An Ugly & Smelly Truth

An Ugly & Smelly Truth Queralt Samaniego Cruz

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mònica Mestanza

Abstract català:

Som plenament conscients dels residus que generem? 
Ser-ne conscients ens faria canviar els nostres hàbits de compra?

La generació de residus en l’àmbit domèstic és un clar reflex dels nostres hàbits de consum. Entendre que hi ha "postconsum" (què passa quan ens desfem d’un producte?), ens pot fer replantejar les nostres decisions "preconsum"(quins criteris seguim abans d’adquirir un producte?). El nucli domèstic representa la mínima expressió de qualsevol sistema econòmic més gran. És per això que, per començar a treballar en matèria d’ecologia, primer de tot cal prendre un compromís personal amb el nostre entorn més proper, on som nosaltres mateixes les que tenim el control de les decisions que prenem. 

A través d’un sistema d’investigació basat en el registre, s’ha analitzat el comportament quotidià relacionat amb els hàbits de consum i la gestió dels residus dins el nucli familiar. L’obtenció de coneixement mitjançant l’experiència personal, és a dir, autoetnogràfica, no només permet aproximar-se a la problemàtica des d’una perspectiva més particular i íntima, sinó que també aporta la informació necessària per respondre a les qüestions plantejades a l’inici d’aquest text i desenvolupar una eina en format d’aplicació mòbil.

Abstract espanyol:

¿Somos plenamente conscientes de los residuos que generamos?
¿Serlo nos haría cambiar nuestros hábitos de consumo?

La generación de residuos en el ámbito doméstico es un claro reflejo de nuestros hábitos de consumo. Entender que hay "postconsumo" (qué pasa cuando nos deshacemos de un producto?), nos puede hacer replantear nuestras decisiones "preconsumo" (qué criterios seguimos antes de adquirir un producto?). El núcleo doméstico representa la mínima expresión de cualquier sistema económico mayor. Es por ello que, para empezar a trabajar en materia de ecología, antes que nada hay que tomar un compromiso personal con nuestro entorno más cercano, donde somos nosotras mismas las que tenemos el control de las decisiones que tomamos. 

A través de un sistema de investigación basado en el registro, se ha analizado el comportamiento cotidiano relacionado con los hábitos de consumo y la gestión de los residuos dentro del núcleo familiar. La obtención de conocimiento mediante la experiencia personal, es decir, autoetnogràfica, no sólo permite aproximarse a la problemática desde una perspectiva más particular e íntima, sino que también aporta la información necesaria para responder a las cuestiones planteadas en el inicio de este texto y desarrollar una herramienta en formato de aplicación móvil.

Abstract anglés:

Are we fully aware of the waste we generate?
Being aware would make us change our consumption habits?

The generation of waste in the domestic sphere is a clear reflection of our consumption habits. Understanding what happens after consumption (what happens when we get rid of a product?), can make us rethink our decisions before consumption (what criteria do we follow before purchasing a product?). The household represents the minimum expression of any major economic system. To start working on ecology, first of all you have to make a personal commitment to our closest environment, where we are the ones who have control of the decisions we make. 

Through a research system based on the registry, the daily behavior related to consumption habits and waste management within the family nucleus has been analyzed. Obtaining knowledge through personal experience, that is, autoethnographic, not only allows approaching the problem from a more particular and intimate perspective, but also provides the necessary information to answer the questions raised at the beginning of this text and develop a tool in the mobile application format.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download 1-Samaniego_Cruz-An_Ugly_And_Smelly_Truth.pdf
An Ugly & Smelly Truth An Ugly & Smelly Truth An Ugly & Smelly Truth An Ugly & Smelly Truth