Apocryphal tales: una narrativa teoloficticia sobre el cristianismo

Apocryphal tales: una narrativa teoloficticia sobre el cristianismo Sandra Lorrio

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Abstract català:

Com a concepte general i posant en relació totes les parts que formen el projecte, podríem resumir-ho com un guió que pretén generar una llibertat de pensament sobre les bases que vénen infunda- des de la religió, en aquest cas totes aquelles que contemplen principalment la figura de Déu i Satan, així com Lilith i altres personatges iconogràfics de la mateixa, sense ser una crítica a la fe i al seu sentit.

Es pretenen explicar de manera conceptual, psicològica, emocional, interpersonal i intrapersonal als personatges que pertanyen a aquestes religions concretament a l'inframón o infern, per explicar amb unes bases i aportant un sentit a les seves accions dins de la mateixa història, afegint entre mitjanes fició per generar una trama. Amb aquest objectiu es pretén recuperar l'interès iconogràfic de la religió, partint d'una inclinació personal per la seva història i iconografia, que s'ha anat perdent amb els anys a causa de l'ateisme, on fins fa molt poc la religió resolia un problema bàsic de la humanitat per al que cap altra institució tenia solució i que actualment en molts contextos no té sentit.

 

Abstract espanyol:

Como concepto general y poniendo en relación todas las partes que forman el proyecto, podríamos resumirlo como un guión que pretende generar una libertad de pensamiento sobre las bases que vienen infundadas de la religión, en este caso todas aquellas que contemplan principalmente la figura de Dios y Satán, así como Lilith y demás personajes iconográficos de la misma, sin ser una crítica a la fe y a su sentido.

Se pretenden explicar de manera conceptual, psicológica, emocional, interpersonal e intrapersonal a los personajes que pertenecen en estas religiones concretamente al inframundo o infierno, para explicar con unas bases y aportando un sentido a sus acciones dentro de la misma historia, añadiendo entre medias ficción para generar una trama. Con este objetivo se pretende recuperar el interés iconográfico de la religión, partiendo de una inclinación personal por su historia e iconografía, que se ha ido per- diendo con los años a causa del ateísmo, donde hasta hace muy poco la religión resolvía un problema básico de la humanidad para el que ninguna otra institución tenía solución y que actualmente en muchos contextos carece de sentido.

Abstract anglés:

As a general concept and putting in relation all the parts that make up the project, we could summarize it as a script that aims to generate a freedom of thought on the bases that come unfounded from religion, in this case all those that mainly contemplate the figure of God and Satan, as well as Lilith and other iconographic characters of the same, without being a criticism of faith and its meaning.

 

They are intended to explain in a conceptual, psychological, emotional, interpersonal and intrapersonal way the characters that belong in these religions specifically to the underworld or hell, to explain with some bases and providing a meaning to their actions within the same story, adding fiction in between to generate a plot. With this objective, it is intended to recover the iconographic interest of religion, starting from a personal inclination for its history and iconography, which has been lost over the years due to atheism, where until very recently religion solved a basic problem of the humanity for which no other institution had a solution and which is currently meaningless in many contexts.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Lorrio_Sandra-Memoria_TFG.pdf

Informació complementaria del projecte

LA WEB AMB INFORMACIÓ EXTRA:

 

https://www.figma.com/proto/DJu2i0JIGCbqPdjMnGQ10L/APOCRYPHAL-TALES?node-id=5%3A3&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1

Video del projecte

Informació complementaria del projecte

LA WEB AMB INFORMACIÓ EXTRA:

 

https://www.figma.com/proto/DJu2i0JIGCbqPdjMnGQ10L/APOCRYPHAL-TALES?node-id=5%3A3&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1

Apocryphal tales: una narrativa teoloficticia sobre el cristianismo Apocryphal tales: una narrativa teoloficticia sobre el cristianismo Apocryphal tales: una narrativa teoloficticia sobre el cristianismo Apocryphal tales: una narrativa teoloficticia sobre el cristianismo Apocryphal tales: una narrativa teoloficticia sobre el cristianismo Apocryphal tales: una narrativa teoloficticia sobre el cristianismo