Objects for the body

Objects for the body Héctor Tre Rodrigo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Panell avaluador:

TRIBUNAL 9 : Claudio Marzà / Ana Tichy / Guillem Rodriguez

Abstract anglés

Objects for the body is a project based on the idea of the person as a social object and as a single and isolated entity, characterized or identified through what we call garments or clothing and socially developed under the subjectivity and the opinion that raises our non-verbal language. This project is about self-knowledge, a method to understand ourselves as unique and social beings through the purpose or game to know how we can relate ourselves in a new way by the things we choose and wear, the things that cover our identity and at the same time what sets us apart and separate from others. Based on the premises that I mention, this collection, 'this kind of objects' try to shape the identity of another object, the social self, and tries to create a link or an activation through which the object in the collection takes identity through the body, movements and the intentions of the person that wears the object. Non-verbal language is intended to be a way by of interaction between subjects and objects unlimited, to be conceived as a space with different forms of interpretation and interaction, a space for self-expression. The intervention on the clothing is focused in an atypical way comparing with the common purpose, in the aesthetic an practice way, on the basis of forms and geometrical characters, constructed as a collage, creating spaces, playing with the vacuum and inspired in objects and shapes that usually surround us. The created objects speaks about our relationship in the modern era, of our identity throughout history, symbols and languages that we use and how art helps us to express ourselves and judge, always starting from subjectivity as the basis of the project and creating social methods in order to link us in a society strongly distracted in the constant changes of the modern world.

Abstract català

Objects for the body és un projecte que parteix de la idea de persona com a objecte social, com a ens únic i aïllat, caracteritzat o identificat a través del que cridem peces o indumentària i desenvolupat socialment sota la subjectivitat i l'opinió que suscita el nostre llenguatge no verbal. Es tracta d'un projecte de autoaprendiaje, un mètode mitjançant el qual poder entendre'ns com a éssers únics i socials mitjançant el propòsit o joc de ser conscients de com podem relacionar-nos d'una nova forma mitjançant allò que ens vas veure, allò que ens cobreix i al seu torn allò que ens diferencia i separa. Partint d'aquestes premisses, aquesta col·lecció de “objectes” tracten de conformar la identitat d'un altre objecte, el jo social, i intenten amb això crear un vinculo o una activació mitjançant el qual l'objecte de la col·lecció cobra identitat mitjançant el cos, els moviments i la intencionalitats de la persona. El llenguatge no verbal pretén ser un mitjà mitjançant el qual la interacció entre els subjectes i els objectes no sigui limitat, concebre-ho com un espai amb diferents formes d'interpretació i interacció, un espai de autoexpresió. La intervenció sobre les peces s'enfoca llavors d'una forma atípica a ho finis comunes d'aquesta, tant estètica com a pràctica, partint de formes i bases de caràcter geomètric, construïdes a manera de collage, creant espais, jugant amb el buit i inspirant-se en els objectes i formes que habitualment ens envolten. Els objectes creats parlen de la nostra vinculació en l'era moderna, de la nostra identitat al llarg de la història, els símbols i llenguatges que utilitzem i com l'art ens ajuda a expressar i a opinar, partint sempre de la subjectivitat com a base del projecte i creant mètodes socials amb la finalitat de vincular-nos en una societat fortament distreta en els constants canvis del món modern.

Abstract español

Objects for the body es un proyecto que parte de la idea de persona como objeto social, como ente único e aislado, caracterizado o identificado a través de lo que llamamos prendas o indumentaria y desarrollado socialmente bajo la subjetividad y la opinión que suscita nuestro lenguaje no verbal. Se trata de un proyecto de autoaprendiaje, un método mediante el cual poder entendernos como seres únicos y sociales mediante el propósito o juego de ser conscientes de como podemos relacionarnos de una nueva forma mediante aquello que nos viste, aquello que nos cubre y a su vez aquello que nos diferencia y separa. Partiendo de estas premisas, esta colección de “objetos” tratan de conformar la identidad de otro objeto, el yo social, e intentan con ello crear un vínculo o una activación mediante el cual el objeto de la colección cobra identidad mediante el cuerpo, los movimientos y la intencionalidades de las personas que lo habitan. El lenguaje no verbal pretende ser un medio mediante el cual la interacción entre los sujetos y los objetos no sea limitado, concebirlo como un espacio con diferentes formas de interpretación e interacción, un espacio de autoexpresión. La intervención sobre las prendas se enfoca entonces de una forma atípica a lo fines comunes de esta, tanto estética como prácticamente, partiendo de formas y bases de carácter geométrico, construidas a modo de collage, creando espacios, jugando con el vacío e inspirándose en los objetos y formas que habitualmente nos rodean. Los objetos creados hablan de nuestra vinculación en la era moderna, de nuestra identidad a lo largo de la historia, los símbolos y lenguajes que utilizamos y como el arte nos ayuda a expresar y a opinar, partiendo siempre de la subjetividad como base del proyecto y creando métodos sociales con el fin de vincularnos en una sociedad fuertemente distraída en los constantes cambios del mundo moderno.