cuerpos frágiles

cuerpos frágiles Adrián Correa

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Israel Frutos

Panell avaluador:

TRIBUNAL 9 : Claudio Marzà / Ana Tichy / Guillem Rodriguez

Abstract anglés

The investigation arises from the interest in the interpretation of the body in different cultures. More specifically, we study through the anthropologists Le Breton and Leenhardt the Melanesian society, whose authors compare it with our current Western society. The Melanesians do not contemplate a word to define the body, they speak of kare as skin that covers both the human being and a tree. They understand the body as a whole, an intrinsic part of the plant world and other bodies. On the other hand, the Western society of modernity treats it as something alien to the world, separated not only from the environment and from others, but also from ourselves. From this point, we center the body as the backbone of the project. We ask ourselves ways to coat and condition it spatially to pose a questioning of the distances and relationships between this body with its own body, with others and with the natural environment. We were concerned about the disengagement of the Western human being from modernity and we wanted him to connect with the environment, unlearn what he had learned and physically experiment with his senses, presenting gestures, traces, attitudes and meanings. We materialize the project as a large body space composed of natural tissue. To achieve this, we rely on architectural and clothing codes such as patterns or structures, creating volumes at different scales where voids are formed between the body and the textile skin. This leads to an investigation of the boundaries between garment and architecture. The skin, when held as a structure, forms a volume with a cocoon-like appearance of 66 m3, and includes other volumes as extensions of it. When the large textile body falls and folds are formed, it adheres to the bodies and mutates its function. The skin is not intended to meet the needs of the human being, it adapts to it, forcing or "allowing" the body to understand a series of tasks to which it is not accustomed.

Abstract català

La investigació sorgeix de l'interès per la interpretació del cos en diferents cultures. Més concretament, estudiem a través dels antropòlegs Le Breton i Leenhardt la societat melanèsia, els autors la comparen amb la nostra societat occidental actual. Els melanesis no contemplen una paraula per definir al cos, parlen de kare com pell que recobreix tant l'ésser humà com a un arbre. Entenen al cos com un tot, part intrínsec del món vegetal i d'altres cossos. En canvi, la societat occidental de la modernitat el tracta com una cosa aliena al món, separat no només de l'entorn i dels altres, també de nosaltres mateixos. A partir d'aquest punt, centrem al cos com l'espina dorsal del projecte. Ens preguntem formes de recobrir i condicionar-espacialment per plantejar un qüestionament de les distàncies i relacions entre aquest cos amb el seu propi cos, amb altres i amb l'entorn natural. Ens preocupava la desvinculació de l'ésser humà occidental de la modernitat i vam voler que aquest connectés amb l'entorn, desaprendiese que s'ha après i experimentés físicament amb els seus sentits, plantejant gestos, rastres, actituds i signicados. Materialitzem el projecte com un gran espai corporal compost de teixit natural. Per aconseguir-ho, ens recolzem en codis arquitectònics i de vestimenta com el patronatge o les estructures, creant volums a diferents escales on es formen buits entre el cos i la pell tèxtil. Això comporta a una investigació dels límits entre peça i arquitectura. La pell, quan és subjectada com una estructura, forma un volum amb aspecte de capoll de 66 m3, i comprèn en el seu interior altres volums com a extensions d'aquesta. Quan el gran cos tèxtil cau i es formen plecs, s'adhereix als cossos i muta la seva funció. La pell no està destinada a suplir les necessitats de l'ésser humà, aquest s'adapta a ella, obligant o "permetent" al cos a comprendre una sèrie de tasques a les que no està habituat.

Abstract español

La investigación surge del interés por la interpretación del cuerpo en diferentes culturas. Más concretamente, estudiamos a través de los antropólogos Le Breton y Leenhardt la sociedad melanesia, cuyos autores la comparan con nuestra sociedad occidental actual. Los melanesios no contemplan una palabra para definir al cuerpo, hablan de kare como piel que recubre tanto al ser humano como a un árbol. Entienden al cuerpo como un todo, parte intrínseco del mundo vegetal y de otros cuerpos. En cambio, la sociedad occidental de la modernidad lo trata como una cosa ajena al mundo, separado no solo del entorno y de los demás, también de nosotros mismos. A partir de este punto, centramos al cuerpo como la espina dorsal del proyecto. Nos preguntamos formas de recubrirlo y condicionarlo espacialmente para plantear un cuestionamiento de las distancias y relaciones entre dicho cuerpo con su propio cuerpo, con otros y con el entorno natural. Nos preocupaba la desvinculación del ser humano occidental de la modernidad y quisimos que éste conectara con el entorno, desaprendiese lo aprendido y experimentase físicamente con sus sentidos, planteándose gestos, rastros, actitudes y signicados. Materializamos el proyecto como un gran espacio corporal compuesto de tejido natural. Para conseguirlo, nos apoyamos en códigos arquitectónicos y de vestimenta como el patronaje o las estructuras, creando volúmenes a diferentes escalas donde se forman vacíos entre el cuerpo y la piel textil. Ello conlleva a una investigación de los límites entre prenda y arquitectura. La piel, cuando es sujetada como una estructura, forma un volumen con aspecto de capullo de 66 m3, y comprende en su interior otros volúmenes como extensiones de ésta. Cuando el gran cuerpo textil cae y se forman pliegues, se adhiere a los cuerpos y muta su función. La piel no está destinada a suplir las necesidades del ser humano, éste se adapta a ella, obligando o “permitiendo” al cuerpo a comprender una serie de tareas a las que no está habituado.

Etiquetes

Arte | societat