aromazamora

aromazamora Anais Muriel Folgado

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

David Torrents

Panell avaluador:

TRIBUNAL 13 : Pau de Riba / Pau Garcia / Ana Mir

Abstract anglés

Today it seems that if one goes on vacation, destinations must be crowded and typically tourist. Places, such as Paris, New York, London, Amsterdam and Barcelona among others, they are the most common for visiting and sightseeing. According to anthropologist and doctor in sociology, American, Dean MacCannell (1940), he is also Professor of landscape architecture and environmental architecture at the University of California at Davis, he says in his book ‘Tourists, a new theory of the idle class’ current tourists living in a constant competition which is not perceived at first sight but if analysed why places like Paris or Rome are so popular and is ‘necessary’ to visit for its history and because they are city des iconic which are worldwide known although it has not been and society encourages them to visit it to later corroborate their stay with photographs in the most emblematic places in those cities. It should be noted that the essence of visiting a place is lost with this type of travel that goes unnoticed. Look at the everyday life of its inhabitants or contemplate the common aspects that create that city, they are escaping from the purely tourist places, as well as odors characteristic of its streets, people... The research of this project deals with the analysis of tourism in Zamora, as well as the study of memories that are generated with odors. Scientific studies show that odors can be transported to a memory, someone or something. This transition happens because the olfactory system is located in the interior of the limbic system, such a system is the area of the brain connected emotions. Tourism in Zamora is also part the research, in order to demonstrate the lack of visitors It is claimed from the project. From this point the project asks is it possible to create a new way to remember, through smell, a city which is not known? From these data, one of the objectives for this work is to play with the aroma abstractly claiming the qualities Zamora, land of little tourism and gastronomic potential and cultural underdeveloped. The purpose of this work is also give visibility to a city that is just 67 km Salamanca, and few people know their location, as well as his name, or what can be visited.

Abstract català

Avui dia sembla que si un marxa de vacances, les destinacions han de ser concorreguts i típicament turístics. Llocs, tals com Paris, Nova York, Londres, Amsterdam o Barcelona entre uns altres més, són els més comuns per visitar i fer turisme. Segons l’antropòleg i doctor en sociologia, nord-americana, Dean MacCannell (1940), que també és professor de paisatgisme i arquitectura ambiental a la Universitat de Califòrnia en Davis, afirma en el seu llibre ‘El turista, una nova teoria de la classe ociosa’ que els turistes actuals viuen en una constant competició que no es percep a primera vista però si s’analitza el perquè llocs com París o Roma són tan populars i és ‘necessari’ visitar és per la seva història i perquè són ciutats icòniques que són mundialment conegudes encara que no s’hagi estat i la societat els incita a visitar-la per més tard corroborar la seva estada amb fotografies en els llocs més emblemàtics d’aquestes ciutats. Cal destacar que amb aquest tipus de viatges es perd l’essència de visitar un lloc que passa desapercebut. Fixar-se en la quotidianitat dels seus habitants o de contemplar els aspectes comuns que creen aquesta ciutat, són elements que s’escapen dels espais purament turístics, així com les olors característiques dels seus carrers, persones,... La recerca d’aquest projecte tracta sobre l’anàlisi del turismo a Zamora, així com l’estudi dels records que es generen amb les olors. Estudis científics demostren que les olors poden transportar a un record, a algú o a un element. Aquest trànsit succeeix perquè el sistema olfactori està situat a l’interior del sistema límbic, aquest sistema és la zona del cervell connectada a les emocions. El turisme a Zamora també forma part de la recerca, per tal de demostrar la manca de visitants que es reivindica des del projecte. A partir d’aquest punt el projecte es qüestiona: és possible crear una nova manera de recordar, a través de l’olor, una ciutat que no és coneguda? A partir d’aquestes dades, un dels objectius per a aquest treball és jugar amb l’aroma de manera abstracta reivindicant les qualitats de Zamora, terra de poc turisme i amb un potencial gastronòmic i cultural poc desenvolupat. La finalitat d’aquest treball és també donar visibilitat a una ciutat que es troba a només 67km de Salamanca, i poques persones coneixen la seva localització, així com el seu nom, o què pot ser visitat.

Abstract español

Hoy en día parece que si uno marcha de vacaciones, los destinos deben ser concurridos y típicamente turísticos. Lugares, tales como Paris, Nueva York, Londres, Ámsterdam o Barcelona entre otros más, son los más comunes para visitar y hacer turismo. Según el antropólogo y doctor en sociología, estadounidense, Dean MacCannell (1940), que también es profesor de paisajismo y arquitectura ambiental en la Universidad de California en Davis, afirma en su libro ‘El turista, una nueva teoría de la clase ociosa’ que los turistas actuales viven en una constante competición que no se percibe a primera vista pero si se analiza el porqué lugares como París o Roma son tan populares y es ‘necesario’ visitar es por su historia y porque son ciudades icónicas que son mundialmente conocidas aunque no se haya estado y la sociedad les incita a visitarla para más tarde corroborar su estancia con fotografías en los lugares más emblemáticos de esas ciudades. Cabe destacar que con este tipo de viajes se pierde la esencia de visitar un lugar que pasa desapercibido. Fijarse en la cotidianidad de sus habitantes o de contemplar los aspectos comunes que crean esa ciudad, son elementos que se escapan de los espacios puramente turísticos, así como los olores característicos de sus calles, personas,... La investigación de este proyecto trata sobre el análisis del turismo en Zamora, así como el estudio de los recuerdos que se generan con los olores. Estudios científicos demuestran que los olores pueden transportar a un recuerdo, a alguien o a un elemento. Este tránsito sucede porque el sistema olfativo está situado en el interior del sistema límbico, dicho sistema es la zona del cerebro conectada a las emociones. El turismo en Zamora también forma parte de la investigación, por tal de demostrar la carencia de visitantes que se reivindica desde el proyecto. A partir de este punto el proyecto se cuestiona ¿Es posible crear una nueva manera de recordar, a través del olor, una ciudad que no es conocida? A partir de estos datos, uno de los objetivos para este trabajo es jugar con el aroma de manera abstracta reivindicando las cualidades de Zamora, tierra de poco turismo y con un potencial gastronómico y cultural poco desarrollado. La finalidad de este trabajo es también dar visibilidad a una ciudad que se encuentra a tan solo 67km de Salamanca, y pocas personas conocen su localización, así como su nombre, o qué puede ser visitado.