Orientopy

Orientopy Cristina San Román, Laia Ochoa, Noelia Cascales

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Abstract català:

Aquest projecte neix de la sensació d'incertesa i desorientació acadèmica que pateixen alguns alumnes en finalitzar l'educació obligatòria, moment en què han de prendre de manera autònoma la seva primera gran decisió. Quina carrera triar? A què es volen dedicar?

Però, com podem esperar que els joves sàpiguen què volen fer si no coneixen la majoria de l'oferta acadèmica que tenen al seu abast ni a si mateixos?

Arran d'aquesta problemàtica, es planteja dur a terme una plataforma digital capaç de guiar als estudiants cap a l'elecció més ajustada al seu perfil. Realitzant un suport digital, personal i complementari als sistemes existents d'orientació acadèmica actual, i enfocat en gran manera cap a l'autoconeixement.

A través de la col·laboració d'equips multidisciplinaris de diferents universitats (pedagogia, disseny, desenvolupament d'apps i màrqueting) i a través d'una metodologia de disseny col·laboratiu, s'ha col·locat a l'usuari i les seves necessitats en l'epicentre de la recerca i del desenvolupament, treballant metodologies de disseny d'experiència d'usuari i d'interfície i contrastant cada un dels passos amb l'usuari.

El resultat de tota aquesta recerca convergeix en una aplicació mòbil en la qual l'usuari pot conèixer l'oferta acadèmica filtrant-la segons les seves necessitats i interessos, basant-se en les característiques intrínseques del seu procés d'autoconeixement.

 

Abstract espanyol:

Este proyecto parte de la sensación de incertidumbre y desorientación académica que sufren algunos alumnos al finalizar la educación obligatoria, momento en el que tienen que tomar de forma autónoma su primera gran decisión. ¿Qué carrera escoger? ¿A qué se quieren dedicar? 

Pero, ¿cómo podemos esperar que los jóvenes sepan qué quieren hacer si no se conocen ni a sí mismos ni la mayoría de la oferta académica a su alcance?

A raíz de esta problemática, se plantea llevar a cabo una plataforma digital capaz de guiar a los estudiantes hacia la elección más ajustada a su perfil. Realizando un soporte digital, personal y complementario a los sistemas existentes de orientación académica actual, y enfocado en gran medida hacia el autoconocimiento.

A través de la colaboración de equipos multidisciplinares de diferentes universidades (pedagogía, diseño, desarrollo de apps y marketing) y a través de una metodología de diseño colaborativo, se ha colocado al usuario y sus necesidades en el epicentro de la investigación y del desarrollo, trabajando metodologías de diseño de experiencia de usuario y de interfaz y contrastando cada paso con el usuario.  

El resultado de toda esta investigación converge en una aplicación móvil en la que el usuario puede conocer la oferta académica filtrándola según sus necesidades e intereses, basándose en las características intrínsecas de su proceso de autoconocimiento. 

Palabras clave: autoconocimiento, orientación académica, fracaso escolar, Diseño de experiencia de usuario, UX, UI, Test de usuario, Diseño centrado en el usuario, App

 

Abstract anglés:

This project is based on the uncertain feeling caused by the lack of academic guidance that some students suffer at the end of high school, when they must make their first big decision on their own. What studies should they choose? What do they want to do? 


But how can we expect that young people know what they want to do unless they know themselves and the current academic programs?

As a result of this concern, we create a digital platform capable of guiding students towards the most suitable choice for their profile. Focusing on digital support, personal and complementary to the existing systems of current academic guidance, and largely focused on self-knowledge.

Through the collaboration of multidisciplinary teams from different universities (pedagogy, design, app development, and marketing) and a collaborative design methodology, the user and their needs have been placed at the epicenter of research and development - working methodologies of user experience and interface design - and contrasting each step with the user. 


The result of all this research turns out in a mobile app where the users can find the academic offer filtering it according to their needs and interests, based on the essential features of their self-knowledge process. 

 

Peces incloses:

Objectes varis

MEMORIA ONLINE

https://docs.google.com/document/d/1IIfTGFNyRETsZtBU9F-8Snc3z2b5-z5Qy6wYWv7zzA8/edit?usp=sharing

Video del projecte

Video 2 del projecte

Video 3 del projecte