Autovivència

Autovivència Martí Mora Montesinos

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Joan Achón

Panell avaluador:

TRIBUNAL 5 : Mara Martínez / Aleix Artigal / Luis Eslava

Abstract anglés

The systematization of our daily life is obvious. We have submitted all our sovereignty to mediators in order to get our promised wellness. Monopolization and overexplotation of resources have caused a worldwide crisis of wich we are all slaves. Consumerism tied to publicity have caused a crisis of values, natural ground speculation, abstinence syndrome to a created and administrated fake wellness. We feel forced to live inside a capitalist system, venerating our daily life and denying the possibility of change. It could be useful to live a primitive life, external or parallel to the system, in order to learn which are the primary life necessities and which methods are adopted to satisfy them. The project purpose is to explore survival methodologies in order to transform them with a daily process, breaking up with the natural life dogma, marginal to the system, and offering it like a parallel way of living. To transform a neutral human habitat and to explore the nature answers to the called “human wellness”. To generate spaces and objects only as they become a real need, created from natural materials as much as from waste of the society. To explore the desinhibition margin of the human being around the structures that we create to survive, with the aim to do an extraction of the human behaviour around our habitat, and the way we use to transform it in our benefit. In an immersive and self-explorative way, to capture and represent all this volume of ideas to materialise the information and do it transferable to everybody who agree with the values that it transmit, to offer them all they could need to go ahead with the project.

Abstract català

La sistematització de la nostra vida quotidiana és evident, hem entregat tota la nostra sobirania a terceres persones amb la promesa del benestar. La monopolitització i la sobreexplotació dels recursos ha causat una crisi a escala mundial dels quals tots som esclaus, el consumisme lligat a la publicitat ha causat una crisi de valors, l’especulació del sol venent terreny natural, la síndrome d’abstinència a un benestar fals, creat i administrat. Ens veiem obligats a viure dins del capitalisme, reverenciant la nostra vida quotidiana i negant la possibilitat del canvi. Seria profitós viure una vida primitiva i fronterisa, fora o paral·lela al sistema, sols per aprendre quines són les vulgars necessitats de la vida i quins mètodes s’han adoptat per satisfer-les. El projecte proposa explorar metodologies de supervivència per a transformar-les amb un procés propi de la vida quotidiana, trencant amb el dogma de la vida natural al marge del sistema i oferint-ho com una opció paral·lela a ell. Transformar un hàbitat humanament neutre i explorar les respostes que don la naturalesa a l’anomenat “benestar humà”. Generar espais i objectes entorn la demanda real de necessitar-los, produint a partir de materials naturals tant com residus de la societat. Explorar el marge de desinhibició de l’ésser humà entorn les estructures que crea per sobreviure, amb l’objectiu de fer una extracció de la conducta humana entorn el seu hàbitat, i de les formes que utilitza per a transformar-el a favor seu. De forma immersiva i auto-explorativa, captar i representar tot aquest volum d’idees per materialitzar la informació i fer-la transferible a tothom qui estigui d’acord amb els valors que transmet, per a brindar-els’hi tot el necessari per a dur el projecte a terme.

Abstract español

La sistematización de nuestra vida cotidiana es evidente, hemos entregado toda nuestra soberanía a terceras personas con la promesa del bienestar. La monopolitizacion y la sobreexplotación de los recursos ha causado una crisis a escala mundial de los cuales todos somos esclavos, el consumismo ligado a la publicidad causa una crisis de valores, la especulación del suelo vendiendo terreno natural, el síndrome de abstinencia a un bienestar falso, creado y administrado. Nos vemos obligados a vivir dentro del capitalismo, reverenciando nuestra vida cotidiana y negando la posibilidad del cambio. Sería provechoso vivir una vida primitiva y lejana, fuera o paralela en el sistema, sólo para aprender cuáles son las vulgares necesidades de la vida y qué métodos se han adoptado para satisfacerlas. El proyecto propone explorar metodologías de supervivencia para transformarlas con un proceso propio de la vida cotidiana, rompiendo con el dogma de la vida natural al margen del sistema y ofreciéndolo como una opción paralela a él. Transformar un hábitat humanamente neutro y explorar las respuestas que don la naturaleza al llamado “bienestar humano”. Generar espacios y objetos en torno la demanda real de tenerlos, produciendo a partir de materiales naturales tanto como residuos de la sociedad. Explorar el margen de desinhibicion del ser humano en torno las estructuras que crea para sobrevivir, con el objetivo de hacer una extracción de la conducta humana en torno su hábitat, y de las formas que utiliza para transformarlo a su favor. De forma inmersiva y auto-explorativa, captar y representar todo este volumen de ideas para materializar la información y hacerla transferible a todo el mundo quien esté de acuerdo con los valores que transmite, para brindar todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto.