Depth

Depth Martí Font Ruiz

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Mai 2018

Tutor

Josep M Marimon

Panell avaluador:

TRIBUNAL 11 : Josian Llorente / Victor Barberan / Mireia Feliu

Abstract anglés

The way in which designers work and develop their projects are very diverse. However, although it may seem paradoxical, the tools currently used for the execution of projects are apparently much more limited and standardized. In fact, changing from going from working through manual tools to working using digital tools has completely affected, both positively and negatively, the work of the designer. If on the one hand the mastery of the manual tools requires a fairly long learning curve, the current digital tools allow to be learned more easily, and therefore can be used for a much greater thickness of users. I also understand that the standardization of digital design tools has also led to the standardization and homogenization of the results obtained by the users. As a designer, I watch this new paradigm and identify standardized tools as the focus of a creative crisis. For this reason I consider possible alternatives to the standardized tools, and I propose experimentation with tools as a good way to innovate in the field of design. The appropriation and subversion of nonesign tools, the creation of new tools that fit the needs of each project and the recovery of more traditional and analog tools, are some of the possible options that I consider as an alternative to the large packages of computer design tools. Depth is an open source tool that poses a new way of approaching design processes and diffuses the boundaries between analog or manual terrain and digital terrain. Depth has been designed to digitally assist manual or artisanal creation by creating a bridge between creative languages. For this to be possible, Depth is created from a hybridization of several resources and making use of the collective knowledge present in the network, with the intention that in this way designers and designers can access the territory that is in the middle of the two extremes, territory that is possibly the richest and most fertile.

Abstract català

La manera com els dissenyadors i dissenyadores treballen i desenvolupen els seus projectes són possiblement tant diverses com professionals de la disciplina hi ha. Tot i així, encara que pugui semblar paradoxal, les eines utilitzades actualment per a l’execució de projectes són aparentment molt més limitades i estandarditzades. De fet, el fet de passar de treballar mitjançant les eines manuals a treballar utilitzant eines digitals ha afectat per com- plet, tan positivament com negativament, la feina del dissenyador. Si per una banda el domini de les eines man- uals requereix una corba d’aprenentatge força llarga, les eines digitals actuals permeten ser apreses amb més facilitat, i per tant poden ser utilitzades per un gruix molt més important d’usuaris. Entenc també que l’estandardització de les eines digitals de disseny ha portat també una estandardització i una homogeneïtzació dels resultats. Com a dissenyador contemplo aquest nou paradigma i identifico les eines estandarditzades com a focus d’una crisi creativa. Per aquest motiu em plantejo possibles alternatives a les eines estandarditzades que considero limitants i proposo l’experimentació amb les eines com a una bona manera d’innovar en el terreny del disseny. L’apropiació i subversió d’eines no pròpies del disseny, la creació de noves eines que s’ajustin a les necessitats de cada projecte i la recuperació d’eines més tradicionals i analògiques, són algunes de les possibles opcions que em plantejo com a alternativa als grans paquets d’eines informàtiques. Depth és una eina de codi obert que planteja una nova manera d’abordar els processos de disseny i difumina els límits entre el terreny analògic o manual i el terreny digital. Depth ha estat pensada per assistir de manera digital a la creació manual o artesana traçant un pont entre llenguatges creatius. Per tal que això sigui possible, Depth es crea a partir d’una hibridació de diversos recursos i fent ús del coneixement col·lectiu present a la xarxa, amb la in- tenció que d’aquesta manera els dissenyadors i dissenyadores puguin accedir al territori que es troba en mig dels dos extrems, territori que possiblement sigui el més ric i fèrtil.

Abstract español

La forma en que los diseñadores y diseñadoras trabajan y desarrollan sus proyectos son posiblemente tan diversas como profesionales de la disciplina hay. Sin embargo, aunque pueda parecer paradójico, las herramientas utilizadas actualmente para la ejecución de proyectos son aparentemente mucho más limitadas y estandarizadas. De hecho, el hecho de pasar de trabajar mediante las herramientas manuales a trabajar utilizando herramientas digitales ha afectado por completo, tan positi- vamente como negativamente, el trabajo del diseñador. Si por un lado el dominio de las herramientas manuales requiere una curva de aprendizaje bastante larga, las herramientas digitales actuales permiten ser aprendidas con más facilidad, y por tanto pueden ser utilizadas para un espesor mucho más importante de usuarios. Entiendo también que la estandarización de las herramientas digitales de diseño ha llevado también una estandarización y una homogeneización de los resultados. Como diseñador contemplo este nuevo paradigma y identifico las herramientas estandarizadas como foco de una crisis creativa. Por este motivo me planteo posibles alternativas a las herramientas estandarizadas que considero limitantes y propongo la experimentación con las herramientas como una buena manera de innovar en el terreno del diseño. La apropiación y subversión de herramientas no propias del diseño, la creación de nuevas herramientas que se ajusten a las necesidades de cada proyecto y la recuperación de herramientas más tradicionales y analógicas, son algunas de las posibles opciones que me planteo como alternativa a los grandes paquetes de herramientas informáticas. Depth es una herramienta de código abierto que plantea una nueva manera de abordar los procesos de diseño y difumina los límites entre el terreno analógico o manual y el terreno digital. Depth ha sido pensada para asistir de manera digital la creación manual o artesanal trazando un puente entre lenguajes creativos. Para que esto sea posible, Depth se crea a partir de una hibridación de varios recursos y haciendo uso del conocimiento colectivo presente en la red, con la intención de que de esta manera los diseñadores y diseñadoras puedan acceder al territorio que se encuentra en medio de los dos extremos, territorio que posiblemente sea el más rico y fértil.