Metanoia

Metanoia Fà Bascompte , Judit Marsol

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz, Cristina Goberna, Lua Coderch

Abstract català:

“Metanoia” neix de la més profunda necessitat de parar en aquesta frenesí diària en una societat que ens desvincula de nosaltres mateixos. Es tracta d'un projecte de disseny crític que planteja la relació entre l'objecte i el subjecte per mitjà d'una constel·lació de peces que exerceixen cert control sobre l'usuari. Des d'aquest control i a través de l'estranyament, les peces converteixen al subjecte en un ser més conscient del seu propi cos, de les seves accions, del seu entorn i de l'espai que habita. Aquests objectes, estan dissenyats perquè l'usuari senti la necessitat de parar i de prendre's el seu temps per a realitzar l'acció que li ocupa, provocant així, un moment de presa de consciència i introspecció.

La primera part del projecte s'articula a través d'una constel·lació d'objectes que es forma sobre la base d'elements de nostra quotidianitat. Es tracta de nou peces del nostre entorn personal, elements amb els quals interactuem tots els dies, tant en l'espai públic com en el domèstic. Una vegada seleccionades les peces amb les quals treballarem, les organitzem en tres càpsules. Cadascuna d'aquestes col·leccions es desenvolupa a partir de l'estranyament i de la disfuncionalització, girant sempre sobre la base del mateix principi: l'objecte controla al subjecte, i est, de manera conscient, es deixa controlar per ell, amb la finalitat de tornar-se a vincular amb si mateix.

En la segona part del projecte, jugant al voltant del concepte de tensió i estranyament, creem una sèrie d'universos ficticis a partir de peces gràfiques, audiovisuals i narratives. La creació d'un imaginari oníric per a cada objecte, ens permet, d'una forma més poètica, atacar la normalització de rutines i descobrir diferents maneres d'habitar l'espai, de relacionar-nos amb el nostre entorn i de connectar amb el nostre cos.

Abstract espanyol:

“Metanoia” nace de la más profunda necesidad de parar en esta frenesí diaria establecida dentro de una sociedad que nos desvincula de nosotros mismos. Se trata de un proyecto de diseño crítico que plantea la relación entre el objeto y el sujeto por medio de una constelación de piezas que ejercen cierto control sobre el usuario. Desde este control, las piezas convierten al sujeto en un ser más consciente de su propio cuerpo, de sus acciones, de su entorno y del espacio que habita. Dichos objetos, están diseñados para que el usuario sienta la necesidad de parar y de tomarse su tiempo para realizar la acción que le ocupa, provocando así, un momento de toma de conciencia e introspección. 

 

La primera parte del proyecto se articula a través de una constelación de objetos que se forma en base a elementos de nuestra cotidianidad. Se trata de nueve piezas que seleccionamos nuestro entorno personal, elementos con los que interactuamos todos los días. Una vez seleccionadas las piezas con las que vamos a trabajar, las organizamos en tres cápsulas.. Cada una de estas colecciones se desarrolla a partir del extrañamiento y de la desfuncionalización, girando siempre en base al mismo principio: el objeto controla al sujeto, y este, de forma consciente, se deja controlar por él, con la finalidad de volverse a vincular consigo mismo. 

 

En la segunda parte del proyecto, jugando alrededor del concepto de tensión y extrañamiento, creamos una serie de universos ficticios a partir de piezas gráficas, audiovisuales y narrativas. La creación de un imaginario onírico para cada objeto, nos permite, de una forma más poética, atacar la normalización de rutinas y descubrir diferentes maneras de habitar el espacio, de relacionarnos con nuestro entorno y de conectar con nuestro cuerpo. 

 

Abstract anglés:

“Metanoia” is born from the deepest need to stop this daily frenzy established within a society that detaches us from ourselves. It is a project of critical design that poses the relationship between the object and the subject through a constellation of pieces that exert some kind of control over the user. From this control and through alienation, the pieces make the subject more aware of his own body, his actions, his environment and the space he inhabits. These objects are designed so that the user feels the need to stop and take his time to perform the action that occupies him, thus provoking a moment of awareness and introspection. 

 

The first part of the project is articulated through a constellation of objects that is formed based on elements of our everyday life. These are nine pieces from our personal environment, elements with which we interact every day, both in public and domestic spaces. Once we selected the pieces we wanted to work with, we organized them into three capsules. Each of these collections is developed from the point of alienation and dysfunctionalization, always revolving around the same principle: the object controls the subject, and the subject, consciously, allows himself to be controlled by it, with the aim of reconnecting with himself. 

 

In the second part of the project, playing around the concept of tension and alienation, we create a series of fictional universes based on graphic, audiovisual and narrative pieces. The creation of a dreamlike imaginary for each object allows us, in a more poetic way, to attack the normalization of routines and discover different ways of inhabiting space, of relating to our environment and of connecting with our body.

Peces incloses:

Peces editorials, Pes de comunicació, Producte, Audiovisual, Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download metanoiamemoria_bascomptemarsol.pdf

Video del projecte

Metanoia Metanoia Metanoia Metanoia Metanoia Metanoia Metanoia Metanoia