Deixar brotar el verd

Deixar brotar el verd Laura Fisas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Pau Vidal

Panell avaluador:

TRIBUNAL 3 : Joan Maroto /Anne Bugugnani / Alejandro Miuño

Abstract anglés

The life experience we have when living in cities distances us from a knowledge of the natural world. Being able to learn and communicate with the plant world in a more immediate, day-to-day way, to understand the natural rhythms through practice and observation are the basic pillars that inspire this project. Let There be Green is a project that seeks to reinterpret the relationships we establish with the plant world and reflect on our lifestyle in an urban household environment. Specifically, the intervention is being conducted in a real-life scenario, an apartment in Barcelona’s Gothic Quarter, where an analysis is being made of what interaction is established between the human and the plant world in this space seen as an environment isolated from nature. The project embraces the viewpoint of two garden designers as its primary theoretical basis: that of Frenchman Gilles Clément, with his Planetary Garden and Third Landscape concepts, and that of Hollander Piet Oudolf, and his idea of the herbaceous perennials garden. They both conceive gardening and garden design as a practice of observation where the gardener’s role is to understand and attend to the garden’s needs. The work that stems from reflection on their contributions results in four interventions. The first is a furniture intervention, a sofa that gives life to a plant. The second redesigns a functional element, doorknobs that connect us to the plant world. The third proposes a dirt pavement that turns household spaces into natural spaces. And finally, it concludes with the study of the space through its uses and the parameters of bio-architecture, which gives rise to posing a botanical intervention that aims to call into question the use of plants as a decorative object.

Abstract català

L’experiència de vida que tenim dins de les ciutats ens allunya del coneixement del món natural. Poder aprendre i comunicar-nos amb el món vegetal d’una manera més pròxima i quotidiana, comprendre els ritmes naturals des de la pràctica i l’observació són els pilars de base que animen aquest projecte. Deixar brotar el verd és un projecte que pretén reinterpretar les relacions que establim amb el món vegetal i reflexionar sobre la forma de vida en l’àmbit domèstic urbà. Concretament, la intervenció es du a terme en un escenari real, un pis del Gòtic de Barcelona, on s’analitza quina interacció s’estableix entre el món humà i el vegetal en aquest espai entès com a àmbit aïllat de la naturalesa. El projecte té el punt de vista de dos paisatgistes com a principal base teòrica: el del francès Gilles Clément, amb els concepte del Jardí Planetari i el Tercer Paisatge, i el de l’holandès Piet Oudolf, i la seva idea del jardí herbaci i perenne. Tots dos conceben la jardineria i el paisatgisme com una pràctica d’observació on el paper del jardiner és entendre i assistir les necessitats del jardí. El treball que en surt de la reflexió sobre les seves aportacions es concreta en quatre propostes. La primera és una intervenció en el mobiliari, un sofà que dona vida a una planta. La segona redissenya un element funcional, uns poms de porta que ens connecten amb el món vegetal. La tercera proposa un paviment de terra que converteix els espais domèstics en espais naturals. Finalment, es conclou amb l’estudi de l’espai a través dels seus usos i del paràmetres de la bioarquitectura, els qual donen peu a plantejar una intervenció botànica que pretén posar en qüestió l’ús de la planta com a objecte decoratiu.

Abstract español

La experiencia de vida que tenemos dentro de las ciudades nos aleja del conocimiento del mundo natural. Poder aprender y comunicarse con el mundo vegetal de una manera más cercana y cotidiana, comprender los ritmos naturales desde la práctica y la observación son los pilares de base que animan este proyecto. Dejar brotar el verde es un proyecto que pretende reinterpretar las relaciones que establecemos con el mundo vegetal y reflexionar sobre la forma de vida en el ámbito doméstico urbano. Concretamente, la intervención se lleva a cabo en un escenario real, un piso del Gótico de Barcelona, ​​donde se analiza qué interacción se establece entre el mundo humano y el vegetal en este espacio entendido como ámbito aislado de la naturaleza. El proyecto tiene el punto de vista de dos paisajistas como principal base teórica: el del francés Gilles Clément, con los conceptos del Jardín Planetario y el Tercer Paisaje, y el del holandés Piet Oudolf, y su idea del jardín herbáceo y perenne. Ambos conciben la jardinería y el paisajismo como una práctica de observación donde el papel del jardinero es entender y asistir las necesidades del jardín. El trabajo que surje de la reflexión sobre sus aportaciones se concreta en cuatro propuestas. La primera es una intervención en el mobiliario, un sofá que da vida a una planta. La segunda rediseña un elemento funcional, unos pomos de puerta que nos conectan con el mundo vegetal. La tercera propone un pavimento de tierra que convierte los espacios domésticos en espacios naturales. Finalmente, se concluye con el estudio del espacio a través de sus usos y de los parámetros de la bioarquitectura, los que dan pie a plantear una intervención botánica que pretende poner en cuestión el uso de la planta como objeto decorativo.