Guía de objetos sensibles

Guía de objetos sensibles Alba Cantos Piñero

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz

Abstract català:

Guia de objetos sensibles és una poesia assonant entre els objectes que ens envolten, els gestos més quotidians, l’afecte i el valor de el temps. És un vals entre vuit cossos i el disseny, amb les emocions a flor de pell. Al compàs d’una melodia de sospirs entre els referents i jo. Junts fem art i disseny on sigui que la inspiració i la intuïció ens convidi. Junts creem peces que obren converses i amb això, el món. Aquesta guia busca els límits entre la matèria i l’ésser. Uneix el què amb el com.

 

Indago en el sentit del temps, el seu valor i els seus ritmes. Tot alló em porta a comprendre tot el que avui ens envolta, al costat de l’era que ens defineix, Fast life. Arribant a l’entesa amb els objectes, extrec un concepte a què bateig com obsolescència emocional. Es tracta d’objectes buits d’identitat, a baix cost en producció i materials, fabricats en massa i escassa vida útil. No aporten cap reflexió, simplement funcionen. Seria possible reconsiderar la vida emocional i, per tant, íntegra d’un objecte ?. Aquesta és la meva pregunta i en aquesta guia intento trobar una resposta. Per això, connecto amb referents i junts, assentem un procés de disseny emocional que tracta de tornar a forjar els nostres vincles amb l’entorn quotidià. Sorgeix d’alló més funcional d’un objecte, posteriorment ho descontextualitza, indaga en la subjectivitat de la mateixa, a través dels usuaris, per finalment reinterpretar i redissenyar el seu significat i la seva forma. Per a la seva experimentació, el projecte compta amb set persones, que a través de les seves formes d’expressió quotidianes, creen una línia d’elements sensibles, al voltant d’un mateix objecte. L’objecte en qüestió és un pom, el qual expandeixo en la seva forma i acull també a la maneta i a el tirador. Totes aquestes eines em brinden l’oportunitat de posar en valor què passaria si la vida funcional d’un objecte es reduís al vincle que crea amb les persones. Tracta de retrobar-nos amb tot el que alguna vegada va ser i avui, segueix sent.

Abstract espanyol:

Guía de objetos sensibles es una poesía asonante entre los objetos que nos rodean, los gestos más cotidianos, el afecto y el valor del tiempo. Es un vals entre ocho cuerpos y el diseño, con las emociones a flor de piel. Al compás de una melodía de suspiros entre los referentes y yo. Juntos hacemos arte y diseño donde sea que la inspiración y la intuición nos invite. Juntos creamos piezas que abren conversaciones y con ello, el mundo. Esta guía busca los límites entre la materia y el ser. Une el qué con el cómo.

 

Indago en el sentido del tiempo, su valor y sus ritmos. Todo ello me lleva a comprender todo lo que hoy nos envuelve, junto a la era que nos define, Fast life. Llegando al entendimiento con los objetos, extraigo un concepto al que bautizo como obsolescencia emocional. Se trata de objetos vacíos de identidad, a bajo coste en producción y materiales, fabricados en masa y escasa vida útil. No aportan reflexión alguna, simplemente funcionan. ¿Sería posible reconsiderar la vida emocional y, por lo tanto, íntegra de un objeto?. Esta es mi pregunta y en esta guía trato de hallar una respuesta. Para ello, conecto con referentes y juntos, asentamos un proceso de diseño emocional que trata de volver a forjar nuestros vínculos con el entorno cotidiano. Parte desde lo más funcional de un objeto, posteriormente lo descontextualiza, indaga en la subjetividad del mismo, a través de los usuarios, para finalmente reinterpretar y rediseñar su significado y su forma. Para su experimentación, el proyecto cuenta con siete personas, que a través de sus formas de expresión cotidianas, crean una línea de elementos sensibles, en torno a un mismo objeto. El objeto en cuestión es un pomo, al que expando en su forma y acojo también a la manilla y al tirador. Todas estas herramientas me brindan la oportunidad de poner en valor qué pasaría si la vida funcional de un objeto se redujese al vínculo que crea con las personas. Trata de reencontrarnos con todo lo que alguna vez fue y hoy, sigue siendo.  

 

Abstract anglés:

Guía de objetos sensibles is an assonant poetry between the objects that surround us, the most everyday gestures, affection and the value of time. It is a waltz between eight bodies and design, with emotions to the surface. To the rhythm of a melody of sighs between the references and I. Together we make art and design wherever inspiration and intuition invite us. Together we create pieces that open conversations and with it, the world. This guide searches the boundaries between matter and being. It unites the what with the how.

 

I investigate the meaning of time, its value and its rhythms. All of this leads me to understand everything that surrounds us today, together with the era that defines us, Fast life. Reaching an understanding with objects, I extract a concept that I baptise as emotional obsolescence. These are objects that are empty of identity, low cost in production and materials, mass-produced and with a short useful life. Would it be possible to reconsider the emotional life of an object and, therefore, its entirety? This is my question and in this guide I try to find an answer. To do this, I connect with references and together, we establish a process of emotional design that tries to re-forge our links with our everyday environment. It starts from the most functional part of an object, then decontextualises it, investigates its subjectivity, through its users, to finally reinterpret and redesign its meaning and form. For its experimentation, the project relies on seven people who, through their everyday forms of expression, create a line of sensitive elements around the same object. The object in question is a doorknob, which I expand in its form and also take in the handle and the knob. All of these tools give me the opportunity to highlight what would happen if the functional life of an object was reduced to the link it creates with people. It is about rediscovering everything that once was and still is today.

Peces incloses:

Audiovisual, Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download guia_cantos_alba_tfg_2021_1.pdf

Video del projecte

Guía de objetos sensibles Guía de objetos sensibles Guía de objetos sensibles Guía de objetos sensibles Guía de objetos sensibles