Paracosmos

Paracosmos Eva Bono Galán, Claudia Karla Schreiber Mas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Cecília Górriz

Panell avaluador:

TRIBUNAL 14 : Jaron Rowan / Fran Pinel / Mireia Feliu

Abstract anglés

The term paracosm is related to the creation of imaginary worlds by children between the ages of 3 and 12. The concept is tied to others such as imagination, play, worldplay etc. Studies have shown that if imagination is encouraged during childhood, this will contribute to the development of creativity in adulthood. The ability to create imaginary worlds (drawings, maps, languages, objects, stories, writings, etc.) can provide an inclusion of personal initiative and self-sufficiency of future self-learning. According to the studies of Silvey and Mackeith, doctors in psychology, it is known that the highest peak of the creation of Paracosm’s is at the age of 9, but at the same time, the first years of elementary school also tend to be those where you start losing creativity. With that said, everybody is born creative, but the regulated school system teaches us that rationality is more important, in other words, they teach us what to think and not how to think. Other than the importance of creating imaginary worlds to inspire creativity in kids, the project explores how this children’s imaginary can have a positive effect towards adults, contributing to a creative performance for them. In other words, an adult can learn by children, one does not have to think they have the absolute truth because they have a greater capability of rationalisation, one must understand that his/her capacities can be complementary to those of a child. It has been proven with a workshop that observed the creative process of a child to witch later adults used as a creative tool; So it is seen, that thanks to the contributions of the kids, the adult can stimulate and develop their lethargic creativity and this way, achieve original and unexpected capabilities. It can also contribute to learning new techniques of creation. The results obtained in these workshops, then were used in the creative process of an adult, having to create a short animation film (that could have been any format) that had to represent the imagination of each and every world created by the children who participated.

Abstract català

El concepte de paracosm està relacionat a la creació de mons imaginaris per part de nens d’edats compreses entre els 3 i 12 anys. Aquest concepte va lligat amb la imaginació, el joc, worldplay, etc. Està estudiat que si la imaginació es fomenta al llarg de la infància, contribueix al desenvolupament de la creativitat en l’edat adulta. La invenció de mons imaginaris (dibuixos de mapes, llenguatges, objectes, històries, escrits etc.) pot proporcionar una immersió d’iniciativa personal i autosuficiència en el futur aprenentatge propi. Segons l’estudi de Silvey i MacKeith, doctors en psicologia, es coneix que el pic més alt del Paracosm és als 9 anys, però alhora els primers anys de primària a l’escola també acostumen a ser aquells on es comença a perdre la creativitat. Això vindria a explicar que tothom neix creatiu, però a l’educació reglada ens ensenyen a donar més importància a la racionalitat, és a dir, ens ensenyen què pensar però no com pensar. A part de la importància de la creació de mons imaginaris per poder fomentar la creativitat en els nens, el projecte explora com aquest imaginari infantil pot tenir una repercussió en els adults, aportant un rendiment creatiu per a ells. És a dir l’adult pot aprendre del nen, no ha de creure que té la veritat absoluta per tenir més capacitat racional, sinó que ha de saber que les capacitats dels nens poden ser complementaries a les seves. S’ha pogut comprovar amb tallers on s’observa el procés creatiu dels nens i on els adults aprofiten aquest procés com una eina creativa a l’adultesa; Veiem, doncs, que gràcies a les aportacions dels nens, l’adult pot estimular i desenvolupar la creativitat que te letàrgica i d’aquesta manera, assolir competències originals i inesperades. També aporta coneixement en quant a tècniques de creació i fabricació. Els resultats obtinguts en els tallers, han passat a formar part del procés creatiu de l’adult, havent de crear un curtmetratge d’animació (podria haver sigut qualsevol format) on es representés aquest imaginari creat per cada nen partícip.

Abstract español

El concepto de Paracosmos está relacionado con la creación de mundos imaginarios por parte de los niños con edades comprendidas entre los tres y los doce años. Este concepto va ligado a la imaginación, el juego, worldplay, etc. Está estudiado que si la imaginación se fomenta a lo largo de la infancia, contribuye al desarrollo de la creatividad en la edad adulta. La invención de los mundos imaginarios (dibujos de mapas, lenguajes, objetos, historias, escritos, etc.) puede proporcionar una inmersión de iniciativa personal i autosuficiencia en el propio aprendizaje futuro. Según el estudio de Silvey y MacKeith, doctores en psicología, se conoce que el pico más alto del Paracosmos es a los nueve años, pero a su vez, los primeros años de primaria en la escuela también acostumbran a ser aquellos donde se empieza a perder la creatividad. Esto explicaría que todo el mundo nace creativo, pero en la educación reglada nos enseñan a dar más importancia a la racionalidad, es decir, nos enseñan qué pensar, pero no cómo pensar. A parte de la importancia de la creación de mundos imaginarios, para poder fomentar la creatividad en los niños, el proyecto explora como este imaginario infantil puede tener una repercusión en los adultos, aportando un rendimiento creativo para ellos. Así que el adulto puede aprender del niño, el adulto no debe creer que tiene la verdad absoluta por tener más capacidad racional, sino que debe saber que las capacidades de los niños pueden ser complementarias a las suyas. En este proyecto se ha podido comprobar con unos talleres donde se observa el proceso creativo de los niños y donde los adultos aprovechan este proceso como una herramienta creativa en la adultez; vemos, entonces, que gracias a las aportaciones de los niños, los adultos pueden estimular y desarrollar la creatividad que tienen aletargada y de esta manera, alcanzar competencias originales e inesperadas. También aporta conocimiento en cuanto a técnicas de creación y fabricación. Los resultados obtenidos en los talleres, forman parte, también, del proceso creativo del adulto, teniendo que crear un cortometraje de animación donde se representara este imaginario creado por cada niño partícipe.