Contra Marea

Contra Marea Miguel Escot Soler

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mariona Benedito

Panell avaluador:

TRIBUNAL 1 : Ramon Rispoli / Blanca Pujals / Mireia Luzarraga

Abstract anglés

In the recent years, we have become accustomed to reading or listening in the news, headlines such as >, >, Pollution kills 7 million people per year >> or > among others. This is because the humans have been carrying out a series of actions (contamination by industrial activities, uncontrolled felling of forests, fires, exploitation of natural resources, massive construction ...) in which they have not been aware of the negative impact it has had on planet Earth. These facts, are causing a great global climate change, starting from the increase of temperatures (greenhouse gases), which have resulted in a rise of the Sea level due to the melting of the polar ice caps. In addition, we must add the shortage of water, caused by a decrease in annual global rainfall, which is accelerating the processes of desertification in many parts of the world and putting at risk both the consumption of water of living beings and the stability of ecosystems. Nowadays, these data of a negative nature, have no prospect of improving in along term, because numerous studies that have been carried out over the last decades, they agree that the situation will worsen considerably in the face of the next 50 or 70 years. Keeping in mind that, by the middle of the century the world population will arrive at 10,000 million inhabitants, it is important that from the highest spheres of power and the countries, begin to adopt much more concise about how to approach a transition towards new standards to establish a roadmap committed with the environment.

Abstract català

En els darrers anys, ens hem acostumat a llegir o escoltar en els mitjans de comunicació titulars com , , o > entre uns altres. Això, es deu al fet que l’ésser humà, ha dut a terme una sèrie d’accions (contaminació per les activitats industrials, tala descontrolada de boscos, incendis, explotació dels recursos naturals, construcció massiva...) en les quals no ha estat conscient de la repercussió negativa que ha tingut respecte al planeta Terra. Aquests fets estan provocant un gran canvi climàtic mundial, partint de l’increment de les temperatures (efecte d’hivernacle), que han desembocat en una pujada del nivell del mar a causa del desglaç dels casquets polars. A més, cal sumar-hi la manca d’aigua causada per un descens de les precipitacions anuals a escala mundial, la qual cosa està accelerant els processos de desertificació en nombrosos punts del planeta i posant en risc tant el consum d’aigua dels éssers vius com l’estabilitat dels ecosistemes. Actualment, aquestes dades de caràcter negatiu, no tenen perspectiva de millorar a llarg termini, ja que, en nombrosos estudis que s’han estat duent a terme durant les darreres dècades, coincideixen que la situació empitjorarà considerablement de cara als propers 50 o 70 anys. Tenint en compte que, a mitjans de segle la població mundial s’aproparà els 10.000 milions d’habitants, és important que des de les altes esferes i els països, es comencin ha adoptar postures molt més concises sobre com abordar una transició cap a uns nous estàndards que marquin un full de ruta compromès amb el medi ambient.

Abstract español

En los últimos años, nos hemos acostumbrado a leer o escuchar en los medios de comunicación titulares como , , La contaminación mata a 7 millones de personas al año>> o entre otros. Esto se debe a que el ser humano, ha llevado a cabo una serie de acciones (contaminación por las actividades industriales, tala descontrolada de bosques, incendios, explotación de los recursos naturales, construcción masiva...) en las que no ha sido consciente de la repercusión negativa que ha tenido respecto al planeta Tierra. Estos hechos, están provocando un gran cambio climático a nivel mundial, partiendo del incremento de las temperaturas (gases invernaderos), que han desembocado en una subida del nivel del mar a causa del deshielo de los casquetes polares. Además, hay que sumar la escasez de agua causada por un descenso de las precipitaciones anuales a nivel mundial, lo cual está acelerando los procesos de desertificación en numerosos puntos del planeta y poniendo en riesgo tanto el consumo de agua de los seres vivos como la estabilidad de los ecosistemas. Actualmente, estos datos de carácter negativo, no tienen perspectiva de mejorar a largo plazo, ya que en numerosos estudios que se han estado llevando a cabo durante las últimas décadas, coinciden en que la situación va a empeorar considerablemente de cara a los próximos 50 o 70 años. Teniendo en cuenta que, a mediados de siglo la población mundial rozará los 10000 millones de habitantes, es importante que desde las altas esferas y los países, se comiencen a adoptar posturas mucho más concisas sobre cómo abordar una transición hacia unos nuevos standards que marquen una hoja de ruta comprometida con el medio ambiente.