Ekho

Ekho Bernat Company Turull

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Abstract català:

Ekho neix arran de la necessitat de conservació de la memòria històrica i el patrimoni cultural de Josa de Cadí. L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una eina que permeti recollir i conservar diversos aspectes de la memòria històrica d’un petit poble als peus de la Serralada del Cadí. Es pretén fer una recopilació de: fets, tradicions, històries escrites i orals d’aquest territori, tant del passat, com del present i dels fets que estan per esdevenir.

Al llarg del marc teòric podem trobar una diferenciació del concepte de memòria i història seguit  de diferents visions de la memòria històrica. A més a més, es parla del concepte de patrimoni cultural i per últim, es fa una explicació detallada de la història i del patrimoni cultural de Josa de Cadí.

Quant al marc pràctic s’inicia la investigació del projecte a través d’entrevistes, enquestes i la de recerca de documents històrics. Com a resultat final s’ha fet el desenvolupament d’una aplicació pensada per ser utilitzada en un mòbil android que permet a l’usuari consultar les memòries de Josa de Cadí explicades pels habitants del poble.  A més a més, a l’usuari també li permet participar en el creixement d’aquesta App. Fent així doncs que l’eco de les històries quedin sempre recollides en el temps.

 

Paraules Clau: memòria històrica, patrimoni cultural, Josa de Cadí, App, Adobe XD, realitat augmentada.

 

Abstract espanyol:

Ekho nace a raíz de la necesidad de conservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural de Josa de Cadí. El objetivo principal del proyecto es desarrollar una herramienta que permita recoger y conservar diversos aspectos de la memoria histórica de un pequeño pueblo al pie de la Sierra de Cadí. Se pretende hacer una recopilación de: hechos, tradiciones, historias escritas y orales de este territorio, tanto del pasado, como del presente y de los hechos que están para acontecer.

A lo largo del marco teórico podemos encontrar una diferenciación del concepto de memoria e historia seguido de diferentes visiones de la memoria histórica. Además, se habla del concepto de patrimonio cultural y por último, se hace una explicación detallada de la historia y del patrimonio cultural de Josa de Cadí.

En cuanto al marco práctico se inicia la investigación del proyecto a través de entrevistas, encuestas y la de investigación de documentos históricos. Hasta obtener como resultado final el desarrollo de una aplicación pensada para ser utilizada en un móvil android que permite al usuario consultar las memorias de Josa de Cadí explicadas por los habitantes del pueblo. Además, al usuario le permite participar en el crecimiento de esta App. Haciendo así pues que el eco de las historias queden siempre recogidas en el tiempo.

 

Palabras claves: memoria histórica, patrimonio cultural, Josa de Cadí, App, Adobe XD, realidad aumentada.

 

Abstract anglés:

Ekho was born out of the need to preserve the historical memory and cultural heritage of Josa de Cadí. The main aim of the project is to develop a tool that enables the collection and preservation of several aspects of the historical memory of a small town at the foot of the Sierra de Cadí montains. It is intended to make a complitation of facts, traditions, written and oral histories of this territory, both from the past and from the present and from the facts that are to become.

Throughout the theoretical framework we can find a differentiation of the concept of memory and history followed by different views of historical memory. In addition, there is talk of the concept of cultural heritage and, finally, a detailed explanation is made of the history and cultural heritage of Josa de Cadí.

 

As for the practical framework, research into the project is initiated through interviews, surveys and the research of historical documents. Until the end result is the development of an application designed to be used on an android mobile that allows the user to look up the memories of Josa de Cadí explained by the people’s inhabitants. Also allows the users to participate in the growth of this App. Thus, the echo of the stories is always kepth and collected over time.

 

Key words: historical memory, cultural heritage, Josa de Cadí, App, Adobe XD, augmented reality.

Peces incloses:

Audiovisual, Maquetes i prototips

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Company_Bernat_Memoria_TFG_Ekho.pdf

Video del projecte