Arrópame

Arrópame Iris García Pérez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Joan Achón

Panell avaluador:

TRIBUNAL 7 : Mariona Genís / Rocío Hidalgo / Oscar Guayabero

Abstract anglés

The services of the Governmental Institutions are concerned with people who suffer, homeless, and people who nobody cares about (passer by, marginalized people, immigrants, poor, drug addicts, etc.). However, are these services sufficient? No, they are not enough. For this reason, NGOs (Non-governmental organizations) exist. Is there a person –who is neither part of the statewide nor part of an NGO– who thinks that any of these helps are sufficient and, consequently, he/she devotes his/her life to helping these people? Yes, she exists and her name is Manolita Betania. The project Arrópame is a communicative, consciousness-raising and awareness campaign, which is focused on the present problems of poverty and social exclusion that take place in La Part Alta de Tarragona. This project, which is led by Betania, is held in a house where she (who is a volunteer) donates clothes and food to the most needy people. Betania is a person who is willing to do whatever it takes in order to help and encourage these people to progress. This project aims at giving voice through graphic design to the users who go to Betania. The different graphic supports have been designed by relating the users’ stories to the characteristics, anecdotes, people and spots of the neighbourhood. In this way, a closer, personal bond between the users and the neighbours is established considering the fact that the campaign is addressed to the neighbours. The purpose that this project intends to fulfil is to raise the neighbours’ awareness and sensibility so that they empathize and collaborate with Betania by giving clothes and food to such an extent that the lifestyle of people who are socially excluded enhances.

Abstract català

¿Són suficients els serveis de les Institucions Governamentals que es dediquen a atendre els que pateixen, els que no tenen casa, i aquells a qui ningú els fa cas (transeünts, marginals, immigrants, pobres, drogoaddictes...)? No, per això existeixen les ONG (Organitzacions No Governamentals). ¿Existeix alguna persona que no formi part de l’àmbit estatal i de cap ONG que pensi que no són suficients cap d’aquestes ajudes, i dediqui la seva vida a ajudar aquestes persones? Si, Manolita de Betania. El projecte Arrópame és una campanya de comunicació, conscienciació i sensibilització que es basa en els problemes actuals de pobresa i exclusió social que existeixen concretament a la Part Alta de Tarragona. Aquest projecte s’ha realitzat per a Betania, una casa on Manolita (voluntària) dona roba i menjar als més necessitats. És una persona que està disposada a fer el que faci falta per aconseguir que tirin endavant. L’objectiu principal del projecte és donar veu als usuaris de Betania a través del disseny gràfic. Els diferents suports gràfics s’han dissenyat relacionant les històries dels usuaris amb les característiques, anècdotes, persones i llocs del barri. D’aquesta manera, s’ha generat una connexió emocional més propera i personal cap als veïns, que és a qui va dirigida la campanya. La finalitat del projecte és conscienciar i sensibilitzar els veïns perquè empatitzin i actuïn col·laborant amb Betania donant roba i menjar, amb el fi de millorar la vida de les persones amb pobresa que han estat excloses socialment.

Abstract español

¿Son suficientes los servicios de las Instituciones Gubernamentales que se dedican a atender a los que sufren, a los que no tienen casa, a aquellos a quienes nadie les hace caso (transeúntes, marginales, inmigrantes, pobres, drogadictos…)? No, por eso existen las ONG (Organizaciones No Gubernamentales). ¿Existe alguna persona que no forme parte del ámbito estatal y de ninguna ONG que piense que no es suficiente ninguna de estas ayudas, y dedique su vida a ayudar a estas personas? Sí, Manolita de Betania. El proyecto Arrópame es una campaña de comunicación, concienciación y sensibilización que se basa en los problemas actuales de pobreza y exclusión social que existen concretamente en la Parte Alta de Tarragona. Este proyecto se ha realizado para Betania, una casa donde Manolita (voluntaria) dona ropa y comida a los más necesitados. Es una persona que está dispuesta a hacer lo que haga falta para conseguir sacarlos adelante. El objetivo principal del proyecto es dar voz a los usuarios de Betania a través del diseño gráfico. Los diferentes soportes gráficos se han diseñado relacionando las historias de los usuarios con las características, anécdotas, personas y lugares del barrio, generando de esta manera una conexión emocional más cercana y personal hacia los vecinos, que es a quien va dirigida la campaña. La finalidad del proyecto es concienciar y sensibilizar a los vecinos para que empaticen y actúen colaborando en Betania donando ropa y comida, con el fin de mejorar la vida de las personas con pobreza que han sido excluidas socialmente.

Comentari