"Yo" Jorgina Betorz López, Laura Garcia Sánchez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Pierino Dal Pozzo

Panell avaluador:

TRIBUNAL 3 : Joan Maroto /Anne Bugugnani / Alejandro Miuño

Abstract anglés

"The urban associated with distance, insincerity and coldness in human relationships with nostalgia for the small community based on warm and frank contacts and whose members would share, it is assumed, a worldview, vital impulses and concrete motivational structures" (Delgado, 1999, p.25) Interpersonal relationships that are generated between individuals within modern society, is governed by an individualism that only looks for personal well-being. This distancing between human beings arises in most societies with the increase of cities, the density of the population and the new urban projects that want them to become "global cities", having an impact on urbanity and the social fabric of the neighbourhood. The public space, as the maximum expression of urbanity, has become a place of pure transitory use in which thousands of people live together without contact. The new user who cohabitates in urban spaces, has generated a new way of coexistence that forgets the old way of living and understanding the public space as a place to be, to do activities and to share. The "Yo" project is a research project that seeks through the design of probe objects to know and make visible the different forms of social life we can observe in the urban public space, in particular, social distance and individualistic behaviours. Through a critical way of thinking the objects have an ironic character after being placed in the public space, generating information about human interactions through the involuntary use of the designed objects.

Abstract català

"Lo urbà en tant que associable amb el distanciament, la insinceritat i la fredor en les relacions humanes amb nostàlgia de la petita comunitat basada en contactes càlids i francs on els membres compartirien, es suposa, una cosmovisió, uns impulsos vitals i unes determinades estructures motivacionals "(Delgado, 1999, p.25) Les relacions interpersonals que es generen entre individus dins la societat moderna, està regida per un individualisme que busca únicament el benestar personal. Aquest distanciament entre éssers humans sorgeix en la majoria de societats amb l'augment de les ciutats, la densitat de la població i els nous projectes urbanístics que volen fer d'elles "ciutats globals", repercutint en la urbanitat i en el teixit social del barri. L'espai públic, com a màxima expressió de la urbanitat, s'ha convertit en un lloc de pur ús transitori en què milers de persones s'entrecreuen sense contacte. El nou usuari que cohabita en els espais urbans, ha generat una nova forma de convivència que deixa obsoleta l'antiga forma de viure i entendre l'espai públic com un lloc d'estar, de fer activitats i de compartir. El projecte "Yo" és un treball d'investigació que busca a través del disseny d'objectes sonda conèixer i fer visibles les formes de vida social observables a l'espai públic urbà, en concret la distància social i les conductes individualistes. A través d'un pensament crític, els objectes adopten un caràcter irònic rere ser col·locats a l'espai públic, generant informació sobre les interaccions humanes mitjançant l'ús involuntari dels objectes dissenyats.

Abstract español

“Lo urbano en tanto que asociable con el distanciamiento, la insinceridad y la frialdad en las relaciones humanas con nostalgia de la pequeña comunidad basada en contactos cálidos y francos y cuyos miembros compartirían, se supone, una cosmovisión, unos impulsos vitales y unas determinadas estructuras motivacionales” (Delgado, 1999, p.25) Las relaciones interpersonales que se generan entre individuos dentro de la sociedad moderna, está regida por un individualismo que busca únicamente el bienestar personal. Este distanciamiento entre seres humanos surge en la mayoría de sociedades con el aumento de las ciudades, la densidad de la población y los nuevos proyectos urbanísticos que quieren hacer de ellas “ciudades globales”, repercutiendo en la urbanidad y en el tejido social del barrio. El espacio público, como máxima expresión de la urbanidad, se ha convertido en un lugar de puro uso transitorio en el que miles de personas se entrecruzan sin contacto. El nuevo usuario que cohabita en los espacios urbanos, ha generado una nueva forma de convivencia que deja obsoleta a la antigua forma de vivir y entender el espacio público como lugar de estar, de hacer actividades y de compartir. El proyecto "Yo" es un trabajo de investigación que busca a través del diseño de objetos sonda conocer y hacer visibles las formas de vida social observables en el espacio público urbano, en concreto la distancia social y las conductas individualistas. A través de un pensamiento crítico, los objetos adoptan un carácter irónico tras ser colocados en el espacio público, generando información acerca de las interacciones humanas mediante el uso involuntario de los objetos diseñados.