Clown Type Janira Arco

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Raúl Goñi

Panell avaluador:

TRIBUNAL 5 : Mara Martínez / Aleix Artigal / Luis Eslava

Abstract anglés

According to the RAE, fear is “anguish over a real or imaginary risk or damage; the mistrust or apprehension that someone has that something contrary to what he wants happens to him”. This is the main theme on which the project is centered and, from here, on the union of two more themes: the fear of clowns and the world of typography. The objective of this project is to focus on the fear of clowns, known as coulrophobia, in order to find help or a process that diminishes or makes that fear disappear. That is why two different themes are linked, such as the fear of clowns and typography, for the point they have in common: aesthetics. These two themes are chosen from the personal fear that emerged in childhood towards the circus and clowns, from the fact of enjoying horror films, of what hides behind what we see at a glance and of the personal passion for typography and the typographic world. On the other hand, the methodology of this project is mixed, because the personal point of view has been important and interpreting the way of acting and reacting to conditions or situations that produce fear (in this case, personal situations). But it’is also crucial to be deductive and objective, especially in terms of the formalization and design of typography, and in trial and error to find out if such typography is functional. In conclusion, this project wants to give importance to convert something that is scary or produce discomfort into something pleasant; that’s why it focuses on clowns, color and typography, especially in the last, because the functionality of a typeface is very important to achieve a good formalization.

Abstract català

Segons la RAE la por és l’ “angoixa per un risc o dany real o imaginari; el recel o aprensió que algú té que li succeeixi alguna cosa contrari al que desitja”. Aquest és el tema principal en el qual es centra el projecte i, a partir d’aquí, en la unió de dos temes més: la por als pallassos i el món de la tipografia. L’objectiu d’aquest projecte és centrar-se en la por als pallassos, conegut com coulrofobia, per poder trobar una ajuda o un procés que disminueixi o que faci desaparèixer aquesta por. Per això s’enllacen dos temes tan diferents com la por als pallassos i la tipografia, pel punt que tenen en comú: l’estètica. Aquests dos temes són escollits a partir de la por personal sorgida en la infància cap al circ i els pallassos, a partir del fet de gaudir de les pel·lícules de terror, del que s’amaga darrere del que veiem a simple vista i de la passió personal per la tipografia i el món tipogràfic. D’altra banda, la metodologia d’aquest projecte és mixta, ja que ha estat important el punt de vista personal i interpretar la manera d’actuar i reaccionar davant estats o situacions que produeixin por (en est caso situacions personals). Però també és crucial ser deductiu i objectiu, sobretot en quant a la formalització i disseny de la tipografia, i en l’assaig de prova i error per esbrinar si aquesta tipografia és funcional. En conclusió, aquest projecte vol donar-li importància a convertir alguna cosa que fa por o produeixi malestar en alguna cosa agradable; per això es centra en els pallassos, el color i la tipografia, sobretot en això últim, atès que la funcionalitat d’una tipografia és molt important per aconseguir una bona formalització.

Abstract español

Según la RAE el miedo es la “angustia por un riesgo o daño real o imaginario; el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea”. Este es el tema principal en el que se centra el proyecto y, a partir de aquí, en la unión de dos temas más: el miedo a los payasos y el mundo de la tipografía. El objetivo de este proyecto es centrarse en el miedo a los payasos, conocido como coulrofobia, para poder encontrar una ayuda o un proceso que disminuya o que haga desaparecer dicho miedo. Por ello se enlazan dos temas tan diferentes como el miedo a los payasos y la tipografía, por el punto que tienen en común: la estética. Estos dos temas son escogidos a partir del miedo personal surgido en la infancia hacia el circo y los payasos, a partir del hecho de disfrutar de las películas de terror, de lo que se esconde detrás de lo que vemos a simple vista y de la pasión personal por la tipografía y el mundo tipográfico. Por otro lado, la metodología de este proyecto es mixta, ya que ha sido importante el punto de vista personal e interpretar la manera de actuar y reaccionar ante estados o situaciones que produzcan miedo (en este caso situaciones personales). Pero también es crucial ser deductivo y objetivo, sobre todo en cuanto a la formalización y diseño de la tipografía, y en el ensayo de prueba y error para averiguar si dicha tipografía es funcional. En conclusión, este proyecto quiere darle importancia a convertir algo que de miedo o produzca malestar en algo agradable; por eso se centra en los payasos, el color y la tipografía, sobre todo en esto último, dado que la funcionalidad de una tipografía es muy importante para conseguir una buena formalización.