Bloc Troc. Una aproximació al Blockchain.

Bloc Troc. Una aproximació al Blockchain. Laia Contreras Cuquerella

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

David Torrents

Panell avaluador:

TRIBUNAL 13 : Pau de Riba / Pau Garcia / Ana Mir

Abstract anglés

The Internet appearance has supposed a very substantial change in our lives. It has brought us the global network, the electronic mail, the social networks, the possibility of storing data in the cloud and the first days of the Internet of Things, among others. In general, the Internet has provided us with very effective tools, but it also has certain limitations for business and the economy. "On the Internet no one knows you're a dog," reflects Peter Steiner in 1993 in a vignette in The New Yorker. There is a great lack of trust and reliability for the exchange of valuable digital data and we need an intermediary to provide us with this trust, but at the same time it is the intermediaries themselves who take over our data and invade our privacy. What if we did not need intermediaries to exchange data in the network? What if there was a system that would provide us with the confidence, efficiency and visibility we need to maintain our privacy? Blockchain the technology that is below the Bitcoin and makes possible the operation of this digital coin, gives us the confidence, privacy, distributed power and security that we did not have in the network until now, without intermediaries, a mixture of very attractive elements for the millennial generation, which flees from the norms. This technology is a paradigm shift in the digital functioning, exchange and data management, and goes beyond Bitcoin, is applicable in other sectors such as health, food or logistics among others. Why such an effective and disruptive technology is only known by a small group of people? Bloc Troc, an approach to the Blockchain, is an installation that aims to raise awareness of this powerful technology, through design and interactivity with the pieces that make up the project. The installation is articulated through a series of elements that reflect the process followed by the Blockchain to function. The purpose is to understand and know an innovative and revolutionary technology. So that, Troc Block is the analog representation of a digital data exchange process.

Abstract català

L'aparició d’internet ha suposat un canvi molt substancial en les nostres vides. Ens ha portat la xarxa global, el correu electrònic, les xarxes socials, la possibilitat d’emmagatzemar dades al núvol i els primers dies de la internet de les coses, entre altres. En general internet ens ha proporcionat eines molt efectives, però també té certes limitacions pels negocis i l’economia. “A internet ningú sap que ets un gos”, reflecteix Peter Steiner l’any 1993 en una vinyeta al The New Yorker. Existeix una gran falta de confiança i fiabilitat per l’intercanvi de dades digitals de valor i necessitem un intermediari que ens proporcioni aquesta confiança, però a la vegada són els mateixos intermediaris els que s’apoderen de les nostres dades i envaeixen la nostra intimitat. I si no necessitéssim intermediaris per intercanviar dades a la xarxa? I si hi hagués un sistema que ens proporciones la confiança, eficiència i visibilitat que necessitem per mantenir la nostra intimitat? Blockchain la tecnologia que està per sota del Bitcoin i fa possible el funcionament d’aquesta moneda digital, ens proporciona la confiança, la privadesa, el poder distribuït i la seguretat que fins ara no teníem a la xarxa, sense necessitat d’intermediaris, una barreja d’elements molt atraient per la generació millenial, que fuig de les normes. Aquesta tecnologia suposa un canvi de paradigma en el funcionament digital, en l’ intercanvi i gestió de dades, i va més enllà del Bitcoin.És aplicable en altres sectors com poden ser la sanitat, l’alimentació o la logística entre altres. Perquè una tecnologia tan efectiva i disruptiva només és coneguda per un petit grup de persones? Bloc Troc, una aproximació al Blockchain, és una instal·lació que té per finalitat donar a conèixer aquesta potent tecnologia, a través del disseny i la interactivitat de l’usuari, amb les peces que formen el projecte. La instal·lació s’articula mitjançant un seguit d’elements que reflecteixen el procés que segueix el Blockchain per funcionar. El propòsit és entendre i conèixer una tecnologia innovadora i revolucionaria. Així doncs, Bloc Troc és la representació analògica d’un procés digital d’intercanvi de dades.

Abstract español

La aparición de Internet ha supuesto un cambio muy sustancial en nuestras vidas. Nos ha traído la red global, el correo electrónico, las redes sociales, la posibilidad de almacenar datos en la nube y los primeros días de la Internet de las cosas, entre otros. En general Internet nos ha proporcionado herramientas muy efectivas, pero también tiene ciertas limitaciones para los negocios y la economía. "En Internet nadie sabe que eres un perro", refleja Peter Steiner en 1993 en una viñeta en The New Yorker. Existe una gran falta de confianza y fiabilidad para el intercambio de datos digitales de valor y necesitamos un intermediario que nos proporcione esta confianza, pero a la vez son los mismos intermediarios los que se apoderan de nuestros datos e invaden nuestra intimidad. ¿Y si no necesitáramos intermediarios para intercambiar datos en la red? ¿Y si hubiera un sistema que nos proporcionara la confianza, eficiencia y visibilidad que necesitamos para mantener nuestra intimidad? Blockchain la tecnología que está por debajo del Bitcoin y hace posible el funcionamiento de esta moneda digital, nos proporciona la confianza, la privacidad, el poder distribuido y la seguridad que hasta ahora no teníamos en la red, sin necesidad de intermediarios, una mezcla de elementos muy atrayente para la generación millenial, que huye de las normas. Esta tecnología supone un cambio de paradigma en el funcionamiento digital, intercambio y gestión de datos, y va más allá del Bitcoin, es aplicable en otros sectores como pueden ser la sanidad, la alimentación o la logística entre otros. ¿Porque una tecnología tan efectiva y disruptiva solo es conocida por un pequeño grupo de personas? Bloc Troc, una aproximación al Blockchain, es una instalación que tiene por finalidad dar a conocer esta potente tecnología, a través del diseño y la interactividad con las piezas que forman el proyecto. La instalación se articula mediante una serie de elementos que reflejan el proceso que sigue el Blockchain para funcionar. El propósito es entender y conocer una tecnología innovadora y revolucionaria. Así pues, Bloque Troc es la representación analógica de un proceso digital de intercambio de datos.