Symbiosis

Symbiosis Laura Roda Pérez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Abstract català:

Symbiosis té com a arrel aquesta inquietud personal i desig de conèixer, d’observar, d’apendre, investigar i documentar estimacions al voltant de les subdivisions taxonòmiques dels organismes vius, aguaitar molt minuciosament cada detall que existeix en l’entorn, d’allò que es veu i allò que tampoc és visible. 

 

Així doncs la matèria que pretenc investigar i estudiar indaga exclusivament entorn la biodiversitat i el vincle entre espècies mitjançant un diàleg juntament amb una sèrie d’observacions i experiments sobre els seus respectius comportaments. També parlo sobre la convivència que emergeix davant de certes simbiosis entre espècies i regnes diferents, quins factors intervenen i com ho fan, els canvis que desenvolupen, la seva evolució constant, creixement... tenint en tot moment també una introspecció cap a mi mateixa de com evoluciono al llarg del procés.

 

Combinant el disseny experimental amb la ciència, assoleixo un resultat representat com una simbiosi final d'entre totes les investigacions i experiments, on es crea una connexió cíclica merament orgànica on totes elles
nodrint-se a l'uníson determinen la forma final del projecte.

 

Abstract espanyol:

Symbiosis tiene como raíz esa inquietud personal y deseo de conocer, de observar, de aprender, investigar y documentar estimaciones alrededor de las subdivisiones taxonómicas de los organismos vivos, acechar muy minuciosamente cada detalle que existe en el entorno, de aquello que se ve y de lo que tampoco es visible.

 

Así pues la materia que pretendo investigar y estudiar indaga exclusivamente en torno a la biodiversidad y el vínculo entre especies mediante un diálogo junto con una serie de observaciones y experimentos sobre sus respectivos comportamientos. También hablo sobre la convivencia que emerge ante ciertas simbiosis entre especies y reinos diferentes, qué factores intervienen y cómo lo hacen, los cambios que desarrollan, su evolución constante, crecimiento... teniendo en todo momento también una introspección hacia mí misma de cómo evoluciono a lo largo del proceso.

 

Combinando el diseño experimental con la ciencia, logro un resultado representado como una simbiosis final de entre todas las investigaciones y experimentos, donde se crea una conexión cíclica meramente orgánica donde todas ellas nutriéndose al unísono determinan la forma final del proyecto.

 

Abstract anglés:

Symbiosis is rooted in this personal concern and desire to know, observe, learn, research and document estimates around the taxonomic subdivisions of living organisms, lurking very carefully every detail that exists in the environment, what is seen and what is not visible either.

 

Thus the subject that I intend to investigate and study inquire exclusively around biodiversity and the link between species through a dialogue along with a series of observations and experiments on their respective behaviors. I also talk about the coexistence that emerges before certain symbioses between different species and kingdoms, what factors are involved and how they do it, the changes they develop, their constant evolution, growth... having at all times also an introspection towards myself of how I evolve throughout the process.

 

Combining experimental design with science, I achieve a result represented as a final symbiosis between all research and experiments, where a purely organic cyclic connection is created where all of them nurturing in unison they determine the final form of the project.

 

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Laura_Roda_tfg.pdf

Informació complementaria del projecte

· La memòria / pdf sencera és interactiva, per poder previsualitzar-la i que funcioni, cal descarregar-la ·

Video del projecte

Video 2 del projecte

Video 3 del projecte

Informació complementaria del projecte

· La memòria / pdf sencera és interactiva, per poder previsualitzar-la i que funcioni, cal descarregar-la ·