QUIASMO

QUIASMO Claudia Abellaneda Royo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Abstract català:

Quiasme fa referència a un recurs literari que consisteix en la repetició d'idees, però intercanviant el seu ordre sense deixar que aquestes perdin el seu sentit. Es tracta d'un paral·lelisme creuat, és a dir, de la repetició d'una estructura sintàctica, però amb la particularitat que els elements que es repeteixen apareixen primer en un ordre i després en l'ordre contrari, sempre conservant la seva simetria. Amb la intenció de reflexionar sobre la forma socialment correcta de vestir i les seves normatives imposades que comporten tot un procés sistematitzat de disseny, es pretén replantejar noves formes de vestir partint de la nostra quotidianitat, tergiversant obvietats que mai arriben a ser replantejades com a possibles idees canviants i, desobeint tot patró que sigui considerat com a model predeterminat per la societat. A través del joc, com a eina lúdica de disseny i experimentació, es pretén aconseguir una col·lecció dinàmica i irònica, al mateix temps que desproporcionada, on el mateix cos es veurà obligat a adaptar-se i encaixar-hi, com ja està acostumat a fer en el seu propi cercle social. El paral·lelisme mencionat anteriorment i propi de la prosa, serà el fil que englobarà tot el meu projecte, dissenyant una repetició de codis i tipologies que es creuaran constantment, desencaixant parts d'aquestes que encaixaran amb unes altres, sempre sota la mateixa simetria.

 

#deconstrucció, cos, desobediencia, joc, codis, desencaixament

Abstract espanyol:

Quiasmo hace referencia a un recurso literario que consiste en la repetición de ideas, pero intercambiando su orden sin dejar que estas pierdan su sentido. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, de la repetición de una estructura sintáctica, pero con la particularidad de que los elementos que se repiten aparecen primero en un orden y luego en el orden contrario, siempre conservando su simetría. Con la intención de reflexionar acerca de la forma socialmente correcta de vestir y sus normativas impuestas que conllevan todo un proceso sistematizado de diseño, se pretende replantear nuevas formas de vestir partiendo de nuestra cotidianidad, tergiversando obviedades que nunca llegan a ser replanteadas como posibles ideas cambiantes y, desobedeciendo todo patrón que sea considerado como modelo predeterminado por la sociedad. A través del juego, como herramienta lúdica de diseño y experimentación, se pretende lograr una colección dinámica e irónica, al mismo tiempo que desproporcionada, donde el propio cuerpo se verá obligado a adaptarse y encajar en ella, como ya está acostumbrado a hacer en su propio círculo social. El paralelismo mencionado anteriormente y típico de prosa, será el hilo que englobará todo mi proyecto, diseñando una repetición de códigos y tipologías que se cruzarán constantemente, desencajando partes de ellas que luego encajarán en otras, siempre bajo una misma simetría.

 

#deconstrucción, cuerpo, desobediencia, juego, códigos, desencaje

Abstract anglés:

Chiasmus refers to a literary device that consists of the repetition of ideas, but exchanging their order without loosing their meaning. It is a crossed parallelism, a repetition of a syntactic structure, but with the particularity that the elements that are repeated appear first in one order and then in the opposite order, always preserving their symmetry. With the intention of thinking about the socially correct way of dressing and its imposed normatives that carries a whole systematized design process, it is intended to rethink new ways of dressing, starting from our daily lives, misrepresenting obviousness that have never been rethought as possible changing ideas and disobeying any pattern that is considered a predetermined model by society. Through the game, as a playful design and experimental tool, the aim is to achieve a dynamic, ironic and disproportionate collection, where the body will be forced to adapt and fit into it, as it used to do on its own social circle. The parallelism mentioned before and typical of prose, will be the thread that will encompass my entire project, designing a repetition of codes and typologies that will constantly intersect, dislodging parts of them that will then fit into others, always under the same symmetry.

 

#deconstruction, body, disobedience, game, codes, dislodging

Peces incloses:

Maquetes i prototips

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download MEMORIA_COMPRESSED.pdf