Realidad Distorsionada

Realidad Distorsionada DANIEL BRAVO VALCARCE

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Abstract català:

Les distopies han comprés una branca molt àmplia de l’ideari fictici dins el món de el disseny especulatiu. Aquestes pretenen posar-nos en el context d’un possible desenllaç especulatiu en quant a el desenvolupament de successos que estem vivint en el present. Per això, tracta de reflectir un to de crítica i d’inquietud. Els principals temes dels que se solen tractar en les narracions distòpiques acostumen a ser polítics i tecnològics. Ja que una radicalització de qualsevol dels dos temes, pot desencadenar un final fatal per a la humanitat. Malgrat això, la característica més destacada en una història distòpica és, que el que es podria percebre com dràstic, radical o extrem, s’hagi normalitzat de cara a la vida quotidiana dels personatges. És aquí on apareixen els objectius del meu projecte. En primer lloc, realitzar una història distòpica animada. Ambientada en un futur proper on es vegi una clara crítica política i tecnològica que sigui capaç de traspassar barreres de la legalitat i la privacitat. Per a això, primer he de dur a terme una anàlisi de les inquietuds actuals, on apareguin referents i exemples similars i indagar històricament en la pròpia evolució de les distòpies. Un cop realitzat aquest procés, il.lustraré les escenes que cregui adequades per ambientar la història i donar-li més cohesió. L’animació girarà entorn a l’efecte Parallax o Paralaje, que li atribuirà una dimensió més a les escenes planes.

Abstract espanyol:

Las distopías han comprendido una rama muy amplia del ideario fictício dentro del mundo del diseño especulativo. Estas pretenden ponernos en el contexto de un posible desenlace especulativo en cuánto al desarrollo de sucesos que estamos viviendo en el presente. Por ello, trata de reflejar un tono de crítica y de inquietud. Los principales temas de los que se suelen tratar en las narraciones distópicas acostumbran a ser políticos y tecnológicos. Ya que una radicalización de cualquiera de ambos temas, puede desencadenar un final fatal para la humanidad. Pese a ello, la característica más destacada en una historia distopica es, que lo que se podría percibir como drástico, radical o extremo, se haya normalizado de cara a la vida cotidiana de los personajes. Es aquí donde aparecen los objetivos de mi proyecto. En primer lugar, realizar una historia distópica animada. Ambientada en un futuro cercano dónde se vea una clara crítica política y tecnológica que sea capaz de traspasar barreras de la legalidad y la privacidad. Para ello, primero debo llevar a cabo un análisis de las inquietudes actuales, donde aparezcan referentes y ejemplos similares e indagar historicamente en la propia evolución de las distopias. Una vez realizado este proceso, ilustraré las escenas que crea adecuadas para ambientar la historia y darle más cohesión. La animación girará entorno al efecto Parallax o Paralaje, que le atribuirá una dimensión más a las escenas planas

Abstract anglés:

Dystopias have comprised a very broad branch of fictional thinking within the world of speculative design. These aim to put us in the context of a possible speculative outcome in terms of the development of events that we are living in the present. For this reason, they try to reflect a tone of criticism and unease. The main themes usually dealt with in dystopian narratives tend to be political and technological. A radicalisation of either of these themes can lead to a fatal end for humanity. However, the most salient feature of a dystopian story is that what might be perceived as drastic, radical or extreme is normalised in the everyday lives of the characters. This is where the aims of my project come in. Firstly, to make an animated dystopian story. Set in a near future where there is a clear political and technological criticism that is capable of crossing barriers of legality and privacy. To do this, I must first carry out an analysis of current concerns, where similar references and examples appear and historically investigate the evolution of dystopias. Once this process has been carried out, I will illustrate the scenes that I think are appropriate to set the story and give it more cohesion. The animation will revolve around the Parallax effect, which will give an extra dimension to the flat scenes.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download bravo_dani_tfg.pdf

Video del projecte

Video 2 del projecte