Habitar a l'hàbitat

Habitar a l'hàbitat Yumi Martí Kando

Juny 2018

Tutor

Pierino Dal Pozzo

Panell avaluador:

TRIBUNAL 3 : Joan Maroto /Anne Bugugnani / Alejandro Miuño

Abstract anglés

In housing allways takes place an appropriation of the space that leaves a discourse related with concerns and personalities uncovered. We have a freedom of expression within the own home, however, imperceptibly, an inherited cultural influence appears, which becomes a guide in the inhabited space. At the same time, we have to understand the relationship between all subjects or items that construct the environment: space acts as the revelation of each of them. Moreover, there is a underlying communication process present in a structured socio-cultural community, with habits and collective identities. The project gives due value to dwelling. A dwelling, which consists of mutual interaction between self and environment, avoiding any concept of object-type mass produced. This means to understand and live with our environment from an posthumanist approach, given that is not the Earth that belongs to human beings, but humans beings who belong to the Earth. Concretely, this means that is not possible to understand the human being ontologically separated from nature, but united with it. The project focuses on a existing building, similar to a shelter, which is located in the Puigsagordi area, at Els Hostalets de Balenya (Osona). This project is not intended to provide any specific model of housing/shelter as something necessary, but a different position to the current idea about comfort, reinforced by institutions and thought paradigms that go beyond the human livelihoods.

Abstract català

Tothom realitza a l’habitatge una apropiació de l’espai que deixa al descobert un discurs relacionat amb inquietuds i personalitats. En definitiva tenim una llibertat d’expressió dins del propi habitatge, no obstant, de forma imperceptible hi sura una influència cultural heretada que esdevé guia de l’espai habitat. Alhora, cal entendre la relació entre tots els subjectes o elements que construeixen l’entorn: l’espai actua com a revelació de cadascun d’ells. És més, hi ha un procés comunicatiu que com a fonament és present en una comunitat sociocultural estructurada, amb hàbits i identitats col·lectives. El projecte posa en valor l’habitar. Ara bé, un habitar que consisteix en la interacció mútua entre ésser i medi (entorn), evitant tota idea d’objecte-tipus produït en sèrie. Això suposa entendre i conviure amb el nostre entorn des d’un enfocament posthumanista atès que no és la terra la que pertany als humans, sinó que són els humans els que pertanyen a la terra. En termes concrets, això significa que no s’entén l’ésser humà separat ontològicament de la natura sinó formant una unitat amb ella. Es focalitza el projecte en una construcció ja existent, semblant a un refugi, ubicada a la zona del Puigsagordi, dins d’Els Hostalets de Balenyà (Osona). Aquest projecte no pretén oferir cap model en concret d’habitatge/refugi com a cosa necessària, sinó una postura aliena a la idea actual que es té sobre el confort, reforçada per institucions i paradigmes de pensament que van més enllà de la subsistència humana.

Abstract español

En la vivienda se realiza una apropiación del espacio que deja al descubierto un discurso relacionado con inquietudes y personalidades. En definitiva, tenemos una libertad de expresión dentro de la propia vivienda, sin embargo, de forma imperceptible, aparece una influencia cultural heredada que se convierte en guía del espacio habitado. Al mismo tiempo, se necesita entender la relación entre todos los sujetos o elementos que construyen el entorno: el espacio actúa como revelación de cada uno de ellos. Es más, existe un proceso comunicativo que como fundamento está presente en una comunidad socio-cultural estructurada, con hábitos e identidades colectivas. El proyecto pone en valor el habitar. Ahora bien, un habitar que consiste en la interacción mutua entre el ser y el medio (entorno), evitando toda idea de objeto-tipo producido en serie. Esto significa entender y convivir con nuestro entorno desde un enfoque posthumanista puesto que no es la tierra que pertenece a los seres humanos, sino que son los humanos los que pertenecen a la tierra. En términos concretos, esto significa que no se entiende el ser humano separado ontológicamente de la naturaleza sino formando una unidad con ella. Se focaliza el proyecto en una construcción existente, similar a un refugio, situada en la zona del Puigsagordi, en Els Hostalets de Balenyà (Osona). Este proyecto no pretende ofrecer ningún modelo específico de vivienda/refugio como algo necesario, sino una postura ajena a la actual idea que se tiene sobre el confort, reforzada por instituciones y paradigmas de pensamiento que van más allá de la subsistencia humana.