Pieles de Hierro

Pieles de Hierro Alba Ibarz Puisac

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Pau Vidal

Panell avaluador:

TRIBUNAL 1 : Ramon Rispoli / Blanca Pujals / Mireia Luzarraga

Abstract anglés

Pieles de Hierro originates from the observation of our environment. Therefore, we observe how we share the public spaces with an infinite amount of people, making eye contact with them, but not being able to see through this. This project tackles the informal scrap dealers theme, this time though, looking at it from a critical perspective. The proposal is focused in Barcelona, in the Poblenou neighbourhood. Right in the centre of the neighbourhood of design and innovation a different reality occurs from the one that the local authorities try to portray, a secret systematic reality to cover up the fact that hundreds of people dedicate themselves to recollect and recycle the scrap. We will talk about consumption, waste and recycling. The massive production of waste allows groups like this one to position themselves outside of the law. The recycling carried out by the group is main reason that determines the development of the present work. Given the important work that the informal scrap dealers play for society we consider necessary the its situation should be regulated and recognised, accepting them for the workers they are in our community. For that, we generate a list of proposals that don't look for an immediate solution (since we are conscious that the change has to be done from the institutions); but what we do want is to create a debate and catch the citiziens’ atention through a series of pieces that aren't part of our reality, but have the purpose of empowering and making visible the role that they play. A role that they perform in the same public space where we go to work, buy, walk and live, but in spite of that we're not able to see. The consumer society that we have created won’t hold on for much longer. The moment to change is now, that is why we present this project to reflect, addressed from the critical, social and speculative design methodologies.

Abstract català

Pieles de Hierro sorgeix arran de l'observació del nostre entorn més proper. D'aquesta manera, contemplem com compartim l'espai públic amb infinitat de persones, creuem les nostres mirades amb gent, però no conseguim veure a través d'aquesta. Aquest projecte aborda la temàtica dels drapaires informals, aquest cop sí, mirant, però fent-ho des d'una perspectiva crítica. La proposta se centra a Barcelona, concretament al barri de Poblenou. En ple cor del barri del disseny i la innovació succeeix una realitat molt diferent de la que les autoritats locals pretenen mostrar, una realitat sistemàticament oculta que invisibilitza a centenars de persones que es dediquen a la recol·lecció i reciclatge de ferralla. Parlarem sobre el consum, la deixalla i el reciclatge. La producció massiva de deixalles genera que hi hagi col·lectius com aquest que es posicionen al marge de la legalitat. És l'activitat recicladora duta a terme pel col·lectiu el motiu principal que determina el desenvolupament del present treball. Considerem necessari que donada la important tasca que els drapaires informals exerceixen per a la societat s'hagi de regular i reconèixer la seva situació, i acceptar-los com els treballadors que són dins la nostra societat. Per a això, generem un seguit de propostes que no busquen cap solució immediata (ja que som conscients que el canvi s'ha de fer des de les institucions), però el que si volem és generar un debat, i cridar l'atenció dels ciutadans a través de una sèrie de peces que no formen part de la nostra realitat però que tenen la finalitat d’empoderar i visibilitzar la feina que fan, treball que duen a terme en el mateix espai públic en el que anem a treballar, comprem, assetgem i vivim, però que tot i això no som capaços de veure. La societat consumista que hem creat deixarà de sostenir-se en no gaire temps. El moment de canviar és ara i és per això que presentem aquest projecte per reflexionar, abordat des de les metodologies de disseny crític, social i especulatiu.

Abstract español

Pieles de Hierro surge a raíz de la observación de nuestro entorno más cercano. De esta forma, contemplamos cómo compartimos el espacio público con infinidad de personas, cruzamos nuestras miradas con gente, pero no conseguimos ver a través de esta. Este proyecto aborda la temática de los chatarreros informales, esta vez sí, mirando, pero haciéndolo desde una perspectiva crítica. La propuesta se centra en Barcelona, concretamente en el barrio de Poblenou. En pleno corazón del barrio del diseño y la innovación sucede una realidad muy distinta a la que las autoridades locales pretenden mostrar, una realidad sistemáticamente oculta que invisibiliza a cientos de personas que se dedican a la recolección y reciclaje de chatarra. Hablaremos sobre el consumo, el desecho y el reciclaje. La producción masiva de desechos genera que haya colectivos como este que se posicionan al margen de la legalidad. Es la actividad recicladora llevada a cabo por el colectivo el motivo principal que determina el desarrollo del presente trabajo. Consideramos necesario que dada la importante labor que los chatarreros informales desempeñan para la sociedad se deba regular y reconocer su situación y aceptarlos como los trabajadores que son dentro de nuestra sociedad. Para ello, generamos una serie de propuestas que no buscan ninguna solución inmediata (ya que somos conscientes de que el cambio debe hacerse desde las instituciones); pero lo que si queremos es generar un debate y llamar la atención de los ciudadanos a través de una serie de piezas que no forman parte de nuestra realidad, pero que tienen la finalidad de empoderar y visibilizar el trabajo que desempeñan. Trabajo que llevan a cabo en el mismo espacio público en el que vamos a trabajar, compramos, paseamos y vivimos, pero que a pesar de ello no somos capaces de ver. La sociedad consumista que hemos creado dejará de sostenerse en no mucho tiempo. El momento de cambiar es ahora y es por ello que presentamos este proyecto para reflexionar, abordado desde las metodologías de diseño crítico, social y especulativo.

Etiquetes

Interiores