Oblidades

Oblidades paula fortuny muñoz

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

David Torrents

Panell avaluador:

TRIBUNAL 10 : Mª Àngels Fortea / Francesc Plà / Javier Aristu

Abstract anglés

EN Forgotten. Histories forgotten. Women forgotten. Only a 5% of the history has been written by women. Taking into account, that the women are roughly 50% of the population, something odd is happening. Because some histories have disappeared ? Forgotten is a Final of Degree project that wants to reivindicate the paper of woman in history. The women have been much more that daughters, mothers, manacles or nuns. The project wants to save histories in danger of extinction and make the viwer think and open his mind throuhg a history where women have the paper that deserve. There are many things that are not exactly what we thoght they were like. The project arises of the will to build a fair world where there are no differences of gender. And to achieve it is necessary to attack to the problem since his root, the past. By using graphic design as a way of communication, some pieces had been created to value the history of women. From an encyclopaedia as an object that contains the history and an intense research have carried out ten books that explain the history of ten unknown women to eyes of the history. In addition, it shows the result of not knowing the history by an interactive nfoographic. To finish to close the project, some posters re-write in few words the history of known women for everybody. KEY WORDS History - Historical Memory - Reflection - Past - Present - Future - Women - Extinction - Creation - Survival - Graphic Design - Disappearance - Life - Dead - To forget - Words -Time

Abstract català

CAT Oblidades. Històries oblidades. Dones oblidades. Només un 5% de la història ha estat escrit per dones. Tenint en compte, que les dones són aproximadament el 50% de la població, alguna cosa estranya està passant. Perquè certes històries han desaparegut ? Oblidades és un Treball de Final de Grau que vol reivindicar el paper de la dona dins la història. Les dones han sigut molt més que filles, mares, esposes o monges. El projecte vol salvar històries en perill d’extinció i fer reflexionar a l’espectador obrint la seva mirada cap a una història on les dones tinguin el paper que mereixen. Hi ha moltes coses que no són exactament com ens havien explicat. El projecte sorgeix de la voluntat de construir un món més just on no hi hagi diferències de gènere. I per aconseguir-ho cal atacar al problema des de la seva arrel, el passat. Mitjançant el disseny gràfic com a canal de comunicació s’han creat un conjunt de peces que volen revaloritzar la història de les dones. A partir d’una enciclopèdia com a objecte que conté la història i una intensa recerca s’han dut a terme deu peces editorials que expliquen la història de deu dones poc conegudes a ulls de la història. A més a més, es mostra el resultat de no conèixer la història mitjançant una infografia interactiva. Per acabar de tancar el projecte, uns cartells re-escriuen en poques paraules la història de dones conegudes per tothom. PARAULES CLAU Histories - Memòria Històrica - Reflexió - Passat - Present - Futur - Dones - Extinció - Creació - Supervivència - Disseny Gràfico - Desaparició - Vida - Mort - Oblit - Paraules -Temps

Abstract español

CAST Olvidadas. Historias olvidadas. Mujeres olvidadas. Sólo un 5% de la historia ha sido escrito por mujeres. Teniendo en cuenta, que las mujeres son aproximadamente el 50% de la población, algo raro está pasando. Porque ciertas historias han desaparecido ? Olvidadas es un Trabajo de Final de Grado que quiere reivindicar el papel de la mujer dentro de la historia. Las mujeres han sido mucho más que hijas, madres, esposas o monjas. El proyecto quiere salvar historias en peligro de extinción y hacer reflexionar al espectador abriendo su mirada hacia una historia donde las mujeres tengan el papel que merecen. Hay muchas cosas que no son exactamente como nos habían explicado. El proyecto surge de la voluntad de construir un mundo más justo donde no haya diferencias de género. Y para conseguirlo hay que atacar al problema desde su raíz, el pasado. Mediante el diseño gráfico como canal de comunicación se han creado un conjunto de piezas que quieren revalorizar la historia de las mujeres. A partir de una enciclopedia como objeto que contiene la historia y una intensa investigación se han llevado a cabo diez piezas editoriales que explican la historia de diez mujeres poco conocidas a ojos de la historia. Además, se muestra el resultado de no conocer la historia mediante una infografía interactiva. Para acabar de cerrar el proyecto, unos carteles re-escriben en pocas palabras la historia de mujeres conocidas por todo el mundo. PALABRAS CLAVE Historias - Memoria Histórica - Reflexión - Pasado - Presente - Futuro - Mujeres - Extinción - Creación - Supervivencia - Diseño Gráfico - Desaparición - Vida - Muerto - Olvido - Palabras -Tiempos