el mueble rosa del salón

el mueble rosa del salón Jordi Clotet Saló

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mònica Mestanza

Panell avaluador:

TRIBUNAL 7 : Mariona Genís / Rocío Hidalgo / Oscar Guayabero

Abstract anglés

Over time, a single physical expression of objects has been accepted. How could we expand this imaginary? The main inflection with which it begins to work on this project is the material transformation of the conventional object. Existing production processes are reinterpreted with substances that are not considered the most optimal for the production of these and that do not meet the aesthetic standards established in the replica to be represented. It is opted for secondary matters, that is to say, non-original substances of nature but not yet implemented. The importance lies in the dialogue that is established with the subject, it does not arise at the beginning, but through the "tacit" learning the process manages to evolve from each experiment. In the project, a series of satellite projects are attached that, during the process, allow to evolve, untie and understand the main project. The set of objects that are presented and the alteration of the matter in these aims to exemplify a possible variant in the past of the element worked. It proposes reflecting on the alternatives to the one already established, in this case from the substance, but being able to relocate this reflection consciously to other aspects of everyday life.

Abstract català

Amb el pas del temps s’ha acceptat una única expressió física dels objectes. Com podríem expandir aquest imaginari? La inflexió principal amb la qual es comença a treballar en aquest projecte és la transformació material de l’objecte convencional. Es reinterpreten processos de producció ja existents amb substàncies que no són considerades les més òptimes per a la producció d’aquests i que tampoc compleixen amb els cànons estètics establerts dins la rèplica a representar. S’opta per matèries secundàries, és a dir substàncies no originals de la natura però que encara no s’ha definit la seva aplicació. La importància recau en el diàleg que s’estableix amb la matèria, no sorgeix a l’inici, sinó que mitjançant l’aprenentatge “tàcit” el procés aconsegueix evolucionar a partir de cada experiment. En el projecte s’adjunten una sèrie de projectes satèl·lit que, durant el procés, permeten evolucionar, desencallar i entendre el projecte principal. El conjunt d’objectes que es presenta i l’alteració de la matèria en aquests pretén exemplificar una possible variant en el passat de l’element treballat. Proposa reflexionar en les alternatives davant del ja establert, en aquest cas a partir de la substància, però podent traslladar aquesta reflexió de manera conscient a altres aspectes de la vida quotidiana.

Abstract español

Con el paso del tiempo se ha aceptado una única expresión física de los objetos. Como podríamos expandir este imaginario? La inflexión principal con la que se empieza a trabajar en este proyecto es la transformación material del objeto convencional. Se reinterpretan procesos de producción ya existentes con sustancias que no son consideradas las más óptimas para la producción de estos y que tampoco cumplen con los cánones estéticos establecidos en la réplica a representar. Se opta por materias secundarias, es decir sustancias no originales de la naturaleza pero que aún no se ha definido su aplicación. La importancia recae en el diálogo que se establece con la materia, no surge al inicio, sino que mediante el aprendizaje "tácito" el proceso consigue evolucionar a partir de cada experimento. En el proyecto se adjuntan una serie de proyectos satélite que, durante el proceso, permiten evolucionar, desatascar y entender el proyecto principal. El conjunto de objetos que se presenta y la alteración de la materia en estos pretende ejemplificar una posible variante en el pasado del elemento trabajado. Propone reflexionar en las alternativas frente al ya establecido, en este caso a partir de la sustancia, pero pudiendo trasladar esta reflexión de manera consciente a otros aspectos de la vida cotidiana.