La intimitat com a experiència

La intimitat com a experiència Anna Parcet Garcia

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mònica Mestanza

Panell avaluador:

TRIBUNAL 7 : Mariona Genís / Rocío Hidalgo / Oscar Guayabero

Abstract anglés

What is intamacy? The “Real Spanish Language” (2018) dictionary defines the term intimacy as something internal and also what’s known as the outcome of a really close friendship, a very loved friend and trust. But can you define such an ambiguous and complex concept so briefly? In various cases the definition of intimacy widens notoriously, deepening in many more aspects and from different points of view according to the era, the place and the person who defines it. Analysing what we understand as intimate, inside a society lead by eagerness to appear and consume, we can ask ourselves if intimacy has really ben or not devalued or attenuated, causing a series of social consequences like the loss of ones self or a decreasmemt of curiosity, all which this project has the intention to inquire. The study of such a big and relative term has lead the practical part to focus on the interpretation and graphic representation, through the illustration of different aspects that the word comprehends, while combined in parallel with the editorial that contains theory and process of the project. Both aspects play with the format, materiel, transparencies or location, to place the viewer in a continuous space between what is intimate and what is not. The purpose is to discover at what point the concept of intimacy is found currently to argument the hypothesis of it’s descent in a capitalist and connected world , concentrating in the investigation and research of intimacy as an aspect that is profound and personal but at the same time generated as a consequence of life in society. Therefor to drive the attendees to be critics and reflective towards a current and ephemeral installation which will complete the final project.

Abstract català

Què és la intimitat? El Reial Diccionari de la Llengua Espanyola (2018) defineix el terme ‘íntim’ com quelcom molt intern o també com la cosa dita d’una amistat molt estreta o d’un amic molt estimat i de confiança. Però, es pot definir un concepte tan ambigu i complex de manera tan breu? En diversos casos, la definició d’intimitat s’amplia notòriament, profunditzant en molts més aspectes i partint de diferents punts de vista depenent de l’època, el lloc o la persona que la defineixi. Un cop plantejat què entenem per intimitat, dins d’una societat dirigida per l’afany d’aparentar i consumir, ens podem qüestionar si realment la intimitat no s’ha desvaloritzat o atenuat, causant una sèrie de conseqüències socials com la pèrdua d’un mateix o la disminució de la curiositat, en les quals el projecte té intenció d’indagar. L’estudi d’un terme tan ampli i relatiu ha fet que la part pràctica del treball se centri en la interpretació i representació gràfica, a través de la il·lustració, dels diferents aspectes que la paraula comprèn, combinant-se paral·lelament amb la part editorial que està formada per tota la teoria i procés del projecte. Ambdós juguen amb el format, el material, les transparències o la ubicació, per tal de situar contínuament a l’espectador en un espai intermedi entre el que és íntim i el que no ho és. La finalitat és descobrir en quin punt es troba el concepte d’intimitat avui dia per tal d’argumentar la hipòtesi de la seva davallada i desvaloració en un món capitalista i connectat, centrant-se en la investigació i recerca de la intimitat com a aspecte profund i personal però a la vegada generat a conseqüència de la vida en societat. De manera que condueixi als assistents a ser crítics i reflexius davant d’una instal·lació actual i efímera en la qual culminarà el treball final.

Abstract español

¿Qué es la intimidad? El Real Diccionario de la Lengua Española (2018) define el término ‘íntimo’ como algo muy interno o también como lo dicho de una amistad muy estrecha o de un amigo muy querido y de confianza. Pero, se puede definir un concepto tan ambiguo y complejo de forma tan breve? En varios casos, la definición de intimidad se amplía notoriamente, profundizando en muchos más aspectos y partiendo de diferentes puntos de vista dependiendo de la época, el lugar ola persona que la defina. Una vez planteado qué entendemos por intimidad, dentro de una sociedad dirigida por el afán de aparentar y consumir, nos podemos cuestionar si realmente la intimidad no se ha desvalorizado o atenuado, causando una serie de consecuencias sociales como la pérdida de un mismo o la disminución de la curiosidad, en las cuales el proyecto tiene intención de indagar. El estudio de un término tan amplio y relativo ha hecho que la parte práctica del trabajo se centre en la interpretación y representación gráfica, a través de la ilustración, de los diferentes aspectos que la palabra comprende, combinándose paralelamente con la parte editorial que está formada por toda la teoría y proceso del proyecto. Ambos juegan con el formato, el material, las transparencias o la ubicación, para situar continuamente al espectador en un espacio intermedio entre lo que es íntimo y lo que no lo es. La finalidad es averiguar en qué punto se encuentra hoy en día el concepto de intimidad para argumentar la hipótesis de su declive y desvalorización en un mundo capitalista y conectado, centrándose en la investigación y exploración de la intimidad como aspecto profundo y personal pero a la vez generado a consecuencia de la vida en sociedad. De forma que conduzca a los asistentes a ser críticos y reflexivos ante una instalación actual y efímera en la cual culminará el trabajo final.