Visual E-Fakes: Realidad Generada por Ordenador

Visual E-Fakes: Realidad Generada por Ordenador Enrique Zancajo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Josep M Marimon

Panell avaluador:

TRIBUNAL 14 : Jaron Rowan / Fran Pinel / Mireia Feliu

Abstract anglés

In the era of technological change, Internet and social media have changed everything. They have become big news broadcasters and have cleared the way to over information. Each individual can now be turned into a small source of informa- tion and social media has become established as the most influential media on the public opinion. Since then and unsurprisingly, some media, motivated by interests and ideologies, have started to offer altered and manipulated versions of the same event and have led the way to fake news. In light of this, we can only trust what we want to trust, obeying our own ideas and thoughts. At the same time, the cinema industry continues to promote research and innova- tion and it has created and developed new astonishing edition techniques generated by computer. The outcomes are becoming more realistic and accessible to all. The aim of this project is to address both the issues at the same time. How far could we go if we would apply the last technics in visual effects to journalism and related fields? With the aim of answering this question, I have created an audiovisual “fake” content related, to a certain point, to politics As an experiment, I have been able to confirm how troublesome it would be if this kind of content is created by using easily accessible tools and images and resources from the Internet. In the same way, I have also analysed its multiple ways of dissemination, its impact and its social repercus- sion. Are we ready to be able to distinguish between what is real and what is not? This project not only tries to promote critical awareness but also to warn about a poten- tial threat.

Abstract català

En una època plena d’avenços tecnològics, Internet i les xarxes socials ho han can- viat tot. Aquestes s’han convertit en les grans difusores de notícies, donant pas a l’era de la sobreinformació. Cada individu s’ha alçat com una petita font d’informació i les xarxes socials s’han consolidat com el mitjà més influent en l’opinió pública. No és estrany que, a partir d’això, alguns mitjans de comunicació, regits per ideologies o interessos, ofereixin versions alterades o manipulades d’un mateix succés, obrint les portes a tot tipus de notícies falses. Davant d’això, nosaltres tan sols podem creure allò que volem creure, seguint les nostres pròpies idees i pensaments. Alhora, el cinema no ha baixat el ritme pel que fa a recerca i desenvolupament, creant e innovant sorprenents tècniques d’edició i generació per ordinador. Resul- tats cada vegada més realistes i l’abast de tots. El meu projecte tracta d’abordar tots dos temes de forma conjunta. Fins on es po- dria arribar si es fessin servir les tècniques més avançades d’efectes visuals en l’àm- bit periodístic e informatiu? Amb la idea de respondre a aquesta pregunta, he fet una peça audiovisual en concepte de “fake” i amb un cert caràcter polític. A tall d’experiment, he pogut comprovar la dificultat que comportaria realitzar aquest ti- pus de contingut emprant eines de fàcil accés i a partir d’imatges i recursos extrets lliurement d’Internet. També he analitzat els diversos camins de difusió, així com el seu impacte i repercussió en la societat. Estem preparats per saber distingir entre allò que és real i allò que no ho és? El projecte tracta de despertar aquest sentit crític alhora que adverteix d’una gran amenaça en potència.

Abstract español

En una época llena de avances tecnológicos, Internet y las redes sociales lo han cambiado todo. Estas se han convertido en las grandes difusoras de noticias, dando paso a la era de la sobreinformación. Cada individuo se ha alzado como una pequeña fuente de información y las redes sociales se han consolidado como el medio más influyente en la opinión pública. No es de extrañar que, a partir de esto, algunos medios de comunicación, regidos por ideologías o intereses, ofrezcan versiones alteradas o manipuladas de un mismo suceso, abriendo las puertas a todo tipo de noticias falsas. Ante esto, nosotros tan solo podemos creer aquello que queremos creer, siguiendo nuestras propias ideas y pensamientos. Al mismo tiempo, el cine no ha bajado el ritmo en cuanto a investigación y desarrollo, creando e innovando asombrosas técnicas de edición y generación por ordenador. Resultados cada vez más realistas y al alcance de todos. Mi proyecto trata de abordar ambos temas de forma conjunta. ¿Hasta dónde se podría llegar si se emplearán las técnicas más avanzadas de efectos visuales en el ámbito periodístico e informativo? Con la idea de responder a esta pregunta, he realizado una pieza audiovisual en concepto de “fake” y con un cierto carácter político. A modo de experimento, he podido comprobar la dificultad que comportaría realizar este tipo de contenido empleando herramientas de fácil acceso y a partir de imágenes y recursos extraídos libremente de Internet. También he analizado los diversos caminos de difusión, así como su impacto y repercusión en la sociedad. ¿Estamos preparados para saber distinguir entre aquello que es real y aquello que no lo es? El proyecto trata de despertar ese sentido crítico a la vez que advierte de una gran amenaza en potencia.