, el seu futur o la invisibilitat del procés de creació.

Tot això s'investiga a partir d'una metodologia experimental que proposa diferents maneres d'expressió sempre dins del concepte cartell. Un cartell que sempre estarà present, sigui amb la forma més clàssica o adaptant-se als diferents mitjans o suports.

Abstract espanyol:

Todos el mundo sabe que un cartel es un medio visual impreso que se coloca en un espacio público, cuyo objetivo es el de comunicar. Pero, ¿y si cambiamos su paradigma? Que vayan más allá del formato establecido y que todos conocemos, en tres dimensiones, o incluso en cuatro, ¿deben servir siempre para comunicar? ¿se deben utilizar siempre técnicas de impresión? Con estos interrogantes se inicia Perifèries del cartell’.

‘Perifèries del cartell’ explora sus límites, su evolución hasta la actualidad y su futuro próximo. Se investigan las metodologías , los formatos, las técnicas, los soportes y las funciones que hacen que lo conozcamos tal y como es y lo que podrá llegar a ser. Sobre esta base, se generan diferentes situaciones y puntos de vista creando un conjunto de “meta-carteles” (carteles que traten sobre carteles), para reflexionar sobre cuestiones y problemáticas que les afectan. La irrelevancia actual y la saturación visual, su función de protesta, los nuevos medios o la invisibilidad del proceso de creación, serán algunas de ellas

Todo esto se investiga a partir de una metodología experimental que propone diferentes formas de expresión siempre dentro del concepto “cartel”. Un cartel que siempre estará presente, bien sea en su forma más clásica o bien adaptándose a los diferentes medios o soportes.

Abstract anglés:

It is known that the poster is a printed visual medium made to communicate which is displayed in public spaces. What if its paradigm is changed, though? Mediums that go further than the established formats known, three-dimensional posters or even four-dimensional. Are posters always made to communicate? Do printing techniques always have to be employed? These are the questions that kick off ‘Perifèries del Cartell’ .

‘Perifèries del cartell’ explores the limits and the evolution of the poster until today as well as its near future. The methodologies, formats, techniques, mediums and functions that present the poster as we know it —and as we could know it— are investigated. In addition, different situations and points of view are generated, creating a set of meta-posters (posters regarding posters) to think over the issues which affect them. Some of these issues could be the unimportance given to posters nowadays due to the abundance of visual information, protest posters, new mediums, their future or the lack of importance given to the creation process.

All the above is investigated from an experimental methodology that brings forward different ways of expression, always concerning the concept poster. A poster that will always be present in its most traditional form or that will adapt to different mediums.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download portellatfg.pdf
Perifèries del cartell Perifèries del cartell Perifèries del cartell Perifèries del cartell Perifèries del cartell Perifèries del cartell Perifèries del cartell