El vivo retrato

El vivo retrato Neus Pérez García

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Abstract català:

El vivo retrato acull el terme retrat com un concepte paraigües, en el qual apareixen tres termes humans que provoquen que la concepció de l’obra sigui variable: l’artista, el model i l’espectador. Cada terme aporta una contribució diferent a l’obra, essent la relació entre ells molt complexa, evolutiva i canviant. Depèn d’aquests termes que aquesta representació artística pugui donar a conèixer una identitat, una personalitat i emocions diferents.

Intervenint en aquest esquema de comunicació amb una eina i llenguatge diferent, aquest projecte pretén modificar el procediment del resultat, relacionant el significat de el retrat amb les tècniques d’art digital. A partir d’eines pràctiques i reflexives per a la creació o la modificació d’una imatge, l’objectiu és crear retrats mitjançant la interactivitat i mantenint una relació directa entre subjecte i obra a través del so.

S’expressa la realitat íntima del model a través d’una altra forma artística, que és el codi de software prèviament realitzar. Es pretén plasmar la part més íntima i transcendental a través de les expressions del so. La relació de la imatge amb la veu en temps real permet recrear tantes versions de la realitat com relats i tantes variables de l’obra com canvis en l’eina.

D’aquesta forma, es permet que l’autor conegui la distingida personalitat del model a partir de la deformació generativa que succeeix en la imatge; deixant un rastre constant en la imatge a partir de les variables relacionades del so, a partir d’una taxonomia personal, amb un moviment o filtres diferents. Són modificacions en la imatge que creen un llenguatge que comunica de quina manera el subjecte estava relatant el seu discurs, això implica poder entendre, amb observació de la imatge, les seves emocions en el contingut del relat.

Abstract espanyol:

El vivo retrato acoge el término retrato como un concepto paraguas, en el que aparecen tres términos humanos que provocan que la concepción de la obra sea variable: el artista, el modelo y el espectador. Cada término aporta una contribución distinta a la obra, siendo la relación entre ellos muy compleja, evolutiva y cambiante. Depende de ellos que dicha representación artística pueda dar a conocer una identidad, una personalidad y emociones distintas. 

Interviniendo en este esquema de comunicación con una herramienta y lenguaje distinto, este proyecto pretende modificar el procedimiento del resultado, relacionando el significado del retrato con las técnicas de arte digital. A partir de herramientas prácticas y reflexivas para la creación o la modificación de una imagen, el objetivo es crear retratos mediante la interactividad manteniendo una directa relación entre sujeto y obra a través del sonido. 

Se expresa la realidad íntima del modelo a través de otra forma artística, que es el código previamente creado. Pretende plasmar la parte más íntima y trascendental a través de las expresiones del sonido. La relación de la imagen con la voz en tiempo real permite recrear tantas versiones de la realidad como relatos y tantas variables de la obra como cambios en la herramienta.

De esta forma permite que el autor conozca la distinguida personalidad del modelo a partir de la deformación generativa que sucede en la imagen; dejando un rastro constante en la imagen a partir de las variables del sonido relacionadas, a partir de una taxonomía personal, con un movimiento o filtros distintos. Son modificaciones en la imagen que crean un lenguaje que comunica de qué manera el sujeto estaba relatando su discurso, esto implica poder entender, con observación de la imagen, sus emociones en el contenido del relato.

Abstract anglés:

El vivo retrato welcomes the portrait term as an umbrella concept, in which three human terms appear that cause the conception of the work to be variable: the artist, the model and the viewer. Each term contributes to a different contribution to the work, the relationship between them being very complex, evolving and changing. It is up to them that said artistic representation can reveal a different identity, personality and emotions.

Intervening in this communication scheme with a different tool and language, this project aims to modify the procedure of the result, relating the meaning of the portrait with digital art techniques. Using practical and reflective tools in order to create and modify an image, the objective is to create portraits through human interactivity, maintaining a direct relationship between subject and work through sound.

The intimate reality of the model is expressed through another artistic form, which is the specific created software code. It aims to capture the most intimate and transcendental part through the expressions of the sound. The relationship of the portrait with the voice in real time allows to recreate as many versions of reality as there are stories and as many variables of the work as changes in the tool.

In this way, it allows the author to know the distinguished personality of the model from the generative deformation that occurs in the image; leaving a constant trace in the image from different related sound variables, from a personal taxonomy, with a different movement or filters. They are modifications in the image that create a language that communicates how the subject was relating his speech, implying to understand, with observation of the image, his emotions in the content of the story.

 

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download memoria_elvivoretrato.pdf

Més documentació (opcional)

Download Anexo_elvivoretrato.pdf

Video del projecte