Entiende y aprende

Entiende y aprende Clara Vidal

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Joan Achón

Panell avaluador:

TRIBUNAL 2 : Carla Boserman / Sergio Ibañez / Isabel Sanchez

Abstract anglés

“Entiende y aprende” is a social design project born in the Pediatric Transplant Unit of the Vall d’Hebron with the aim of creating a communicative dynamic closer, useful and comfortable for the patient and his family. The transplant guide is a fundamental communicative and informative element since they have to take into account multiple factors about the transplant process. Therefore, it is intended to redesign the guide using a pleasant and visual language to facilitate and encourage the reading of it. Given the importance of a communicative resource such as the transplant guide, interviews were conducted to find out what other communicative needs medical specialists had, what was the learning dynamics of all the concepts in the guide and when they provided all the information. information. Direct participation in outpatient consultations with family members and patients also facilitated the analytical and observational study that we needed to develop the project. To create a closer dynamic and be able to empathize with the patient and his family, an iconographic system has been designed that helps generate the appropriate language to a child context such as pediatrics. This iconographic family, has allowed developing new communicative and didactic tools, aimed at both patients and their families, generating a collective and fun learning.

Abstract català

"Entiende y aprende" és un projecte de disseny social que neix a la Unitat de Trasplantament Pediàtric de la Vall d'Hebron amb l'objectiu de crear una dinàmica comunicativa més propera, útil i còmoda per al pacient i la seva família. La guia de trasplantament és un element comunicatiu i informatiu fonamental, ja que han de tenir en compte múltiples factors sobre el procés de trasplantament. Per això, es pretén redissenyar la guia utilitzant un llenguatge amè i visual per facilitar i incitar la lectura d'ella. Davant la importància que tenia un recurs comunicatiu com era la guia de trasplantament, es van dur a terme entrevistes per saber que altres necessitats comunicatives tenien els especialistes mèdics, com era la dinàmica d'aprenentatge de tots els conceptes de la guia i en quin moment proporcionaven tota la informació. La participació directa en consultes externes amb els familiars i pacients, també va facilitar l'estudi analític i observacional que es necessitava per desenvolupar el projecte. Per crear una dinàmica més propera i poder empatitzar amb el pacient i la seva família, s'ha dissenyat un sistema iconogràfic que ajuda a generar el llenguatge adequat a un context infantil com és la pediatria. Aquesta família iconogràfica, ha fet possible desenvolupar noves eines comunicatives i didàctiques, dirigides tant als pacients com a les seves famílies generant un aprenentatge col·lectiu i divertit.

Abstract español

“Entiende y aprende” es un proyecto de diseño social que nace en la Unidad de Trasplante Pediátrico de la Vall d’Hebron con el objetivo de crear una dinámica comunicativa más cercana, útil y cómoda para el paciente y su familia. La guía de trasplante es un elemento comunicativo e informativo fundamental, ya que han de tener en cuenta múltiples factores sobre el proceso de trasplante. Por ello, se pretende rediseñar la guía utilizando un lenguaje ameno y visual para facilitar e incitar la lectura de ella. Ante la importancia que tenía un recurso comunicativo como era la guía de trasplante, se llevaron a cabo entrevistas para saber qué otras necesidades comunicativas tenían los especialistas médicos, cómo era la dinámica de aprendizaje de todos los conceptos de la guía y en qué momento proporcionaban toda la información. La participación directa en consultas externas con los familiares e pacientes, también facilitó el estudio analítico y observacional que se necesitaba para desarrollar el proyecto. Para crear una dinámica más cercana y poder empatizar con el paciente y su familia, se ha diseñado un sistema iconográfico que ayuda a generar el lenguaje adecuado a un contexto infantil como es la pediatría. Esta familia iconográfica, ha hecho posible desarrollar nuevas herramientas comunicativas y didácticas, dirigidas tanto a los pacientes como a sus familias generando un aprendizaje colectivo y divertido.