Al_Generator Jordi Pol Nuevo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Joan Achón

Panell avaluador:

TRIBUNAL 2 : Carla Boserman / Sergio Ibañez / Isabel Sanchez

Abstract anglés

Al_Generator is a research project about how artificial intelligence and machine learning can become creative tools. The research seeks to explain in a simple way how this technology works in order to make it mor known, open debate on its current capabilities and how it can better fit into the creative process in graphic design. Research is carried out within the field of technology, artificial intelligence, machine learning, how it works and its applications in different projects. A specific area of ​​graphic design, posters, is also investigated in ordet to apply machine learning to it. The design object is the prototype of a digital tool that allows the user to experiment with machine learning and neural networks, while generating graphic pieces. Although the prototype does not work directly with a neural network or use machine learning, it is a speculation about how the program will work once it is finished. The prototype is functional and therefore generates posters.

Abstract català

Al_Generator és un projecte d’investigació sobre com la intel·ligència artificial i el machine learning poden convertir-se en eines creatives. La investigació busca explicar de forma senzilla el funcionament d’aquesta tecnologia per tal de donar-la a conèixer, donar peu a la reflexió sobre les seves capacitats actuals i com pot encaixar millor en el procés creatiu en disseny gràfic. S’investiga dintre de l’àmbit de la tecnologia, la intel·ligència artificial, el machine learning, el seu funcionament i les seves aplicacions en diferents projectes. També s’observa una àrea concreta del disseny gràfic, el cartellisme, per tal d’aplicar-ho a un cas concret. L’objecte de disseny és el prototip d’una eina digital que permet a l’usuari experimentar amb el machine learning i les xarxes neuronals, a l’hora que genera peces gràfiques. Si bé el prototip no funciona directament amb una xarxa neuronal ni fa ús del machine learning, és una especulació sobre com funcionarà el programa un cop acabat. El prototip és funcional i per tant genera cartells.

Abstract español

Al_Generator es un proyecto de investigación sobre cómo la inteligencia artificial y el machine learning pueden convertirse en herramientas creativas. La investigación busca explicar de forma sencilla el funcionamiento de esta tecnología para darla a conocer, dar pie a la reflexión sobre sus capacidades actuales y cómo puede encajar mejor en el proceso creativo en diseño gráfico. Se investiga dentro del ámbito de la tecnología, la inteligencia artificial, el machine learning, su funcionamiento y sus aplicaciones en diferentes proyectos. También se observa un área concreta del diseño gráfico, el cartelismo, para aplicarlo a un caso concreto. El objeto de diseño es el prototipo de una herramienta digital que permite al usuario experimentar con el machine learning y las redes neuronales, a la vez que genera piezas gráficas. Si bien el prototipo no funciona directamente con una red neuronal ni hace uso del machine learning, es una especulación sobre cómo funcionará el programa una vez terminado. El prototipo es funcional y por tanto genera carteles.