Queixa't

Queixa't Inés Tur Cardona

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mariona Benedito

Panell avaluador:

TRIBUNAL 1 : Ramon Rispoli / Blanca Pujals / Mireia Luzarraga

Abstract anglés

This project begins with the investigation of the useful public spaces of Barcelona. Its use and location, exploring the parks and squares. Asking the residents of the Left of the Eixample to know how they use public spaces and the shortcomings they have. A place with potential is detected in the Jardines de Montserrat. A park that looks old, neglected, waiting for a reform and inhabited by homeless people, a set of problems that make neighbors do not want to participate in the space and this small building is decontextualized. We refer to the Queix, a non-profit organization formed by young people from the Left of the Eixample neighborhood who want to promote an active, sustainable, participative, critical and transformative life within the current social framework, giving weight to the youth movement. The problem of this space, apart from the lack of internal organization that presents, is the lack of motivation on the part of young people when carrying out these activities. The state in which the Jardines de Monserrat are located, the feeling of displacement felt by adults, as it is a space destined for "juvenile" use, and the appropriation of space by the homeless people who live there . The project tries to adapt this public space to the needs of the neighborhood, giving visibility and a new face to the Queix with the incorporation of some elements to create a meeting point that favors the relationship of the neighborhood and the realization of community activities. Some passage areas that favor interaction with space, rest areas and organization in terms of vegetation. It is about reclaiming the place and, with it, recovering this space for community use.

Abstract català

Aquest projecte s'inicia amb la investigació dels espais públics útils de Barcelona. El seu ús i ubicació, explorant els parcs i les places. Preguntant als veïns de l'Esquerra de l'Eixample per saber l'ús que fan dels espais públics i les mancances que tenen. Es detecta un lloc amb potencial als Jardins de Montserrat. Un parc que es veu antic, descuidat, a l'espera d'una reforma i habitat per persones sense sostre, un conjunt de problemes que fan que els veïns no vulguin participar en l'espai i aquest petit edifci quedi descontextualitzat. Ens referim al Queix, una entitat sense ànim de lucre formada per joves del barri de l'Esquerra de l'Eixample que volen promoure una vida activa, sostenible, participativa, crítica i transformadora dins el marc social actual, donant pes al moviment juvenil. La problemàtica d'aquest espai, a part de la manca d'organització interna que presenta, és de la falta de motivació per part dels joves a l'hora de realitzar aquestes activitats. L'estat en què es troben els Jardins de Monserrat, el sentiment de desplaçament que senten les persones adultes, es tracta d'un espai destinat a ús "juvenil", i l'apropiació de l'espai per part de les persones sense sostre que hi conviuen . El projecte tracta d'adequar aquest espai públic a les necessitats del veïnat, donant visibilitat i nova cara al Queix amb la incorporació d'alguns elements per tal de crear un punt de trobada que afavoreixi la relació del veïnat i realització d'activitats en comunitat. Unes zones de pas que afavoreixin la interacció amb l'espai, zones de descans i organització pel que fa a vegetació. Es tracta de reclamar el lloc i, amb això, recuperar aquest espai per a un ús en comunitat.

Abstract español

Este proyecto comienza con la investigación de los espacios públicos útiles de Barcelona. Su uso y ubicación, explorando los parques y las plazas. Preguntan- do a los vecinos de la Izquierda del Eixample para saber el uso que hacen de los espacios públicos y las carencias que tienen. Se detecta un lugar con potencial en los Jardines de Montserrat. Un parque que se ve antiguo, descuidado, a la espera de una reforma y habitado por personas sin techo, un conjunto de problemas que hacen que los vecinos no quieran participar en el espacio y este pequeño edi cio quede descontextualizado. Nos referimos al Queix, una entidad sin ánimo de lucro formada por jóvenes del barrio de la Izquierda del Eixample que quieren promover una vida activa, sostenible, participativa, crítica y transformadora dentro del marco social actual, dando peso al movimiento juvenil. La problemática de este espacio, a parte de la falta de organización interna que presenta, es a la falta de motivación por parte de los jóvenes a la hora de realizar estas actividades. El estado en el que se encuentran los Jardines de Monserrat, el sentimiento de desplazamiento que sienten las personas adultas, al tratarse de un espacio destinado a uso “juvenil”, y la apropiación del espacio por parte de las personas sin techo que conviven en él. El proyecto trata de adecuar este espacio público a las necesidades del vecinda- rio, dando visibilidad y nueva cara al Queix con la incorporación de algunos elementos para crear un punto de encuentro que favorezca la relación del vecindario y realización de actividades en comunidad. Unas zonas de paso que favorezcan la interacción con el espacio, zonas de descanso y organización en cuanto a vegetación. Se trata de reclamar el lugar y, con ello, recuperar este espacio para un uso en comunidad.