Bon dia, quin temps fa?

Bon dia, quin temps fa? Toni Llargués

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mònica Mestanza

Panell avaluador:

TRIBUNAL 7 : Mariona Genís / Rocío Hidalgo / Oscar Guayabero

Abstract anglés

The main objective of this project is to carry out a dispersed, intuitive and non-rational exploration at the borders of creative methods. It is about fleeing from the established processes through experimentation and observation of the environment in order to deal with an alternative methodology. Besides trying a particular procedure, it is about reflecting on the determined creative tactics. Moving away from fixed methods, trying and erring in order to discover new limits for no apparent cause, based on instinct, something that we have been leaving behind throughout evolution and that is of our own character. It also seeks to create curiosity for the viewer and to consider or reconsider the meaning and character of design methods, both academic and professional. It is worth noting the conception of the creative process as a human need, something visceral that leads to creating from pleasure and not from the search for a specific functionality or concept. Without looking for apparent solutions. Design as a consequence of an idea and not as a consequence of a function (S.Fuster, 2013). It is also an escape route in a sick and flawed contemporary society. A possible reaction to all the questions we ask ourselves, to all the unique reasons why we fight for and to all the solutions to nonexistent problems. A critical reinterpretation. A mockery that opens up to humor, absurdity and irony through nature, everyday life and the elements that make it up. KEY WORDS: Ideas, method, society, criticism, visceral, humor, sarcasm, intuition, absurdity, random, obsession and provocation.

Abstract català

L'objectiu principal d’aquest projecte és realitzar una exploració dispersa, intuïtiva i gens racional en les fronteres dels mètodes creatius. Es tracta de fugir dels processos establerts a través de l’experimentació i l’observació de l’entorn per tal de tractar amb una metodologia alternativa. A més a més de provar un procediment particular, es tracta de reflexionar sobre les tàctiques creatives determinades. Allunyar-se de mètodes fixats, provar i errar per poder arribar a descobrir nous límits sense motiu aparent, partint de l’instint, quelcom que hem anat deixant enrere al llarg de l’evolució i que és de caràcter propi. Alhora originar curiositat a l'espectador de considerar o reconsiderar el sentit i caràcter dels mètodes de disseny actuals, tant acadèmics com professionals. Cal destacar la concepció del procés creatiu com una necessitat humana, quelcom visceral que porta a crear des del plaer i no des de la recerca d'una funcionalitat o concepte en concret. Sense buscar sol·lucions aparents. El disseny com a conseqüència d'una idea i no com a conseqüència d'una funció (S.Fuster, 2013). És també una fuita trempada dins una societat contemporània malalta i viciada. Una possible reacció a totes les preguntes que ens fem, a totes les raons úniques per les quals lluitem i a totes les solucions a problemes inexistents. Una reinterpretació crítica. Una mofa que s’obre a l’humor, a l’absurd i a la ironia mitjançant la natura, la quotidianitat i els elements que ho conformen. PARAULES CLAU: Idees, mètode, societat, crítica, visceral, humor, sarcasme, intuïció, absurd, atzar, obsessió i provocació.

Abstract español

El objetivo principal de este proyecto es realizar una exploración dispersa, intuitiva y nada racional en las fronteras de los métodos creativos. Se trata de huir de los procesos establecidos a través de la experimentación y la observación del entorno con el fin de tratar con una metodología alternativa. Además de probar un procedimiento particular, se trata de reflexionar sobre las tácticas creativas determinadas. Alejarse de métodos fijados, probar y errar para poder llegar a descubrir nuevos límites sin motivo aparente, partiendo del instinto, algo que hemos ido dejando atrás a lo largo de la evolución y que es de carácter propio. Asimismo originar curiosidad al espectador de considerar o reconsiderar el sentido y carácter de los métodos de diseño actuales, tanto académicos como profesionales. Cabe destacar la concepción del proceso creativo como una necesidad humana, algo visceral que lleva a crear desde el placer y no desde la búsqueda de una funcionalidad o concepto en concreto. Sin buscar soluciones apararents. El diseño como consecuencia de una idea y no como consecuencia de una función (S.Fuster, 2013). Es también una via de escape dentro de una sociedad contemporánea enferma y viciada. Una posible reacción a todas las preguntas que nos hacemos, a todas las razones únicas por las cuales luchamos y a todas las soluciones a problemas inexistentes. Una reinterpretación crítica. Una mofa que se abre al humor, al absurdo y la ironía mediante la naturaleza, la cotidianidad y los elementos que lo conforman. PALABRAS CLAVE: Ideas, método, sociedad, crítica, visceral, humor, sarcasmo, intuición, absurdo, azar, obsesión y provocación.

Comentari

Etiquetes

Absurd | Atzar | Humor | Intuïció