Las funciones invisibles de los objetos

Las funciones invisibles de los objetos Alba C. Villalba

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Raúl Goñi

Panell avaluador:

TRIBUNAL 5 : Mara Martínez / Aleix Artigal / Luis Eslava

Abstract anglés

The high degree of industrialization of production and contamination by industrial waste have caused problems in the present. From this arises the new sustainability revolution, as a response to the possible crisis of survival of the human being and the natural system, seeking a balance between the social, economic and ecological. And to be able to define the concept of sustainability it is necessary to understand how this concept is framed in the theoretical construction of hybrid objects. (Bitácora Urbano Magazine, O. López Bernal, 2004) The consumerism speaks to us of instantaneity and with it of innovation, which is not the same as novelty. The problem with innovation is that it represents obsolescence. The innovative object makes us discard the old one. There is no tradition, recovery or inheritance in it. (philosopher Fabrice Hadjadj, 2017). Curro Claret talks about the transition from egocentrism to ecocentrism, understanding that people consume many more objects and services than we really need, being able to cooperate with the planet in many ways. (Interview for the Vanguard, 2017) Appadurai i Igor Koytoff questions what are the ages or periods of the life of the thing. How the use of it changes due to his age and what happens at the end of his life. How can change value constantly, granted by society. An object that ceases to be useful does not mean that it becomes garbage, since sometimes, there are objects in disuse that increase its symbolic value. (The social life of things, 1991) From materials or objects in disuse, new objects are created based on a hybrid design, which allows the user to give a plurifuncionalidad, thus suppressing the obsolescence in them on a large scale and creating a longer life cycle.

Abstract català

L'alt grau d'industrialització productiva i contaminació per deixalles industrials, han originat problemes en el present. D'aquí sorgeix la nova revolució de sostenibilitat, com a resposta a la possible crisi de supervivència de l'ésser humà i el sistema natural, buscant l'equilibri entre lo social, econòmic i ecològic. I per poder definir el concepte de sostenibilitat és necessari entendre com aquest concepte s'emmarca en la construcció teòrica d'objectes híbrids. (Revista Bitàcola Urbà, O. López Bernal, 2004) El consumisme ens parla d'instantaneïtat i amb ella d'innovació, que no és el mateix que novetat. El problema de la innovació és que representa l'obsolescència. L'objecte innovador fa que descartem el vell. No hi ha en ella, la tradició, la recuperació ni l'herència. (Filòsof Fabrice Hadjadj, 2017). Curro Claret parla sobre la transició de l'egocentrisme a ecocentrisme, entenent això com que les persones consumim molts més objectes i serveis del que realment necessitem, podent cooperar amb el planeta de moltes maneres. (Entrevista per a la Vanguardia, 2017) Appadurai i Igor Koytoff qüestiona quines són les edats o períodes de la vida de la cosa. Com canvia l'ús d'aquesta causa de la seva edat i que passa al final de la seva vida. Com pot canviar de valor constantment, atorgat per la societat. Un objecte que deixa de ser útil no vol dir que passi a ser escombraries, ja que en ocasions, hi ha objectes en desús que augmenten el seu valor simbòlic. (La vida social de les coses, 1991) A partir de materials o objectes en desús, es creen nous objectes basats en un disseny híbrid, que permeti a l'usuari donar-li una plurifuncionalitat, suprimint així l'obsolescència en ells a gran escala i creant un cicle de vida més durador.

Abstract español

El alto grado de industrialización productiva y contaminación por desechos industriales, han originado problemas en el presente. De ahí surge la nueva revolución de sustentabilidad, como respuesta a la posible crisis de sobrevivencia del ser humano y el sistema natural, buscando el equilibrio entre lo social, económico y ecológico. Y para poder definir el concepto de sustentabilidad es necesario entender cómo este concepto se enmarca en la construcción teórica de objetos híbridos. (Revista Bitácora Urbano, O. López Bernal, 2004) El consumismo nos habla de instantaneidad y con ella de innovación, que no es lo mismo que novedad. El problema de la innovación es que representa la obsolescencia. El objeto innovador hace que descartemos el viejo. No existe en ella, la tradición, la recuperación ni la herencia. (filósofo Fabrice Hadjadj, 2017). Curro Claret habla sobre la transición del egocentrismo al ecocentrismo, entendiendo esto como que las personas consumimos muchos más objetos y servicios de lo que realmente necesitamos, pudiendo cooperar con el planeta de muchas maneras. (Entrevista para la Vanguardia, 2017) Appadurai i Igor Koytoff cuestiona cuales son las edades o periodos de la vida de la cosa. Como cambia el uso de esta debido a su edad y que ocurre al final de su vida. Como puede cambiar de valor constantemente, otorgado por la sociedad. Un objeto que deja de ser útil no significa que pase a ser basura, ya que en ocasiones, hay objetos en desuso que aumentan su valor simbólico. (La vida social de las cosas, 1991) A partir de materiales u objetos en desuso, se crean nuevos objetos basados en un diseño híbrido, que permita al usuario darle una plurifuncionalidad, suprimiendo así la obsolescencia en ellos a gran escala y creando un ciclo de vida más duradero.

Etiquetes

híbrido