/Femineus/

/Femineus/ Anna Espín Cañellas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Abstract català:

El projecte sorgeix de la curiositat per entendre de manera global les experiències subjectives individuals, interpersonals i col·lectives de les dones del meu entorn per comprendre el procés de construcció social que ha format la relació amb el meu cos i la meva feminitat. Partint d’una base teòrica es planteja una metodologia que junta, les entrevistes qualitatives a aquelles dones del meu entorn que considero que han tingut un impacte en la meva vida en aquestes temàtiques, amb una metodologia participativa on aquestes dones “esculpeixen” i modelen una base de teixit col·locat sobre el meu cos a partir de diversos materials. Finalment, d’aquesta metodologia sorgeixen una constel·lació d’objectes que posteriorment jo sintetitzo, extraient tota aquella simbologia que tant el procés com les històries relatades m’han fet sentir. Creant una metàfora de com les experiències personals de les dones del meu entorn han conformat la seva relació amb el seu cos i la seva feminitat i a la vegada com aquesta relació ha afectat la meva.

Abstract espanyol:

El proyecto surge de la curiosidad por entender de manera global las experiencias subjetivas individuales, interpersonales y colectivas de las mujeres de mi entorno para comprender el proceso de construcción social que ha formado la relación con mi cuerpo y mi feminidad. Partiendo de una base teórica se plantea una metodología que junta, las entrevistas cualitativas a aquellas mujeres de mi entorno que considero que han tenido un impacto en mi vida en estas temáticas, con una metodología participativa donde estas mujeres “esculpen” y modelan una base de tejido colocado sobre mi cuerpo a partir de diversos materiales. Finalmente, de esta metodología surgen una constelación de objetos que posteriormente yo sintetizo, extrayendo toda aquella simbología que tanto el proceso como las historias relatadas me han hecho sentir. Creando una metáfora de cómo las experiencias personales de las mujeres de mi entorno han conformado su relación con su cuerpo y su feminidad y a su vez como esa relación ha afectado a la mía.

Abstract anglés:

The project arises from the curiosity to understand in a global way the individual, interpersonal and collective subjective experiences of the women around me in order to understand the process of social construction that has shaped the relationship with my body and my femininity. Starting from a theoretical basis, a methodology is proposed that combines qualitative interviews with those women around me who I consider to have had an impact on my life in these issues, with a participatory methodology where these women “sculpt” and model a base of fabric placed on my body from various materials. Finally, from this methodology a constellation of objects emerge that I later synthesize, extracting all that symbolism that both the process and the stories told have made me feel. Creating a metaphor of how the personal experiences of the women around me have shaped their relationship with their body and their femininity and in turn how that relationship has affected mine

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Femineus_AnnaEspin_TFG_OP.pdf
/Femineus/ /Femineus/ /Femineus/