Cápsula de aprendizaje

Cápsula de aprendizaje Mireia Grados Vergara

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Pau Vidal

Panell avaluador:

TRIBUNAL 8 : Nataly Dal Pozzo / Estel Ortega / Kike

Abstract anglés

This project is born from the concern to create a space designed for children that adapts to the outdoor, promoting learning systems and breaking those that are currently established, taking the current classrooms abroad. After making a comparative study on school playgrounds I realized the lack that existed in them; they all lacked the same. Schools today don’t take advantage of all the opportunities that this space can have, it is used only for playground time and physical activities. The lack of vegetation in the playground caused me to focus on this point to start my project. The main objective since the beginning has been to establish links between nature, space and the user, a somewhat special user, since children allow you to introduce yourself to their world and their space in a characteristic way. “Cápsula de aprendizaje" is a project that aims consists of the interaction of the child with the vegetation in the school playground. I wanted to focus on "L'Escola Pia", a school located in the center of Igualada. Helping to create a relaxed and interactive atmosphere in which they have the opportunity to learn through workshops, games and playground activities established within the framework of school learning. It is a space of transition between the indoor and the outdoor of the classrooms, thus being an intermediate place in which students can join in it. The children are in a playful space taking advantage of the opportunities that an outdoor space gives us. Cápsula de aprendizaje offers us a great advantage in terms of time, since it allows us to be outdoors without being exposed to climate changes. All this comes from my curiosity about children, to share moments with them and see how many things they are able to learn. Keywords: Learning-Garden-Culture-Childhood-Education-Children-Playground

Abstract català

Aquest projecte neix de la inquietud per crear un espai dissenyat per a nens que s'adapti a l'espai exterior, fomentant sistemes d'aprenentatge i trencant els que estan establerts actualment, traient les aules actuals a l'exterior. Després de realitzar un estudi comparatiu sobre patis escolars em vaig adonar de la manca que existia en ells; tenien la mateixa carencia. Les escoles avui en dia no aprofiten totes les oportunitats que pot tenir aquest espai, s'utilitza només per al temps de l'esbarjo i les activitats físiques. La manca de vegetació al pati va fer que em centrés en aquest punt per començar el meu projecte. El meu principal objectiu des de l'inici ha estat establir vincles entre la naturalesa, l'espai i l'usuari, un usuari una mica especial, ja que els nens et permeten introduir-te en el seu món i en el seu espai d'una manera característica. “Cápsula de aprendizaje" és un projecte que pretén promoure la interacció del nen amb la vegetació al pati escolar. M'he volgut centrar en "L'Escola Pia", una escola situada al centre d'Igualada. Ajudant a crear una atmosfera relaxada i interactiva en què ells tinguin l'oportunitat d'aprendre mitjançant tallers, jocs i les activitats lúdiques establertes en el marc de l'aprenentatge escolar. És un espai de transició entre l'interior i l'exterior de les aules, sent així un lloc intermig en el qual els alumnes poden intervenir-hi. Els nens estan en un espai lúdic aprofitant les oportunitats que ens dóna un espai a l'aire lliure. “Cápsula de aprendizaje” ens ofereix un gran avantatge pel que fa al temps, ja que ens permet estar a l'aire lliure sense estar exposats als canvis climàtics. Tot això sorgeix de la meva curiositat pels nens, per compartir moments amb ells i veure quina quantitat de coses són capaços d'arribar a aprendre. Paraules clau: Aprenentatge-Hort-Cultiu-Infància-Educació-Nens-Pati

Abstract español

Este proyecto nace de la inquietud por crear un espacio diseñado para niños que se adapte al espacio exterior, fomentando sistemas de aprendizaje y rompiendo los que están establecidos actualmente, sacando las aulas actuales al exterior. Después de realizar un estudio comparativo sobre patios escolares me di cuenta de la carencia que existía en ellos; carecían todos de lo mismo. Las escuelas hoy en día no aprovechan todas las oportunidades que puede tener este espacio, se usa solamente para el tiempo del recreo y las actividades físicas. La falta de vegetación en el recreo hizo que me centrara en este punto para empezar mi proyecto. Mi principal objetivo desde el inicio ha sido establecer vínculos entre la naturaleza, el espacio y el usuario, un usuario un tanto especial, ya que los niños te permiten introducirte en su mundo y en su espacio de una manera característica. Cápsula de aprendizaje es un proyecto que pretende promover la interacción del niño con la vegetación en el patio escolar. Me he querido centrar en “L’Escola Pia”, una escuela situada en el centro de Igualada. Ayudando a crear una atmósfera relajada y interactiva en la que ellos tengan la oportunidad de aprender mediante talleres, juegos y las actividades lúdicas establecidas en el marco del aprendizaje escolar. Es un espacio de transición entre el interior y el exterior de las aulas, siendo así un lugar intermedio en el que los alumnos pueden intervenir en él. Los niños están en un espacio lúdico aprovechando las oportunidades que nos da un espacio al aire libre. Cápsula de aprendizaje nos ofrece una gran ventaja en cuanto al tiempo, ya que nos permite estar al aire libre sin estar expuestos a los cambios climáticos. Todo esto surge de mi curiosidad por los niños, por compartir momentos con ellos y ver qué cantidad de cosas son capaces de llegar a aprender. Palabras clave: Aprendizaje-Huerto-Cultivo-Infancia-Educación-Niños-Patio