COLLITA'M

COLLITA'M Gerard Albajar Arnau

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Abstract català:

La natura no és tan immediata com baixar al supermercat, els vegetals que ens ofereix la terra són fruit d’un màgic còctel de reaccions químiques i, sobretot de temps.

 

Confiant que viure és el millor aprenentatge, s’explora la formalització de dos jocs de taula i un ecosistema virtual que esdevenen eines didàctiques per a promoure un canvi en les dinàmiques dels consumidors.

 

El projecte es desenvolupa en la dimensió física (els jocs), i en la dimensió digital (xarxes socials, articles divulgatius, vídeos o recursos educatius), on l’essència de Collita’m es manté sòlida per acabar d’acompanyar als productes en la seva missió educativa i transgressora. És per això que les gràfiques d’una i altre, s’uniformitzen per donar lloc a missatges i estètiques identitàries de la marca i moviment.

 

Les formalitzacions deixen entreveure el fort arrelament dels valors de sostenibilitat. Tots els productes de Collita’m estan fets amb materials reciclats i sostenibles als que donem una segona oportunitat per a conscienciar de la importància de la gestió dels recursos.

 

Unir l’oci, i la necessitat de comprendre els fonaments de la vida pausada i conscienciada, ens permet entrar als espais de lleure d’una comunitat que comparteix els valors del projecte, que és inquieta, que qüestiona les seves accions i actua de forma conseqüent. Amb el punt de mira en els objectius de desenvolupament sostenible, esperem... Per això “sembra’m, espera’m, collita’m” descriu un projecte transversal, que no es conforma en ser etiquetat com a joc de taula i que va més enllà.

 

L’oportunitat de desenvolupar un pla empresarial i testar el concepte en un entorn controlat, mostren un espai inocupat del mercat i un forat real per al producte en el sector dels jocs de taula i productes eco-conscious. A més a més, estudis realitzats en el marc d’aquest treball demostren que el joc de taula Collita’m és una eina eficient per l’educació en la vida al camp i els cicles naturals dels vegetals. Això reforça la teoria de que es poden desenvolupar habilitats socials i cognitives per a participar de noves experiències i ambients tot jugant. (“learning through play”)

Abstract espanyol:

La natura no es tan inmediata como bajar al supermercado. Los vegetales que nos ofrece la tierra son fruto de un mágico cóctel de reacciones químicas y, sobre todo, tiempo.

 

Confiados en que vivir es el mejor aprendizaje, se explora la formalización de dos juegos de mesa y un ecosistema virtual que se convierten en herramientas didácticas para promover un cambio en las dinámicas de los consumidores.

 

El proyecto se desarrolla en la dimensión física (los juegos) y en la dimensión digital (redes sociales, artículos divulgativos, videos o recursos educativos) donde la esencia de Collita’m se mantiene sólida para terminar de acompañar a los productos en su misión educativa y transgresora. Es por ello por lo que las gráficas de unos y otros se unifican para dar lugar a mensajes y estéticas identitarias de la marca y el movimiento.

 

Las formalizaciones dejan entrever el fuerte arraigo de los valores de sostenibilidad. Todos los productos de Collita’m están hechos con materiales reciclados y sostenibles a los que damos una segunda oportunidad para concienciar de la importancia de la gestión de los recursos.

 

Unir el ocio y la necesidad de comprender los fundamentos de la vida pausada y concienciada, nos permite entrar en los espacios de ocio de una comunidad que comparte los valores del proyecto, que es inquieta, que cuestiona sus acciones y actúa de forma consecuente. Con el punto de mira en los objetivos de desarrollo sostenible: “Sembra’m, Espera’m, Collita’m” (Siémbrame, Espérame, coséchame) describe un proyecto transversal que no se conforma al ser etiquetado como juego de mesa y que va más allá.

 

La oportunidad de desarrollar un plan empresarial y testar el concepto en un entorno controlado, muestran un espacio no ocupado del mercado y un hueco real para el producto en el sector de los juegos de mesa y productos eco-conscious.

 

Además, estudios realizados en el marco de este trabajo demuestran que el juego de mesa Collita’m es una herramienta eficiente para la educación en la vida en el campo y los ciclos naturales de los vegetales. Esto refuerza a teoría de que se pueden desarrollar habilidades sociales y cognitivas para participar de nuevas experiencias y ambientes jugando (“learning through play”).

Abstract anglés:

Nature is not as immediate as going down the supermarket. The vegetables that earth offers us are the consequence of a magical cocktail of chemical reactions and, even more, time.

 

Trusting that experiences are the best learning opportunities, the formalization of two board games and a virtual ecosystem as didactic tools to promote a change in the user’s dynamics is explored.

 

The project is developed in the physical dimension (board games) and in the digital dimension (social networks, diffusion articles, videos, or educational resources), where the essence of Collita’m is solid and stands by the products in their educational and transgressor mission. Therefore, the graphics of one and the other are unified to voice identity messages and the aesthetics of the label and movement.

 

The formalizations hint at the strong roots of the sustainability value. All of the products from Collita’m are done with recycled and sustainable materials which are given a second opportunity to raise awareness of the importance of resource management.

 

Uniting leisure and the necessity to comprehend the fundamentals of a paused and conscious life, allows us to take part in the recreation of a community which shares the values of the project, which is restless, which questions its actions and acts consequently. With the SDO’s point of view “Sembra’m, espera’m, collita’m” (sow me, wait for me, harvest me) describes a transversal project which is not in accordance with being labelled as a board game and goes further.

 

The opportunity to develop a business plan and test the concept in a controlled environment, shows an unoccupied space in the market and a real gap for the product in the board games’ sector and eco-conscious products. Furthermore, studies performed in the frame of this work prove that Collita’m game is an efficient tool for the education in the country life and the natural cycles of vegetables. This reinforces the theory that social and cognitive abilities can be developed to participate in new experiences and environments while playing (learning through play).

Peces incloses:

Peces editorials, Peces d'imatge corporativa, Pes de comunicació, Producte, Web, Maquetes i prototips, Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download ALBAJAR_MEMORIA.pdf

Informació complementaria del projecte

La natura no és tan immediata com baixar al supermercat de sota de casa, els vegetals que ens ofereix la terra són fruit d’un màgic còctel de reaccions químiques i, sobretot de temps. A Collita’m confiem que viure és el millor aprenentatge, és per això que oferim recursos didàctics mitjançant el joc, els articles o vídeos sobre l’agricultura, amb la intenció de generar un impacte en les persones, perquè comprenguin i valorin els cicles naturals de l’agricultura, tot acostat-se a l’experiència del camp i la sostenibilitat.

 

Unir l’oci, i la necessitat de comprendre els fonaments de la vida pausada i conscienciada, ens permet entrar als espais de lleure d’una comunitat que comparteix els valors del projecte, que és inquieta, que qüestiona les seves accions i actua de forma conseqüent.

 

Amb el punt de mira en els objectius de desenvolupament sostenible, esperem....

 

Per això “sembra’m, espera’m, collita’m” descriu un projecte transversal, que no es conforma en ser etiquetat com a joc de taula i que va més enllà.

Informació complementaria del projecte

La natura no és tan immediata com baixar al supermercat de sota de casa, els vegetals que ens ofereix la terra són fruit d’un màgic còctel de reaccions químiques i, sobretot de temps. A Collita’m confiem que viure és el millor aprenentatge, és per això que oferim recursos didàctics mitjançant el joc, els articles o vídeos sobre l’agricultura, amb la intenció de generar un impacte en les persones, perquè comprenguin i valorin els cicles naturals de l’agricultura, tot acostat-se a l’experiència del camp i la sostenibilitat.

 

Unir l’oci, i la necessitat de comprendre els fonaments de la vida pausada i conscienciada, ens permet entrar als espais de lleure d’una comunitat que comparteix els valors del projecte, que és inquieta, que qüestiona les seves accions i actua de forma conseqüent.

 

Amb el punt de mira en els objectius de desenvolupament sostenible, esperem....

 

Per això “sembra’m, espera’m, collita’m” descriu un projecte transversal, que no es conforma en ser etiquetat com a joc de taula i que va més enllà.

COLLITA'M COLLITA'M COLLITA'M COLLITA'M COLLITA'M COLLITA'M