Microsistema

Microsistema Mireia Solà Vallejo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Pierino Dal Pozzo

Panell avaluador:

TRIBUNAL 1 : Ramon Rispoli / Blanca Pujals / Mireia Luzarraga

Abstract anglés

Planet Earth finds itself in a time of acceleration never seen before. The generations that currently inhabit Earth are the testimonies of the new Era that’s being bred: the Anthropocene, that etymologically comes from the greek Antrophos (human) and Cene (new or recent). The fact that this new era carries the name of a human is caused by the bad activity we have as a species in this world. Global warming, the greenhouse effect, deforestation and the extinction of thousands of species are just a few examples of what we are causing on Earth. This state comes from the great activity humans do as a whole, but what we don’t appreciate is that as individuals we have adopted a very anthropocentrical attitude towards “things” that surround us. These relations are mainly based on a hierarchy in which the human is above the rest of “things”, such as vegetable or animal. We’ve reached a point in which the natural life that remains on Earth exists under the limitation and the parameters dictated by humans. This is a project that aims to reduce the rhythm of humans to go back to the origin and break the current barriers between species. Microsystem is a speculative proposal in the city of Barcelona in a plausible future in which society is fully aware of the critical state of the Earth and wants to act to stop it. This proposal includes a Plan of action that has the objective of regaining housing blocks interior terraces, taking the land plots back to their origins and allowing the free and random growth of the species involved. The Plan of action ends up turning the blocks into micro ecosystems inside the city, which aside from producing a positive impact in contributing spaces of vegetable and animal life, also generates spaces in which the balance between species rules everything, breaking the anthropocentrical hierarchy that has done so much damage to the world.

Abstract català

El Planeta Terra es troba en un moment d’acceleració mai abans vist. Les generacions que actualment habitem la terra som els testimonis de la nova Era que s’està gestant: l’Antropocè, que etimològicament ve del grec antrophos (humà) i cene (nou o recent). El fet que aquesta nova era porti el nom humà ve causat per la mala activitat que estem fent com a espècie en aquest món. L’escalfament global, l’efecte hivernacle, la desforestació i l’extinció de milers d’espècies són només uns quants exemples del que estem causant a la terra. Aquest estat ve provocat per la gran activitat que la humanitat fa en conjunt però el que no apreciem és que els individus hem anat adoptat unes relacions molt antropocèntriques cap a les “coses” que ens envolten. Aquestes relacions es basen principalment en una jerarquia en què l’humà està per sobre de la resta de les “coses”, com la vida vegetal o animal. Ha arribat un punt en què la vida natural que roman a la terra existeix sota la limitació i els paràmetres dictats pels humans. Aquest és un projecte que pretén disminuir el ritme humà per tornar a l’origen i trencar les barreres actuals entre espècies. Microsistema és una proposta especulativa a la ciutat de Barcelona en un futur plausible en què la societat és plenament conscient del crític estat de la terra i vol actuar per frenar-ho. Aquesta proposta compren un Pla d’acció que té com a objectiu recuperar els patis d’illa retornant el terreny al seu origen i permetent el creixement lliure i aleatori de les espècies que hi participin. El Pla d’acció acaba convertint aquestes illes en micro ecosistemes dins la ciutat que a més de produir un impacte positiu en aportar espais de vida vegetal i animal també genera espais en què l’equilibri entre espècies ho regeix tot, trencant amb la jerarquia antropocentrista que tant mal ha fet al món.

Abstract español

El Planeta Tierra se encuentra en un momento de aceleración nunca antes visto. Las generaciones que actualmente habitamos la tierra somos testigos de la nueva Era que se está gestando: el Antropoceno, que etimológicamente viene del griego antrophos (humano) y cene (nuevo o reciente). El hecho de que esta nueva era tenga el nombre humano viene causado por la mala actividad que estamos haciendo como especie en este mundo. El calentamiento global, el efecto invernadero, la desforestación y la extinción de miles de especies son solo unos cuantos ejemplos de lo que estamos causando en la tierra. Este estado viene provocado por la gran actividad que la humanidad hace en conjunto pero lo que no apreciamos es que los individuos hemos ido adoptando unas relaciones muy antropocentristas hacia las “cosas” que nos rodean. Estas relaciones se basan principalmente en una jerarquía donde el humano está por encima de las otras “cosas”, como la vida vegetal o animal. Ha llegado un punto en que la vida natural que permanece en la tierra existe bajo la limitación y los parámetros dictados por los humanos. Este es un proyecto que pretende disminuir el ritmo humano para volver al origen y romper las barreras actuales entre especies. Microsistema es una propuesta especulativa en la ciudad de Barcelona en un futuro plausible en la que la sociedad es plenamente consciente del crítico estado de la tierra y quiere actuar para frenarlo. Esta propuesta comprende un Plan de acción que acaba convirtiendo estas islas en micro ecosistemas dentro de la ciudad que además de producir un impacto positivo al aportar espacios de vida vegetal y animal también genera espacios donde el equilibrio entre especies lo rige todo, rompiendo con la jerarquía antropocentrista que tanto daño ha hecho al mundo.