Munu

Munu Mónica Bravo Rodríguez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado

Panell avaluador:

TRIBUNAL 12 : Carla Boserman / Stradivarius / Lurdes bergada

Abstract anglés

The TFG aims to address learning in children and how, traditionally but not successfully for all, the acquisition of concepts. Focusing on analyzing the different learning difficulties, such as dyslexia, re-focusing and using it as a way to arrive at a methodology in which the child feels included, favoring and encouraging creativity. Likewise, also prove that not only the target group would benefit, but that depending on the experimentation capabilities of any child and any age, the game can be developed at different levels. The project begins by asking about traditional education. Checking that it does not conform to the values ​​I want to transmit with the project, I move on to investigate non-directive teachings, where the child is free to experiment and learn according to their needs. With which, you learn by "trial and error", which is a fundamental part to acquire new knowledge. The child controls what he wants or does not want to do, without stopping his creativity, each child has different qualities, equally important. And above all, that children feel comfortable and confident to learn in a good environment. As main references in the active teachings I chose pedagogues like Rebeca Wild, from the Pestalozzi school, María Montessori and the psychologist Piaget, with whom I identified and reaffirmed my project. I developed the game after a series of steps: First, I made a search for different toys that had to do with fashion, then move on to constructive toys and endwith Montessori toys. In addition, thanks to the El Brot school (a school specialized in dyslexia) I was able to observe details to keep in mind for the game. And finally, thanks to different talks with specialists in pedagogy, including Cristina García (director of Espai Aigua - free teaching) I was able to obtain the pillars to develop the design object. I created a game in which by means of geometric pieces (cube, triangle and square) could be built quickly (thanks to Velcro) infinity of pieces or structures. With which, a very versatile game is established where creativity, age,knowledge of body and volume , combinations of textures and colors, development of fine motor, teamwork, identity and aesthetics make of him a complete product that can help the learning of these concepts, so important for a child.

Abstract català

El TFG pretén tractar l’aprenentatge en nens i en com, tradicionalment però no exitosament per a tots, l’adquisició de conceptes. Centrant-me a analitzar les diferents di cultats de l’aprenentatge, com és la dislèxia, reenfocant-la i usar-la com a camí per arribar a una metodologia en la qual el nen se senti inclòs afavorint i fomentant la creativitat. Així doncs també provar que no només el grup objectiu es bene ciaria, sinó que depenent de les capacitats d’ex- perimentació de qualsevol nen i qualsevol edat, es pugui desenvolupar el joc a diferents nivells. El projecte comença indagant sobre l’educació tradicional. Comprovar que no s’ajusta als valors que vull transme- tre amb el projecte, investigant les ensenyançes no directives, on el nen és lliure d’experimentar i aprendre segons les seves necessitats. Amb la qual cosa, s’aprèn mitjançant “prova i error”, que és una part fonamental per adquirir nous coneixements. El nen controla el que vol o no fer, sense frenar la seva creativitat, cada nen té diferents qua- litats, igualment importants. I sobretot, que els nens se sentin a gust i con ats per poder aprendre en un bon am- bient. Com referents principals en els ensenyaments actives vaig triar a pedagogues com Rebeca Wild, de l’escola Pestalozzi, Maria Montessori i el psicòleg Piaget, amb els quals em vaig identi car i vaig rea rmar el meu projecte. Vaig desenvolupar el joc després d’una sèrie de passos: Primer, vaig realitzar una recerca de diferents joguines que tinguessin a veure amb la moda, per després passar a joguines constructives i posteriorment joguines Montessori. A més, gràcies a l’escola El Brot (escola especialitzada en dislèxia) vaig poder observar detalls a tenir en compte per al joc. I nalment, gràcies a diferents xerrades amb especialistes en pedagogia, entre elles Cristina García (directora d’Espai Aigua - ensenyament lliure) vaig poder obtenir els pilars per desenvolupar l’objecte de disseny. Vaig crear un joc en el qual per mitjà de peces geomètriques (cub, triangle i quadrat) es pogués construir de mane- ra ràpida (gràcies al velcro) in nitat de peces o estructures. Amb la qual cosa, s’estableix un joc molt versàtil on la creativitat, l’edat, el coneixement del cos i el volum, les combinacions de textures i colors, el desenvolupament de la motricitat na, el treball en equip, la identitat i l’estètica fan d’ell un producte complet que pot ajudar a l’aprenen- tatge d’aquests conceptes, tan importants per a un nen.

Abstract español

El TFG pretende tratar el aprendizaje en niños y en como, tradicionalmente pero no exitosamente para todos, la adquisición de conceptos. Centrándome en analizar las diferentes dificultades del aprendizaje, como es la dislexia, re-enfocándola y usarla como camino para llegar a una metodología en la que el niño se sienta incluido favoreciendo y fomentando la creatividad. Así mismo, también probar que no sólo el grupo objetivo se beneficiaría, si no que dependiendo de las capacidades de experimentación de cualquier niño y cualquier edad, se pueda desarrollar el juego a diferentes niveles. El proyecto comienza indagando sobre la educación tradicional. Comprobando que no se ajusta a los valores que quiero transmitir con el proyecto, paso a investigar las enseñanzas no directivas, donde el niño es libre de experimentar y aprender según sus necesidades. Con lo cual, se aprende mediante “prueba y error”, que es una parte fundamental para adquirir nuevos conocimientos. El niño controla lo que quiere o no hacer, sin frenar su creatividad, cada niño tiene diferentes cualidades, igualmente importantes. Y sobre todo, que los niños se sientan a gusto y confiados para poder aprender en un buen ambiente. Como referentes principales en las enseñanzas activas elegí a pedagogas como Rebeca Wild, de la escuela Pestalozzi, María Montessori y el psicólogo Piaget, con los que me identifiqué y reafirmé mi proyecto. Desarrollé el juego después de una serie de pasos: Primero, realicé una búsqueda de diferentes juguetes que tuvieran que ver con la moda, para luego pasar a juguetes constructivos y posteriormente juguetes Montessori. Además, gracias a la escuela El Brot (escuela especializada en dislexia) pude observar detalles a tener en cuenta para el juego. Y por último, gracias a diferentes charlas con especialistas en pedagogía, entre ellas Cristina García (directora de Espai Aigua - enseñanza libre) pude obtener los pilares para desarrollar el objeto de diseño. Creé­­ un juego en el que por medio de piezas geométricas (cubo, triángulo y cuadrado) se pudiera construir de manera rápida (gracias al velcro) infinidad de piezas o estructuras. Con lo cual, se establece un juego muy versátil donde la creatividad, la edad, el conocimiento del cuerpo y el volumen, las combinaciones de texturas y colores, el desarrollo de la motricidad fina, el trabajo en equipo, la identidad y la estética hacen de él un producto completo que puede ayudar al aprendizaje de estos conceptos, tan importantes para un niño.

Etiquetes

Arte