CUANDO OCURREN CONVERSACIONES

CUANDO OCURREN CONVERSACIONES Kattalin Gorostiza

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Abstract català:

 Durant segles el racisme espanyol ha estat una cosa del que no s’ha parlat pas, s’ha intentat amagar i invisibilitzar. Com a conseqüència, avui dia seguim sent part d’una societat que dóna l’esquena a la situació, tractant-la com un escenari que només passa fora d’Espanya (com Estats Units, França i Holanda, per exemple); la història de l’esclavitud espanyola esta totalment oblidada en els llibres d’història; es dóna per fet que els immigrants negres que viuen a Espanya decideixen tenir treballs precaris pel seu gust; avui dia ens segueix sorprenent que hi hagi gent racista perquè no volem que ens diguin així. Neguem que tinguem visions racistes, no ens agrada que ens corregeixin el que diem i moltes vegades ens posem a la defensiva a la mínima que això passa. Són anys i anys de supremacia blanca que ens fa invisibilitzar als manters i aquells que porten el carro ple de deixalles, de tenir més oportunitats que la gent negra en qualsevol ofici i educació, de què si se’ns nega alguna cosa, no pensar en què a l’igual te a veure amb el que significa la nostra pell i trets i els estereotips que venen amb ells.

 

Per tot això i més, hem de començar a treballar-ho des del nostre propi anàlisis individual: per què penso d’una manera o d’un altre? Per què segueixo tenint els mateixos estereotips amb els quals em vaig criar? Què puc fer per intentar canviar-ho? És hora de posar en dubte el que sabem tant de la història de la nostra societat com la forma d’actuar i pensar que tenim el present, i com podem no només reeducar-nos a nosaltres mateixes sinó també a aquelles del nostre entorn.

 

Per la meva part, he intentat posar el meu gra de sorra en el meu Treball Final de Grau de l’itinerari de moda, utilitzant un llenguatge que he anat aprenent en els meus anys de carrera i traduint un significat a les meves peces. Mitjançant l’ús del patronatge i els teixits escollits específicament pel meu discurs, he volgut començar la conversació amb les meves eines.

 

Abstract espanyol:

 Durante siglos el racismo español ha sido algo de lo que no se ha hablado, algo que se ha intentado esconder e invisibilizar. A consecuencia de esto, hoy en día seguimos siendo parte de una sociedad que da la espalda a esta situación, tratándolo como un escenario que sólamente ocurre fuera de España (véase Estados Unidos, Francia y Holanda, por ejemplo); la historia de la esclavitud española está totalmente olvidada en los libros de historia; se da por hecho que les inmigrantes negres que vienen a España deciden tener trabajos precarios por gusto; hoy en día nos sigue sorprendiendo que haya gente negra que es de nacionalidad española… La gente blanca no somos capaces de entender que seguimos teniendo estereotipos, actos y lenguajes racistas porque no queremos que nos llamen racistas. Negamos que tengamos visiones racistas, no nos gusta que nos corrijan en lo que decimos y muchas veces nos ponemos a la defensiva a la mínima cuando eso ocurre. Son años y años de supremacía blanca que nos hace invisibilizar a los manteros y aquellos que llevan el carro lleno de chatarra, de tener más oportunidades que la gente negra en cualquier oficio y educación, de que si se nos niega algo, no pensar en que igual tiene que ver con lo que significa nuestra piel y rasgos y los estereotipos que vienen con ellos. 

 

Por todo eso y más, tenemos que empezar a trabajarlo desde nuestro propio análisis individual: ¿por qué pienso de una manera u otra? ¿Por qué sigo teniendo los mismos estereotipos con los que me crié? ¿Qué puedo hacer para intentar cambiarlo? Es hora de poner en duda lo que sabemos tanto de la historia de nuestra sociedad como la forma de actuar y pensar que tenemos en el presente, y cómo podemos no sólo reeducarnos a nosotres mismes sino que también a aquelles de nuestro alrededor. 

 

Por mi parte, he intentado poner mi granito de arena con mi Trabajo Final de Grado del itinerario de moda, utilizando un lenguaje que he ido aprendiendo en mis años de carrera y traduciendo un significado a mis prendas. Mediante el uso del patrón y tejidos elegidos específicamente para mi discurso, he querido empezar la conversación con mis herramientas. 

 

Abstract anglés:

 For years spanish racism has been a topic that hasn´t been talked about much, letting it stay hidden or trying to make it invisible. Therefore nowadays we continue to be part of a society that completely ignores the situation, seeing it as something that only happens outside of our country  (see USA, The Netherlands and France); the history of the spanish slavery has been completely forgotten in our history books, and the way we see things is as if the immigrants who come to Spain decide to have really bad jobs out of joy or fun. We even get surprised when we realize a black person´s nationality is Spanish and not from somewhere in Africa. We white people aren´t able to understand the fact we still have racist stereotypes, acts and language, and we do not accept any kind of criticism when we get called out on our own racism. We don´t accept the fact we have racist perspectives, we do not like it when someone corrects us on a racist comment that we made and we usually get defensive quite easily in these situations. It´s been years and years of white supremacy that has made us make these immigrants invisible (like the manteros and the people who carry a shopping cart with themselves throughout the day full of trash to sell to others), that has made white people have more opportunities than black people in both jobs and education, that makes us not think that if something every goes wrong in our lives, it may be because of our skin color, our physical characteristics and the stereotypes that come with them.

 

Because of all of this and more, we -white people- need to start working on our own individual analysis: why do I think in a certain way? Why do I keep thinking of the same stereotypes that I got educated on when I was younger? What can I do to change this? It´s time to doubt everything we know about our society´s history like the way we think or act nowadays and think about how we can not only reeducate ourselves but also those around us.

 

In my case, I have tried to put my little grain of sand with my Final Degree Project in fashion, making use of the language I have been learning the past few years and translating a message to my clothes. With the use of patterning and some specific textiles I used for my speech, I have wanted to start a conversation with my own tools.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download CUANDO_OCURREN_CONVERSACIONES_MEMORIA_final.pdf

 https://drive.google.com/file/d/15HqXKDRkavwiSIM_hu8p11SKakdLU-K1/view?usp=sharing

Informació complementaria del projecte

QR WEB: https://kattalingorostiza.wixsite.com/conversaciones

Informació complementaria del projecte

QR WEB: https://kattalingorostiza.wixsite.com/conversaciones

CUANDO OCURREN CONVERSACIONES CUANDO OCURREN CONVERSACIONES CUANDO OCURREN CONVERSACIONES CUANDO OCURREN CONVERSACIONES CUANDO OCURREN CONVERSACIONES CUANDO OCURREN CONVERSACIONES