Allà Baix

Allà Baix Marta Olivares Franch

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Josep M Marimon

Panell avaluador:

TRIBUNAL 4 : Rebeca Mutell / Genís Rigol / A determinar

Abstract anglés

The globalization, the large-scale phenomenons, which have an impact on local scenarios, and the information’s overload characterize our current historical context. We face complex realities which use new experimentation channels and communication. It is for this that the webdoc is able to transmit jointly the author’s perspective of an specific topic, the no-linear narrative and the interaction. A new creative paradigma is created where the holistic perspective gains importance. The prisma’s design combines elements such as the image, the sound, the script and, besides, it is given an interactive platform which makes possible to reach new scenarios of information transmission. The webdoc and the transmedia storytelling provides the audience with different ways of understanding what we already know, to make us feel closer to new knowledge and to seek new perspectives. The formulation of questions has been a constant tool from the initial conceptualization until the material development of the project. Its goal is to highlight the current values crisis and the gap that exists taking into consideration the concerning and complex realities of the climate change. In this case, it is shown the ‘Delta del Ebro’ as an example of natural area, which requires a delicate balance for its survival. The development and pooling of this project is not intended to shed new solutions to its subject matters. Its main goal is to convey relevant information from the author’s perspective, to divulge different opinions and to favor an area where the information and the interactive experience make contact. ‘Allà Baix’ is not a goal but a mean built from the design to transform the reality by making it more approachable from the interaction. First of all, an as the first acceptation, ‘Allà Baix’ is an informal term used in the Ebro area to refer to Delta’s zone. It makes reference to the height above the sea level where towns of this area are located.

Abstract català

En un context històric com l’actual marcat per la globalització, els fenòmens a gran escala que incideixen als escenaris locals i la sobre informació, ens trobem amb realitats complexes que troben noves vies d’experimentació i comunicació. D’aquesta manera, el webdoc possibilita traslladar de manera conjunta la visió d’autor d’un tema en concret, la narrativa no lineal i la interacció. Es crea un nou paradigma creatiu on la perspectiva holística adquireix una gran importància. Combinat des del prisma del disseny elements com la imatge, el so, el guió i a més, dotant-lo d’una plataforma interactiva aconseguim arribar a nous escenaris de transmissió d’informació. El webdoc i les narratives transmèdia ens proporcionen diferents maneres d’entendre el que ja sabem, apropar-nos a nous coneixements i buscar noves perspectives. Des de la conceptualització inicial fins al desenvolupament material del projecte la formulació de preguntes ha estat una eina constant que ha permès l’evolució d’aquest. L’objectiu d’aquest treball és posar en manifest la crisi actual de valors i el buit existent respecte a realitats tan preocupants com el canvi climàtic. En aquest cas es mostra l’exemple del Delta de l’Ebre com espai natural depenent d’un precís equilibri para la seva supervivència. Amb el desenvolupament i posada en comú d’aquesta obra no es pretén llançar noves solucions sobre el tema tractat. La seva finalitat és la de transmetre informació rellevant des de la perspectiva de l’autora, divulgar diferents opinions i propiciar un espai on la informació i l’experiència interactiva tinguin contacte. “Allà Baix” no és una finalitat, és un mitjà en si creat des del disseny per a transformar la realitat apropant-la des de la interacció. Abans de res, i com primera accepció, “Allà baix” és un terme col·loquial empleat a les Terres de l’Ebre per a referir-se a la zona del Delta. Fa referència a l’altura sobre el nivell del mar a la que es troben els diferents pobles que el componen.

Abstract español

En un contexto histórico como el actual marcado por la globalización, los fenómenos a gran escala que inciden en los escenarios locales y la sobreinformación, nos encontramos con realidades complejas que encuentran nuevas vías de experimentación y comunicación. De este modo, el webdoc posibilita trasladar de manera conjunta la visión de autor en un tema concreto, la narrativa no lineal y la interacción. Se crea un nuevo paradigma creativo donde la perspectiva holística adquiere gran importancia. Combinando desde el prisma del diseño elementos como la imagen, el sonido,el guion y, además, dotándolo de una plataforma interactiva conseguimos alcanzar nuevos escenarios de transmisión de información. El webdoc y las narrativas transmedia nos proporcionan diferentes maneras de entender lo que ya sabemos, acercarnos a nuevos conocimientos y buscar nuevas perspectivas. Desde la conceptualización inicial hasta el desarrollo material del proyecto la formulación de preguntas ha sido una herramienta constante que ha permitido la evolución del mismo. El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la actual crisis de valores y el vacío existente en cuanto a realidades tan preocupantes y complejas como es el cambio climático. En este caso se muestra el ejemplo del Delta del Ebro como espacio natural dependiente de un preciso equilibrio para su supervivencia. Con el desarrollo y puesta en común de esta obra no se pretenden arrojar nuevas soluciones sobre el tema tratado. Su finalidad es la transmitir información relevante desde la perspectiva de la autora, divulgar las diferentes opiniones y propiciar un espacio donde la información y la experiencia interactiva tomen contacto. “Allà Baix” no es una finalidad, es un medio en sí creado desde el diseño para transformar la realidad acercándola desde la interacción. Ante todo, y como primera acepción, “Allà baix” es un término coloquial empleado en las Terres de l’Ebre para referirse a la zona del Delta. Hace referencia a la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentran los diferentes pueblos que lo componen.

Comentari

El prototip de la plataforma del webdoc està pensada per ser visionat amb un ordinador de 15'. Amb altres mesures pot haver-hi imprevistos.