CONVIURE

CONVIURE ALICIA CALPE ARDIT

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Pierino Dal Pozzo

Panell avaluador:

TRIBUNAL 3 : Joan Maroto /Anne Bugugnani / Alejandro Miuño

Abstract anglés

CONVIURE is a project based on shared housing. An alternative aimed at young people, entrepreneurs and with few economic resources and who have migrated to a new city to study or work and seek a space in the big city. The project is formalized from spaces where coworking and coliving areas are combined, where tenants can get to know each other, interact and even get to work together in the community if they have common interests. The space is designed to be able to develop both work and personal activities; You can locate more private spaces, designed for those who need more silence for their concentration and other more diaphanous and carefree in which a greater communication and activity is generated. In the most private spaces, rest and personal privacy are guaranteed, essential needs in a home for a minimum quality of life, since individual privacy must be respected. They are designed with this purpose, comfort zones that cover the private and daily needs of each individual, where you can find the space needed to rest and store your most personal items, you can even customize it with your belongings. CONVIURE gives the opportunity to interact with newcomers to the city, so between the spaces intended to share, work and rest, other interspaces are created in which you can disconnect or interact with other tenants more intimately if you prefer. In this way space is generated in each of the designed corners, areas of passage that become a stay at the same time and that offer the opportunity for tenants to find different comfort zones. CONVIURE also provides facilities to be installed in the home either during the entry or stay, since it offers facilities from the community web application or directly by calling the customer service number, to which you can provide all the information necessary to complete these procedures.

Abstract català

CONVIURE és un projecte basat en habitatges compartits. Una alternativa adreçada a joves, emprenedors i amb pocs recursos econòmics i que han migrat a una nova ciutat per estudiar o treballar i buscar un espai a la gran ciutat. El projecte es formalitza des d’espais on es combinen les àrees de coworking i coliving, on els inquilins poden conèixer-se, interactuar i fins i tot arribar a treballar junts en la comunitat si tenen interessos comuns. L’espai està dissenyat per poder desenvolupar tant activitats laborals com personals; Pots ubicar més espais privats, dissenyats per a aquells que necessiten més silenci per la seva concentració i altres més diàfans i despreocupats en què es genera una major comunicació i activitat. En els espais més privats, es garanteix el descans i la intimitat personal, necessitats essencials en un habitatge per a una qualitat de vida mínima, ja que s’ha de respectar la privacitat individual. Es dissenyen amb aquesta finalitat, zones de confort que abasten les necessitats privades i diàries de cada individu, on pugui trobar l’espai necessari per descansar i emmagatzemar els seus objectes més personals, fins i tot pot arribar a customitzar-amb les seves pertinences. CONVIURE dóna l’oportunitat de relacionar-se amb nous arribats a la ciutat, de manera que entre els espais destinats a compartir, treballar i descansar, es creen altres interespacios en què pot desconnectar o relacionar-se amb altres inquilins més íntimament si ho prefereixen. D’aquesta manera en l’espai es genera activitat en cadascun dels racons dissenyats, zones de pas que es converteixen en estada a la vegada i que ofereixen l’oportunitat als inquilins de trobar diferents zones de confort. CONVIURE també atorga facilitats per instal·lar-se a l’habitatge ja sigui durant l’entrada o l’estada, ja que ofereix facilitats des de l’aplicació web de la comunitat o directament trucant al telèfon d’atenció al client, al qual pot facilitar tota la informació necessària per realitzar aquests tràmits.

Abstract español

CONVIURE es un proyecto que se basa en la vivienda compartida. Una alternativa dirigida a personas jóvenes, emprendedoras y con pocos recursos económicos y que han emigrado a una nueva ciudad para estudiar o trabajar y buscan un espacio en la gran ciudad. El proyecto se formaliza a partir de espacios donde se combinan zonas de coworking y coliving, donde los inquilinos pueden conocerse, relacionarse e incluso llegar a trabajar juntos en comunidad si congenian y tienen aficiones en común. El espacio se diseña para poder desarrollar tanto actividades laborales como personales; se pueden localizar espacios más privados, pensados para aquellos que necesitan mayor silencio para su concentración y otros más diáfanos y desenfadados en los cuales se genera una mayor comunicación y actividad. En los espacios más privados, se garantiza el descanso y la intimidad personal, necesidades esenciales en una vivienda para una calidad de vida mínima, ya que se debe respetar la privacidad individual. Se diseñan con esta finalidad, zonas de confort que abarcan las necesidades privadas y diarias de cada individuo, donde pueda encontrar el espacio necesario para descansar y almacenar sus objetos más personales, incluso puede llegar a customizarlo con sus pertenencias. CONVIURE da la oportunidad de relacionarse con nuevos llegados a la ciudad, por lo que entre los espacios destinados a compartir, trabajar y descansar, se crean otros interespacios en los que puede desconectar o relacionarse con otros inquilinos más íntimamente si lo prefieren. De esta manera en el espacio se genera actividad en cada uno de los rincones diseñados, zonas de paso que se convierten en estancia a la vez y que ofrecen la oportunidad a los inquilinos de encontrar distintas zonas de confort. CONVIURE también otorga facilidades para instalarse en la vivienda ya sea durante la entrada o la estancia, pues ofrece facilidades desde la aplicación web de la comunidad o directamente llamando al teléfono de atención al cliente, al cual puede facilitar toda la información necesaria para realizar dichos trámites.