R16H7 0R WR0N6

R16H7 0R WR0N6 Laura Ribera Xumetra

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Panell avaluador:

TRIBUNAL 12 : Carla Boserman / Stradivarius / Lurdes bergada

Abstract anglés

R 1 6 H 7 0 R WR 0 N 6 final degree project based on philosophical thinking about the theory of writing of Jacques Derrida, affirming that the writing of writing requires another type of reading, a new interpretation of meaning, deriving a new meaning and therefore a new discourse. A writing reinforced by presence-absence binarism, understanding by presence all that delimited, defined, positive and that follows the rigor of everything established, with traditional and systemic structures, and absence as something undefined, hidden, negative, abstract and deconstructive. The choice of this concept is due to the personal attraction of the opposition of elements, words and thoughts questioned among themselves. As a design method, the construction and deconstruction of garments altering the established vision is used, superimposing textures that provide volume, structure and harmony, always within the bicolor range of black and navy blue. Own resources of the grammar and stationery sector serve as essential elements in each of the garments designed. R 1 6 H 7 0 R W R 0 N 6 ... words so common in our lives and the different ways to be read. What is true and what is uncertain ...

Abstract català

R 1 6 H 7 0 R WR 0 N 6 projecte final de grau basat en el pensament filosòfic sobre la teoria de l’escriptura de Jacques Derrida, afirmant que l’escriptura de l’escriptura obliga a un altre tipus de lectura, a una nova interpretació del sentit, derivant a un nou significat i per tant un nou discurs. Una escriptura reforçada amb el binarisme presència-absència, entenent per presència tot allò delimitat, definit, positiu,que segueix el rigor de tot allò establert, amb estructures tradicionals i sistèmiques, i absència com tot alló indefinit, ocult, negatiu, abstracte i deconstructiu. L’elecció d’aquest concepte es deu a l’atracció personal de la contraposició d’elements, paraules i pensaments qüestionats entre si. Com a mètode de disseny s’utilitza la construcció i deconstrucció de peces alterant la visió establerta, superposant textures que proporcionen volum, estructura i harmonia, sempre dins la gamma bicolor de negre i blau marí. Recursos propis del sector de la gramàtica i la papereria serveixen d’elements essencials en cadascuna de les peces dissenyades. R 1 6 H 7 0 R W R 0 N 6 ... paraules tan comuns en les nostres vides i les diferents maneres de ser llegides. Què és cert i què és incert ...

Abstract español

R 1 6 H 7 0 R W R 0 N 6 proyecto final de grado basado en el pensamiento filosófico sobre la teoría de la escritura de Jacques Derrida, afirmando que la escritura de la escritura obliga a otro tipo de lectura, a una nueva interpretación del sentido, derivando a un nuevo significado y por lo tanto un nuevo discurso. Una escritura reforzada con el binarismo presencia-ausencia, entendiendo por presencia todo aquello delimitado, definido, positivo y que sigue el rigor de todo lo establecido, con estructuras tradicionales y sistémicas, y ausencia como algo indefinido, oculto, negativo, abstracto y deconstructivo. La elección de este concepto se debe a la atracción personal de la contraposición de elementos, palabras y pensamientos cuestionados entre sí. Como método de diseño se utiliza la construcción y deconstrucción de prendas alterando la visión establecida, superponiendo texturas que proporcionan volumen, estructura y armonía, siempre dentro de la gama bicolor de negro y azul marino. Recursos propios del sector de la gramática y la papelería sirven de elementos esenciales en cada una de las prendas diseñadas. R 1 6 H 7 0 R W R 0 N 6… palabras tan comunes en nuestras vidas y las distintas maneras de ser leídas. Qué es cierto y qué es incierto...