(im)prescindibles - Les cadires del carrer

(im)prescindibles - Les cadires del carrer Sergi Monguillot Mora

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz

Abstract català:

Què vol dir allò de ’ho necessito’? Realment necessitem tot allò que tenim?

 

Aquesta és una investigació sobre la pèrdua del vincle emocional amb els objectes que posseïm i la seva relació amb els espais públics barcelonins.

(Im)prescindibles són les cadires que es llencen i queden sense propietari al carrer esperant a ser oblidades per sempre. Som conscients de la gran quantitat que en llencem? I de les que es recuperen? Què és el que fa que es vegin com a elements pel reciclatge?

 

Amb l’objectiu de que no quedin només com a residus, aquest projecte pretén revaloritzar-los perquè es puguin tornar a utilitzar, explorant les seves virtuts i fent-les públiques, fent-les part del propi carrer, des-domesticar-les.

 

Es tracta d’evitar fomentar el produir inútilment tot experimentant amb l’objecte trobat i, en conseqüència, treballar creant noves versions no només de les cadires sinó dels espais que ocuparan.

Aprenent del propi espai urbà, (im)prescindibles és un projecte que mira de trobar noves maneres d’interpretar el carrer i els objectes públics per crear consciència de l’acumulació sistemàtica d’objectes a casa nostra. A través d’un procés d’experimentació i transformació es qüestiona què és el que fa públic a un objecte o un moble.

 

Cal repensar el sistema productiu i consumista actuant per revertir la situació d’emergència climàtica insostenible. Amb petites o grans accions, aquest treball voldria incitar a tothom que pugui a donar-li una segona oportunitat a tot allò que cregui inservible, abans de llençar-ho o deixar-ho davant la porteria de casa com un moble o estri vell per ser reciclat.

Abstract espanyol:

¿Qué quiere decir eso de ’lo necesito’? ¿Realmente necesitamos todo eso que tenemos?

 

Esta es una investigación sobre la pérdida del vínculo emocional con los objetos que poseemos y su relación con los espacios públicos barceloneses.

(Im)prescindibles son las sillas que se tiran y quedan sin propietario a la calle esperando a ser olvidadas para siempre. ¿Somos conscientes de la gran cantidad que tiramos? ¿Y de las que se recuperan? ¿Qué es lo que hace que se vean como elementos para el reciclaje?

 

Con el objetivo de que no queden solo como residuos, este proyecto pretende revalorizarlas para que se puedan volver a utilizar, explorando sus virtudes y haciéndolas públicas, haciéndolas parte de la propia calle, des-domesticarlas.

 

Se trata de evitar fomentar el producir inútilmente experimentando con el objeto encontrado y, en consecuencia, trabajar creando nuevas versiones no solo de las sillas sino de los espacios que ocuparan.

Aprendiendo del propio espacio urbano, (im)prescindibles es un proyecto que mira de encontrar nuevas formas de interpretar la calle y los objetos públicos para crear consciencia de la acumulación sistemática de objetos que tenemos en casa.

A través de un proceso de experimentación y transformación se cuestiona qué es lo que hace público a un objeto o un mueble.

 

Hace falta repensar el sistema productivo y consumista actuando para revertir la situación de emergencia climática insostenible. Con pequeñas o grandes acciones, este trabajo pretende incitar a quien pueda a darle una segunda oportunidad a todo eso que cree inservible, antes de tirarlo o dejarlo delante de la puerta de casa como un mueble o utensilio viejo para ser reciclado.

Abstract anglés:

What does that mean, ‘I need it’? Do we need all that we have?

 

This is an investigation about the loss of the emotional connection with the objects we own and their relationship with Barcelona’s public spaces.

(Im)prescindibles are the chairs that are thrown away and left  in the street waiting to be forgotten forever. Are we aware of the large number that we throw away? And of those that are recovered? What is it that makes them be seen as elements for recycling?

 

With the aim of not leaving them just as waste, this project pretends to revalue them so that they can be reused, exploring their virtues and making them public, making them part of the street itself, de-domesticating them.

 

The idea is to avoid encouraging useless production by experimenting with the found object and, consequently, to work on creating new versions not only of the chairs but also of the spaces they will occupy.

Learning from the urban space itself, (im)prescindibles is a project that seeks to find new ways of interpreting the street and public objects to create awareness of the systematic accumulation of objects we have at home.

Through a process of experimentation and transformation, we question what makes public an object or a piece of furniture.

 

It is necessary to rethink the productive and consumerist system acting to reverse the situation of unsustainable climate emergency. With small or big actions, this work aims to encourage those who can to give a second chance to everything they think is useless before throwing it away for recycling.

Peces incloses:

Producte, Audiovisual, Web, Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download im.prescindibles_sergimonguillot_2021_1.pdf

Informació complementaria del projecte

Web del projecte: https://sergimonguillot.com/

Vimeo on es poden veure els quatre vídeos: https://vimeo.com/sergimonguillot

Instagram on es poden veure les imatges del procés experimental: https://www.instagram.com/im.prescindibles/

 

Video del projecte

Informació complementaria del projecte

Web del projecte: https://sergimonguillot.com/

Vimeo on es poden veure els quatre vídeos: https://vimeo.com/sergimonguillot

Instagram on es poden veure les imatges del procés experimental: https://www.instagram.com/im.prescindibles/

 

(im)prescindibles - Les cadires del carrer (im)prescindibles - Les cadires del carrer (im)prescindibles - Les cadires del carrer (im)prescindibles - Les cadires del carrer (im)prescindibles - Les cadires del carrer (im)prescindibles - Les cadires del carrer (im)prescindibles - Les cadires del carrer