Los híbridos

Los híbridos Yating Hu

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mònica Mestanza

Panell avaluador:

TRIBUNAL 13 : Pau de Riba / Pau Garcia / Ana Mir

Abstract anglés

The project "Los híbridos" is the outcome of my own experiences, or even better said my own existence, for the fact of living as a foreigner at a young age in a culture that was unknown, which somehow also is terrifying as it is so unknown. Can you imagine the impact in my mind having to study in a group if people where you sent out for your exotic physique and your incapacity to be able to communicate with others? How would you explain to your mother that this culture, more opened than yours, has turned you into a different person than any other from your native culture that is much more tradicional? Also adding the fact that is a culture your mother can not understand. This feeling of not being able to explain these situations makes expressing yourself more difficult. This project consists in expressing the situation of being between two different cultures, but not only the chinese and spanish culture, but also other specific cases, with different cultures in each one. Therefor I have interviewed 10 people with this same hybrid condition. Thanks to this I have found interesting concepts and vocabulary, that I was able to use as material for graphic experimentation. This experimentation consists in three parts: The nexus, in this part I refer to situations where I consider myself to he the bridge of communication between two cultures. Double perception, I am always living a double reality, I see, hear and perceive things from two different perspectives. A peculiar language, with this being my specific case, has brought to a instinctive experimentation of texts to be able to to create my own language, something unique. Since this project has an abstract concept I have not tried to cover every aspect of information that could've came from from the subject. But leaving the personal part aside,the project is also open to someone in a similar situation so that they can add their own cultural information.

Abstract català

El projecte "Los híbridosr" ha nascut de les meves pròpies experiències, o de la meva existència es podria dir, al fet d'haver viscut la meva vida com a una estrangera en el que eren els meus inicis en una cultura que era desconeguda, i en certa manera aterridora que t'ataca per ser un element desconegut. Pots imaginar el xoc que hi ha a la teva ment quan estudies en mig d'unes persones entre els quals destaques pels teus trets exòtics i per la teva incapacitat per a comunicar-te amb els altres?, com explicaries a la teva mare que aquesta cultura més oberta t'ha fet ser diferent d'un altra persona amb la teva pròpia cultura nativa la qual és més tradicional?, sent aquesta, a més, una cultura que la teva mare no pot entendre, aquesta sensació de no saber com explicar aquesta sèrie de situacions fa difícil l'expressió. Aquest projecte consisteix en expressar la situació d'estar en mig de dues cultures diferents, però no només de la cultura xinesa i l'Espanyola, sinó d'altres casos específics també, amb diferents mescles entre cada un d'aquests, per això he fet entrevistes a deu persones amb la mateixa condició d'híbrid. Amb això he tret conceptes interessants i vocabulari amb el qual he pogut construir material d'experimentació gràfica. L'experimentació consisteix en tres parts: El nexe, em refereixo a situacions en les quals em considero com el pont de comunicació entre les dues cultures a les quals pertanyo i en la cerca d'aliats. Doble visió, sempre estic vivint una dualitat, veig, escolto, i percebo les informacions des de dos punts de vista diferents. Un llenguatge peculiar, sent aquest el meu cas específic, faria una experimentació instintiva de texts per a poder inventar el meu propi llenguatge, una cosa única. Ja que el concepte del projecte és abstracte no he provat d'albergar tota la informació que hauria pogut sortir del tema, amb això he volgut exposar els punts que he cregut més enriquidors, des del meu punt de vista, i per descomptat, és un projecte que neix d'una subjectivitat pròpia, per lo tant ho duré a un terreny més personal, però deixant aquest terreny de lo personal a part, també és un projecte que queda obert per a que algú amb una situació semblant pugui afegir-hi la seva pròpia informació cultural.

Abstract español

El proyecto “Los híbridos” ha surgido de mis propias experiencias, o de mi existencia podemos decir, al hecho de haber vivido mi vida como una extranjera en lo que eran mis inicios en una cultura que era desconocida, y, en cierto modo aterradora que te ataca por ser un elemento desconocido. ¿Puedes imaginar el choque que hay en tu mente cuando estudias en medio de unas personas entre las cuales destacas por tus rasgos exóticos y tu incapacidad para comunicarte con los demás? ¿Cómo le explicarías a tu madre que esta cultura más abierta te ha hecho ser distinta frente a otra persona con tu propia cultura nativa la cual es más tradicional? siendo esta, además, una cultura que no entiende. Esta sensación de no saber cómo explicar esta serie de situaciones hace difícil la expresión. Este proyecto consiste en expresar la situación de estar en medio de dos culturas diferentes, pero no solo de la cultura China y la Española, sino de otros casos específicos también, con distintas mezclas cada uno, para ello he hecho entrevistas a diez personas con la misma condición de híbrido. Con ello he sacado conceptos interesantes y vocabulario con los que he podido construir material de experimentación gráfica. La experimentación consiste en tres partes: El nexo, me refiero a situaciones en las cuales me considero como el puente de comunicación entre las dos culturas a las que pertenezco y en la busca de aliados. Doble visión, siempre estoy viviendo en una dualidad, veo, escucho y percibo las informaciones desde dos puntos de vista diferentes. Un lenguaje peculiar, siendo mi caso específico, haría una experimentación instintiva de textos para poder inventar mi propio lenguaje, algo único. Puesto que el concepto del proyecto es algo abstracto no he tratado de albergar toda la información que habría podido salir del tema, con esto he querido exponer los puntos que he creído más enriquecedores desde mi punto de vista, y por supuesto, es un proyecto que nace de una subjetividad propia por lo tanto lo llevaré a un terreno más personal, pero dejando este terreno de lo personal a parte, también es un proyecto que queda abierto para que alguien con una situación parecida pueda añadir su propia información cultural.