Arxiu de gènere

Arxiu de gènere Marina Muñoz

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Roc Abalat

Abstract català:

Aquest arxiu neix de la inquietud d’explorar els feminismes i el gènere. A partir de la recol·lecció d’informació, el projecte investiga temes i experiències al voltant del gènere, i les posa en relació per crear una cartografia flexible i fluida. Treballant amb tot tipus d’informació, l’Arxiu de gènere s’acosta al rizoma de Deleuze i Guattari, les metodologies queer i el coneixement situat de Haraway.

La metodologia de l’arxiu s’inspira també en el projecte Loose Associations de Ryan Gander. Per tractar un tema, en aquest cas el gènere, es navega per una successió d’anècdotes, fets, teories i autorxs, entre altres, que s’enllacen a partir de relacions creades per l’experiència i perspectiva personal. El projecte també es basa en l’Atlas Mnemosyne d’Aby Warburg, en el que l’historiador planteja la informació en forma de xarxa asistemàtica, des d’una perspectiva allunyada dels mètodes d’investigació tradicionals.

L’arxiu es presenta en dos formats: expositiu i editorial. La instal·lació en l’espai, basada en imatges, textos i objectes, permet explorar una presentació de la informació més suggestiva que facilita la interpretació personal pròpia, i la creació de noves relacions entre els temes investigats. El format editorial, que es conforma en una sèrie de cinc publicacions, dona l’oportunitat d’explicar amb més detall cada ítem de l’arxiu i explicitar les associacions entre ells.

Lluny de definir rotundament què és el gènere, l’arxiu l’explora des de diferents perspectives i acumula informació per poder saber-ne més, sempre tenint present que és un projecte en constant creixement. Les relacions entre els ítems poden canviar, els temes es poden moure i el rizoma de l’arxiu pot seguir ampliant-se i transformant-se.

Abstract espanyol:

Este archivo nace de la inquietud de explorar los feminismos y el género. A partir de la recolección de información, el proyecto investiga temas y experiencias alrededor del género, y las pone en relación para crear una cartografía flexible y fluida. Trabajando con todo tipo de información, el Arxiu de gènere se acerca al rizoma de Deleuze y Guattari, las metodologías queer y el conocimiento situado de Haraway.

La metodología del archivo se inspira también en el proyecto Loose Associations de Ryan Gander. Para tratar un tema, en este caso el género, se navega por una sucesión de anécdotas, hechos, teorías y autorxs, entre otros, que se enlazan a partir de relaciones creadas por la experiencia y perspectiva personal. El proyecto también se basa en el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, en el que el historiador plantea la información en forma de red asistemática, des de una perspectiva alejada de los métodos de investigación tradicionales.

El archivo se presenta en dos formatos: expositivo y editorial. La instalación en el espacio, basada en imágenes, textos y objetos, permite explorar una presentación de la información más sugerente, que facilita la interpretación personal propia, y la creación de nuevas relaciones entre los temas investigados. El formato editorial, que se conforma en una serie de cinco publicaciones, da la oportunidad de explicar con más detalle cada ítem del archivo y explicitar las asociaciones entre ellos.

Lejos de definir rotundamente qué es el género, el archivo lo explora des de diferentes perspectivas y acumula información para poder saber más, siempre teniendo presente que es un proyecto en constante crecimiento. Las relaciones entre los ítems pueden cambiar, los temas se pueden mover y el rizoma del archivo puede seguir ampliándose y transformándose.

Abstract anglés:

This archive is born from the concern of exploring feminism and gender. Based on the collection of information, the project investigates issues and experiences around gender, and links them to create a flexible and fluid cartography. Working with all kinds of information, the Arxiu de gènere approaches Deleuze and Guattari’s rhizome, queer methodologies and Haraway’s situated knowledge.

The archive’s methodology is also inspired by Ryan Gander’s project Loose Associations. To deal with a topic, in this case gender, we navigate through a succession of anecdotes, facts, theories and authors, amongst others, which are linked by relations created by the personal experience and perspective. The project is also based in Aby Warburg’s Atlas Mnemosyne, in which the historian presents the information in an asystematic network, from a perspective estranged from traditional research methods.

The archive is presented in two formats: exhibition and editorial. The installation in space, based on images, texts, and objects, allows us to explore a more suggestive presentation of the information, and facilitates our own personal interpretation and the creation of new relations between the investigated issues. The editorial format, which consists of a series of five publications, gives the opportunity to explain with more detail each item in the archive and make explicit the associations between them.

Far from defining what gender is, the archive explores it from different perspectives and accumulates information to learn more, always keeping in mind that it is a constantly growing project. The links between items can change, the issues can move, and the archive’s rhizome can continue to expand and transform.

Peces incloses:

Peces editorials, Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download arxiudegenere_memoria_marinamunoz.pdf

Video del projecte

Video 2 del projecte