Introspección

Introspección Julia Soler Vlasova

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

David Torrents

Panell avaluador:

TRIBUNAL 10 : Mª Àngels Fortea / Francesc Plà / Javier Aristu

Abstract anglés

Depression is suffered by many people, who carry it in silence and a large part do not know how to deal with it. It is universal and in the West it is a very important phenomenon with a tendency to grow. Nowadays it is a taboo subject. People see it as something negative. Art therapy is a type of artistic therapy that consists in the use of art as a therapeutic way to heal personal disorders, traumas from the past and other disorders. It is a technique of personal development, of self-knowledge and emotional expression. It is simply feeling the need to explore ourselves through art since there are feelings and experiences that can not be expressed in any other way. The project is about depression. How you live with it, that is, the day to day of a person suffering from the disease and how art therapy is a way to express what one has inside. It is a project of self-knowledge and improvement. Its purpose is that the feelings become visible in order to improve and to be free, also to invite other people to seek ways of escape such as music, sports, etc. for an improvement of the emotional and social well-being since the art is a form of communication.

Abstract català

La depressió és soferta per moltes persones, que la porten en silenci i una gran part no sap com bregar amb això. És universal i en occident és un fenomen molt important amb tendència a créixer. En l'actualitat és un tema tabú. La gent ho veu com una cosa negativa. L'Artteràpia és un tipus de teràpia artística que consisteix en la utilització de l'art com a via terapèutica per curar trastorns personals, traumes del passat i altres trastorns. És una tècnica de desenvolupament personal, d'autoconeixement i expressió emocional. És simplement sentir la necessitat d'explorar-a través de l'art ja que hi ha sentiments i experiències que no es poden expressar d'una altra manera. El projecte tracta sobre la depressió. El com es viu amb ella, és a dir, el dia a dia d'una persona que pateix de la malaltia i com el artteràpia és una via per expressar el que un porta dins. És un projecte d'autoconeixement i superació. El seu propòsit és que els sentiments es facin visibles per tal de millorar i d'alliberar-se'n, també per convidar a altres persones a buscar vies d'escapament com la música, l'esport, etc. per a una millora del benestar emocional i social ja que l'art és una forma de comunicació.

Abstract español

La depresión es sufrida por muchas personas, que lo llevan en silencio y una gran parte no sabe como lidiar con ello. Es universal y en occidente es un fenómeno muy importante con tendencia a crecer. En la actualidad es un tema tabú. La gente lo ve como algo negativo. El Arteterapia es un tipo de terapia artística que consiste en la utilización del arte como vía terapéutica para sanar trastornos personales, traumas del pasado y otros trastornos. Es una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y expresión emocional. Es simplemente sentir la necesidad de explorarnos a través del arte ya que hay sentimientos y experiencias que no se pueden ser expresados de otro modo. El proyecto trata sobre la depresión. El como se vive con ella, es decir, el día a día de una persona que sufre de la enfermedad y como el arteterapia es una vía para expresar lo que uno lleva dentro. Es un proyecto de autoconocimiento y superación. Su propósito es que los sentimientos se hagan visibles para tal de mejorar y de liberarse, también para invitar a otras personas a buscar vías de escape como la música, el deporte, etc. para una mejora del bienestar emocional y social ya que el arte es una forma de comunicación.