Orbitant

Orbitant Lara Mateos Rius

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mariona Benedito

Panell avaluador:

TRIBUNAL 3 : Joan Maroto /Anne Bugugnani / Alejandro Miuño

Abstract anglés

"Orbitant" is born from a subjective perception of the public space of Barcelona and the will to stimulate life on the street. From a topic as controversial as it has been (and still is) the "superilla de Poblenour" I began to investigate around what objectives are pursued by the “Ajuntament de Barcelona” implementing this project. The program covers topics such as the scarcity of green areas, noise pollution, air quality and mobility and the use of public space. During this proposal I will focus mainly on the rethinking of this point: the appearance of new urban space for the citizen. I say “appearance" because until now it has been destined to the use of the private vehicle exclusively. The “superilla de Poblenou” is an opportunity to use public space, since the urban surface, until now used as circulatory only, becomes for the citizen and gives the option to respond to different uses or needs that until now we had not considered or that simply were not possible to. My project is focused on a specific area of the superilla de Poblenou frequented mostly by students and workers (without forgetting the neighbors) and aims to support the fact of meeting in the public space, to be able to group freely and versatile think mobile urban furniture depending on the needs of each moment. The methodology is basically based on the observation and analysis of surveys, graphs, and projects of different authors. Then the idea is to continue with the realization of prototypes to be able to explain and check how the operation of this furniture proposal would be.

Abstract català

“Orbitant” neix d’una percepció de l’espai públic de Barcelona subjectiva i de la voluntat d’estimular la vida al carrer. A partir d’un tema tan polèmic com ha sigut (i encara és) la superilla de Poblenou vaig començar a investigar al voltant de quins objectius són els que persegueix l’Ajuntament de Barcelona implantant aquest projecte. En el programa es toquen temes com l’escassetat de zones verdes, la contaminació acústica, la qualitat de l’aire i la mobilitat i ús de l’espai urbà. Durant aquesta proposta em centraré sobretot en el replantejament d’aquest últim punt: la nova aparició d’espai urbà per al ciutadà. I dic “la nova aparició” perquè fins ara estava destinat a l’ús del vehicle única i exclusivament. La superilla de Poblenou és una oportunitat d’utilització d’espai públic, ja que la superfície urbana, fins ara d’ús merament circulatori, passa a ser per al ciutadà i dóna opció a respondre a diferents usos o necessitats que fins ara no ens havíem plantejat o simplement no eren possibles. El meu projecte està centrat en una zona concreta de la superilla de Poblenou freqüentada sobretot per estudiants i treballadors (sense oblidar als veïns) i pretén donar suport al fet de reunir-se a l’espai públic, de poder-se agrupar de forma lliure i versàtil i de pensar un mobiliari urbà mòbil en funció de les necessitats de cada moment. La metodologia ha partit bàsicament de la observació i de l’anàlisi d’enquestes, gràfics i projectes de diversos autors. Seguidament la idea és seguir amb la realització de prototips per poder explicar i comprovar com seria el funcionament d’aquesta proposta de mobiliari.

Abstract español

“Orbitant” nace de una percepción subjetiva del espacio pública de Barcelona y de la voluntad de estimular la vida en la calle. A partir de un tema tan polémico como ha sido (y todavía es) la supermanzana de Poblenou empecé a investigar alrededor de qué objetivos son los que persigue el ayuntamiento de Barcelona implantando este proyecto. En el programa se tocan temas como la escasez de zonas verdes, la contaminación acústica, la calidad del aire y la movilidad y el uso del espacio público. Durante esta propuesta me centraré sobre todo en el replanteamiento de este último punto: la nueva aparición de espacio urbano para el ciudadano. I digo “la nueva aparición” porqué hasta ahora estaba destinada al uso del vehículo única y exclusivamente. La supermanzana de Poblenou es una oportunidad de utilización de espacio público, ya que la superficie urbana, hasta ahora de uso meramente circulatorio, pasa a ser para el ciudadano y da opción a responder a diferentes usos o necesidades que hasta ahora no nos habíamos planteado o que simplemente no eran posibles. Mi proyecto esta centrado en una zona concreta de la supermanzana de Poblenou frecuentada sobre todo por estudiantes y trabajadores (sin olvidar a los vecinos) y pretende dar soporte al hecho de reunirse en el espacio público, de poder agruparse de forma libre y versátil y de pensar un mobiliario urbano móvil en función de las necesidades de cada momento. La metodología parte básicamente de la observación y del análisis de encuestas, gráficos, y proyectos de diversos autores. Seguidamente la idea es seguir con la realización de prototipos para poder explicar y comprobar como sería el funcionamiento de esta propuesta de mobiliario.