ZEITGEIST

ZEITGEIST Carina Pfister

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado

Panell avaluador:

TRIBUNAL 9 : Claudio Marzà / Ana Tichy / Guillem Rodriguez

Abstract anglés

“Zeitgeist” aims to be an experimental work, a reflection in the form of matter, which with certain aesthetic sensibility aims to recover craft expressions and revalue the traditional trades of inheritance as opposed to a society characterized by globalization, uniformity, speed, immediacy and the loss of roots, without forgetting also some concern for the environment. It is the search for a creative solution to abandon our relationship of compulsive consumption with technology. Create so we can read the intention of the created; a space for reflection from an approach that pretends to be poetic, bringing us closer to the value of unique pieces. Reuse, decontextualize, transform, reinvent, emphasize the process, making a new hybrid with garments that have a history and evoke an emotional place and, in turn, add extra value to the garment. Zeitgeist shows the recovery and practice of traditional manual skills, along with the search and rescue of fabrics and elements of interior design, to give them a new meaning. It is the intention to cover in a single space different areas of design, to show them as a whole as a whole, uniting the figure of artisan and designer. The experience of rethinking each garment, starting in some cases from pieces or discarded fabrics, is a way to slow down and prolong the process, it will be considered something similar to meditate. Meditation, awareness and desire for a reconnection with craftsmanship will be the main inspiration of this project. It does not pretend to be a fashion collection, but rather a set of pieces that speak of the same concept from a freer approach and breaking with the norms of time established by the fashion system.

Abstract català

“Zeitgeist” pretén ser un treball experimental, una reflexió en forma de matèria, que amb certa sensibilitat estètica pretén recuperar expressions artesanals i revalorar els oficis tradicionals d’herència en contraposició a una societat caracteritzada per la globalització, la uniformitat, la rapidesa, la immediatesa i la pèrdua d’arrels, sense oblidar també certa preocupació pel medi ambient. És la recerca d’una solució creativa per abandonar la nostra relació de consum compulsiu amb la tecnologia. Crear perquè puguem llegir la intenció del creat; un espai de reflexió des d’una aproximació que pretén ser poètica, apropant-nos de nou al valor de les peces úniques. Reutilitzar, descontextualitzar, transformar, reinventar, posar èmfasi en el procés, fent un nou híbrid amb peces que tenen una història i evoquen un lloc emocional i, que a la vegada, li afegeixen a la peça un valor extra. Zeitgeist mostra la recuperació i la pràctica d’habilitats manuals tradicionals, juntament amb la recerca i el rescat de teixits i elements propis de l’interiorisme, per donar-los un nou sentit. És la intenció d’abastar en un sol espai diferents àmbits de disseny, mostrar-los en el seu conjunt com un tot, unint la figura d’artesana i dissenyadora. L’experiència de repensar cada peça, partint en alguns casos de peces o teixits rebutjats, és una forma d’alentir i prolongar el procés, serà considerat alguna cosa similar a meditar. Meditació, consciència i desig d’una reconnexió amb l’artesania serà la inspiració principal d’aquest projecte. No pretén ser una col·lecció de moda, sinó més aviat un conjunt de peces que parlen d’un mateix concepte des d’un enfocament més lliure i trencant amb les normes de temporacidad establertes pel sistema de la moda.

Abstract español

“Zeitgeist” pretende ser un trabajo experimental, una reflexión en forma de materia, que con cierta sensibilidad estética pretende recuperar expresiones artesanales y revalorar los oficios tradicionales de herencia en contraposición a una sociedad caracterizada por la globalización, la uniformidad, la rapidez, la inmediatez y la pérdida de raíces, sin olvidar también cierta preocupación por el medio ambiente. Es la búsqueda de una solución creativa para abandonar nuestra relación de consumo compulsivo con la tecnología. Crear para que podamos leer la intención de lo creado; un espacio de reflexión desde una aproximación que pretende ser poética, acercándonos de nuevo al valor de las piezas únicas. Reutilizar, descontextualizar, transformar, reinventar, poner énfasis en el proceso, haciendo un nuevo híbrido con prendas que tienen una historia y evocan un lugar emocional y, que a su vez, le añaden a la prenda un valor extra. Zeitgeist muestra la recuperación y la práctica de habilidades manuales tradicionales, junto con la búsqueda y el rescate de tejidos y elementos propios del interiorismo, para darles un nuevo sentido. Es la intención de abarcar en un solo espacio diferentes ámbitos de diseño, mostrarlos en su conjunto como un todo, uniendo la figura de artesana y diseñadora. La experiencia de repensar cada prenda, partiendo en algunos casos de piezas o tejidos desechados, es una forma de ralentizar y prolongar el proceso, será considerado algo similar a meditar. Meditación, consciencia y deseo de una reconexión con la artesanía será la inspiración principal de este proyecto. No pretende ser una colección de moda, sino más bien un conjunto de piezas que hablan de un mismo concepto desde un enfoque más libre y rompiendo con las normas de temporacidad establecidas por el sistema de la moda.