Ghost Behind The Screen

Ghost Behind The Screen Sergi Doñate Sala

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Joan Achón

Panell avaluador:

TRIBUNAL 2 : Carla Boserman / Sergio Ibañez / Isabel Sanchez

Abstract anglés

Ghost behind the screen arises from the concern that despite we believe being more interconnected than ever, in fact we are more disconnected than ever. Less informed, more individualized and less competent when it comes to political life. This project is about Post-truth, and more specifically about a concept already explained by Platon called Ghost. Post-truth is a deliberate distortion of a reality, which manipulates beliefs and emotions in order to influence public opinion and social attitudes. A Ghost is a false version of something or someone who, nevertheless, appears as something real. Today, Ghosts would be the avatars of video games or social networks. Through an application that tells a story through animations and a book, the aim is to guide the user towards a reflection on these concepts, and to provide a different vision of everything that surrounds us. It aims to recover critical thinking and show how we live surrounded by false realities.

Abstract català

Ghost behind the screen sorgeix de la preocupació respecte a què a pesar d’estar més connectats que mai, estem més desconnectats que mai. Menys informats, més individualitzats i menys competents pel que respecte a la vida política. Aquest projecte tracta sobre la postveritat, i més concretament sobre un concepte que va explicar Plató anomenat fantasma. La postveritat és una distorsió deliberada d’una realitat, que manipula creences i emocions amb el fi d’influir en l’opinió pública i en actituds socials. Un fantasma, és una versió falsa d’algo o algú que tot i això, es presenta com algo real. Actualment els fantasmes serien els avatars dels videojocs o de les xarxes socials. Mitjançant una aplicació que narra una història a través d’animacions i un llibre, es pretén conduir l’usuari cap a una reflexió entorn aquests conceptes, i aportar una visió diferent de tot el que ens rodeja. Pretén recuperar un pensament crític i mostrar com vivim rodejats per realitats falses.

Abstract español

Ghost behind the screen surge de la preocupación respecto a que, a pesar de estar más conectados que nunca, estamos más desconectados que nunca. Menos informados, más individualizados y menos competentes en lo que respecta a la vida política. Este proyecto trata sobre la posverdad, y más concretamente sobre un concepto que explicó Platón llamado fantasma. La posverdad es una distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Un fantasma, es una versión falsa de algo o alguien que sin embargo, se presenta como algo real. Hoy en día los fantasmas serían los avatares de los videojuegos o de las redes sociales. Mediante una aplicación que narra una historia a través de animaciones y un libro, se pretende conducir al usuario hacia una reflexión entorno dichos conceptos, y aportar una visión distinta de todo lo que nos rodea. Pretende recuperar un pensamiento crítico y mostrar como vivimos rodeados por realidades falsas.